Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!
> Допоможіть будь-ласка з літературою для написання курсової роботи з макроекономіки на тему: "Державний дефіцит та управління державним боргом". Обов`язково з періодичною літературою. Дякую!!!

1. 336
Ф59 Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с.

2. 336
Б17 Базилевич, В.Д. Державні фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик за заг. ред. В.Д. Базилевича. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

3. 330.101.541
М16 Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа, Г. Я. Аніловська за ред.: Г.І. Башнянина, Л.С. Томашик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 552с. – (Вища освіта в Україні).

4.
Богдан, Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 13-22.

5.
Боринець, С. Моделі організаційного забезпечення управління державним боргом: світовий досвід та перспективи для України [Текст] / С. Боринець, Л. Могилко // Банківська справа. – 2012. – №4. – С. 43-50.

6.
Бутук, О. Бюджетні виклики сучасності та пошук відповідей на них [Текст] / О. Бутук // Банківська справа. – 2012. – №3. – С. 122-127.

7. 336
В19 Василик, О.Д. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2004. – 608с

8.
Вахненко, Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи [Текст] / Т. П. Вахненко // Фінанси України. – 2009. – №6. – С. 14-28.

9.
Гулий, О. Стратегії управління зовнішнім боргом як фактор забезпечення фінансової безпеки держави [Текст] / О. Гулий // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.90. – С. 66-67.

10. 338(477)
П78 Данчук, І. Управління державним зовнішнім боргом та його місце в економічному розвитку країни [Текст] / І. Данчук, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 34-37.

11.
Карапетян, О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій [Текст] / О. Карапетян // Світ фінансів. – 2009. – №1(18). – С. 80-89.

12. 336
К23 Карлін, М.І. Державні фінанси України [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 348с. – (Вища школа ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

13.
Кириченко, О.А. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю [Текст] / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 15-27.

14.
Колісник, О. Управління бюджетним дефіцитом [Текст] / О. Колісник // Світ фінансів. – 2005. – №3-4. – С. 102-110.

15.
Кудряшов, В. Фінансування дефіциту державного бюджету [Текст] / В. Кудряшов // Економіка України. – 2009. – №4. – С. 52-64.

16.
Кулінська, А.В. Подолання бюджетного дефіциту як складова національної стратегії соціально-економічного розвитку національного господарства [Текст] / А. В. Кулінська // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 519-524.

17.
Кучер, Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні [Текст] / Г. В. Кучер // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 44-57.

18.
Лондар, С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 3-14.

19.
Лупенко, А. Боргова політика держави в умовах кризи [Текст] / А. Лупенко // Світ фінансів. – 2010. – №2. – С. 76-86.

20.
Макар, О. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні [Текст] / О. Макар // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 54-57.

21.
Макар, О.П. Макроекономічний аналіз впливу державних запозичень на економічне зростання [Текст] / О. П. Макар // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 94-97.

22.
Макаренко, Є. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи [Текст] / Є. Макаренко // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 71-72.

23.
Машко, А.І. Управління дефіцитом державного бюджету [Текст] / А. І. Машко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 152-158. – [Наукова стаття присвячена проблематиці дефіциту бюджету. Особливе місце приділяється питанню управління бюджетним дефіцитом. Вперше на рівні макрофінансів для побудови комплексної
системи управління бюджетним дефіцитом адаптовано та застосовано Систему збалансованих показників
Нортона-Каплан.].

24. 330
М48 Мельник, Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. – К. : Кондор, 2008. – 524с. – [Рекомендовано МОН України].

25. 330
М86 Мочерний, С.В. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – Тернопіль : Астон, 2001. – 507 с.

26. 330.101.541
Н39 Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2003. – 536с.

27. 330.101.541
Н39 Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2005. – 536с.

28.
Пазізіна, К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз [Текст] / К. Пазізіна // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 127-131.

29. 330.101.541
П16 Панчишин, С. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / С. Панчишин. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2005. – 616с. –

30.
Пасічний, М. Механізм управління дефіцитом бюджету в умовах соціально-економічних перетворень [Текст] / М. Пасічний // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 46-50.

31.
Печенюк, Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 274-282.

32.
Печенюк, Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 132-141.

33. 336.7
П58 Попова, Л.М. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 164с

34.
Присяжнюк, О.О. Особливості управління та обслуговування державного боргу України [Текст] / О. О. Присяжнюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 209-211.

35.
Рибнікова, Г.І. Управління державним боргом в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] / Г. І. Рибнікова, Ю. М. Карасьова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 42-45. – [У статті розглядається вплив державного боргу на соціально-економічні процеси для країни, яка знаходиться в умовах ринкової трансформації економіки. Визначені довгострокові цілі боргової політики України в процесі макрорегулювання та напрями вдосконалення боргових заходів у системі макроекономічного регулювання у перехідний до ринку період.].

36. 336
Р69 Романенко, О.Р. Фінанси [Текст] : підручник / О. Р. Романенко. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦНЛ, 2004. – 312с

37.
Федосов, В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту [Текст] / В. М. Федосов, О. А. Колот // Фінанси України. – 2008. – №3. – С. 3-33.

38. 336
Ф47 Фещенко, Л.В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440с.

39. 336
Ф47 Фещенко, Л.В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для самост. вивчення дисц. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Л. О. Меренкова. – Х. : ВД"ІНЖЕК", 2003. – 212c.

40.
Футерко, О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління [Текст] / О. І. Футерко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 37-40.

41. 336
Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник, С. В. Бойко за ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с.

42. 336
С91 Яремчук, О.В. Бюджетний дефіцит та його вплив на економічну ситуацію в Україні [Текст] / О. В. Яремчук, І. В. Форкун // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 51-54.