Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Зони вільного підприємництва

1. 339.92
А18 Авдокушин, Е.Ф. Международные экономические отношения [Текст] : учеб. пособие / Е. Ф. Авдокушин. – М. : Юристъ, 2002. – 366с.

2. 332
Б25 Барнз, В. Нові регіональні економіки [Текст] / В. Барнз, Л. Ледебур пер. з агл. А. Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 196с. –

3.
Барчан, Г. Функціонування вільних економічних зон у ринковій економіці [Текст] / Г. Барчан // Персонал. – 2006. – №9. – С. 24-28.

4.
Бідзюра, І.П. Вільні економічні зони як інструмент актуалізації регіональної політики України [Текст] / І. П. Бідзюра // Трибуна. – 2004. – №7-8. – С.30-31.

5. 339.94
Б86 Бочан, І.О. Глобальна економіка [Текст] : підручник / І. О. Бочан, І. Р. Михасюк. – К. : Знання, 2007. – 403с.

6.
Васенко, В. Агропромислові вільні економічні зони: стратегія розвитку в Україні [Текст] / В. Васенко // Економіка АПК. – 2004. – №10. – С. 154-158.

7.
Васенко, В.К. Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємств у вільних економічних зонах України [Текст] / В. К. Васенко // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 30-34.

8.
Ведькал, В. Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон в Україні [Текст] / В. Ведькал, О. Гузенко, А. Чигрін // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №9. – С. 3-10.

9.
Гавура, В. Вільні економічні зони як засіб підвищення конкурентоспроможності регіону: особливості функціонування та напрями удосконалення [Текст] / В. Гавура // Економіка та держава. – 2012. – №8. – С. 66-69.

10.
Грищук, Д.О. Вільні економічні зони в Україні [Текст] / Д. О. Грищук, Л. С. Паньковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.2. – С. 126-129. – [В статті розглянуто сучасний стан діяльності вільних економічних зон в Україні, проаналізовано їх галузевий та
територіальний принцип розподілу, досліджено перспективи розвитку.

11.
Долинський, С.В. Концептуальні підходи до організації підприємництва у вільних спеціальних економічних зонах [Текст] / С. В. Долинський // Економіка АПК. – 2000. – №3. – С. 37-39.

12.
Дубовик, О.Ю. Вільні економічні зони як інструмент економічного розвитку територій [Текст] / О. Ю. Дубовик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 47-51.

13.
Жигірь, А.А. Сутність та принципи функціонування вільних економічних зон [Текст] / А. А. Жигірь // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №8. – С. 38-39.

14.
Іванович, І.Ю. Вільні економічні зони в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] / І. Ю. Іванович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 192-196.

15.
Ільнов, В.В. Правове регулювання створення і функціонування вільних економічних зон: перспективи та реалії [Текст] / В. В. Ільнов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.43. – С.113-114.

16.
Іляш, О. Негативні наслідки міжнародної міграції людських ресурсів за умови формування в Україні зони вільної торгівлі [Текст] / О. Іляш // Журнал Європейської економіки. – 2009. – №1, Т.8. – С. 50-59.

17.
Катунін, А. Вільні економічні зони в умовах перехідної економіки України [Текст] / А. Катунін // Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – №2. – С. 144-153.

18.
Кобзаренко, В. Діяльність та розвиток вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні [Текст] / В. Кобзаренко, І. Матюшенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №7. – С. 11-13.

19.
Ковалишин, П. Напрямки розвитку та вдосконалення діяльності вільних економічних зон [Текст] / П. Ковалишин // Економіст. – 2001. – №11. – С. 54-57.

20.
Котенко, Н. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в інвестиційній діяльності України [Текст] / Н. Котенко // Економіка. Фінанси. Право. – 2004. – №1. – С. 3-5.

21.
Курцев, В. Вільні економічні зони [Текст] / В. Курцев // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.74. – С. 125-126.

22. 332
М22 Мамун, Х.А.Х. (Мамун, Халаф Ахмад Халахля) Удосконалення системи державного регулювання діяльності вільних економічних зон в Іорданії [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 - організація, управління, планування і регулювання економікою / Х. А. Мамун. – Одеса : Одеський держ. економічний ун-т, 2005. – 20с.

23. 332
М23 Манів, З.О. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / З. О. Манів, І. М. Луцький, С. З. Манів. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 638с

24.
Михайловська, О.В. Бюджетна ефективність вільних економічних зон [Текст] / О. В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №10. – С. 111-119.

25.
Михайловська, О.В. Еволюція вільних економічних зон: світовий досвід [Текст] / О. В. Михайловська // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №12. – С. 102-112.

26. 339.94
Н62 Нікітіна, М.Г. Світове господарство та міжнародні економічні відносини: просторові аспекти розвитку [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Нікітіна. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 192с. –

27.
Пахолко, П. Вільні економічні зони як фактор ефективності інвестиційного процесу [Текст] / П. Пахолко // Економіка та держава. – 2005. – №5. – С. 12-16.

28.
Пахолко, П. Вільні економічні зони і території пріоритетного розвитку як фактор економічного зростання регіонів [Текст] / П. Пахолко // Економіка та держава. – 2005. – №7. – С. 19-24.

29.
Петрова, Г.Є. Проблема вибору форми вільних економічних зон як елемента стратегії економічного розвитку України [Текст] / Г. Є. Петрова // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 197-201.

30.
Підлісна, О. Світові тенденції запровадження вільних економічних зон як інструмент інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] / О. Підлісна, О. Шпакович // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 185-189.

31. 332
С34 Сіваченко, І.Ю. Вільні економічні зони [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Сіваченко, Н. О. Кухарська, М. А. Левицький. – К. : Дакор, Алерта, 2001. – 480с.

32. 332
В46 Вільні економічні зони: світовий досвід і українська практика [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. Сіваченко, Н. О. Кухарська, Д. В. Побережний [та ін.] за ред. І.Ю. Сіваченка. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 488с.

33. 339.92
Ш67 Школа, І.М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / І. М. Школа, В. М. Козменко, О. В. Бабінська за ред. І.М. Школи. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Чернівці : Книги-XXI, 2007. – 544с.

34.
Шнирков, О. Зони вільної торгівлі у світовій економіці [Текст] / О. Шнирков // Дзеркало тижня. – 2007. – №8. – С. 11.

35.
Шнирков, О.І. Закономірності формування зон вільної торгівлі у світовій економіці та Європейський Союз [Текст] / О. І. Шнирков // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.71. – С. 201-206.