Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Літературу на статтю! Товарна політика підприємства на зарубіжному ринку. Дякую.


1.
Васильківський, Д.М. Стратегічні маркетингові орієнтири підприємств при виході на міжнародні ринки [Текст] / Д. М. Васильківський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №5,Т.2. – С. 105-109.

2.
Васютинська, Ю.О. Товарна політика підприємства та проблеми її формування [Текст] / Ю. О. Васютинська // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 138-142.

3.
Вахненко, Т. Товарний експорт України у системі світогосподарських зв`язків [Текст] / Т. Вахненко // Економіка України. – 2006. – №6. – С. 73-84.

4.
Герасимяк, Н.В. Основні аспекти формування маркетингової товарної політики підприємств [Текст] / Н. В. Герасимяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 60-62.

5.
Голошубова, Н.О. Розробка товарної політики на підприємствах оптової торгівлі в системі маркетингу [Текст] / Н. О. Голошубова, Н. І. Трішкіна // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 18-27.

6. 339.9
Д44 Дідківський, М.І. Зовнішньо-економічна діяльність підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. І. Дідківський. – К. : Знання, 2006. – 462с.

7.
Драбік, І. Управління підприємством на міжнародному ринку [Текст] / І. Драбік // Економіка та держава. – 2007. – №8. – С. 8-9.

8. 339.9
З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : навч. посіб. – К. : ЦНЛ, 2006. – 792с.

9. 339.9
З-78 Зовнішньоекономічна діяльність підприємств [Текст] : підручник / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман за ред. І.В. Багрової. – К. : ЦНЛ, 2004. – 580с. – [Існує електронна копія].

10. 339.138
І-44 Ілляшенко, С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства : управління стратегіями диверсифікації [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, Г. О. Пересадько. – Суми : Університетська книга, 2012. – 328с.

11. 339.138
І-44 Ілляшенко, С.М. Маркетингова торгова політика [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : "Університетська книга", 2005. – 234с.

12. 339.92
К19 Каніщенко, О.Л. Міжнародний маркетинг у діяльності українських підприємств [Текст] : монографія / О. Л. Каніщенко. – К. : Знання, 2007. – 446с.

13.
Каткова, Т.І. Організаційні основи застосування маркетингових стратегій виходу на міжнародні ринки промислових підприємств [Текст] / Т. І. Каткова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 92-97.

14.
Крамська, А.О. Удосконалення маркетингової структури управління товарною політикою підприємства [Текст] / А. О. Крамська // Легка промисловість. – 2007. – №2. – С. 48-49.

15.
Лемішко, Ю. Інноваційна діяльність промислових підприємств та її вплив на експорт та імпорт товарів в Україні [Текст] / Ю. Лемішко // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №12. – С. 11-14.

16.
Ліганенко, І. Стратегія вибору ринку підприємством у системі міжнародного маркетингу [Текст] / І. Ліганенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 830-835.

17.
Ліманський, А. Міжнародні орієнтації підприємств на сучасному ринку - маркетинговий аспект [Текст] / А. Ліманський, І. Драбік // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №10. – С. 27-31.

18. 339.138
М26 Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку [Текст] : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2006. – 728с.

19.
Петрова, Г. Ефективність діяльності українських підприємств на світовому ринку [Текст] / Г. Петрова // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 151-157.

20.
Трішкіна, Н.І. Товарна політика в системі стратегічних цілей підприємства оптової торгівлі [Текст] / Н. І. Трішкіна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 86-91.

21. 339.137
У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.Ю. Сіваченка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312c.

22.
Фесенко, Т.С. Зміст та особливості товарної політики підприємств маркетингової орієнтації [Текст] / Т. С. Фесенко, Т. І. Дзьоба // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 169-171.

23. 339.138
Х73 Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

24. 658
Ш46 Шемаєва, Л.Г. Управління стратегічною взаємодією підприємства із зовнішнім середовищем [Текст] / Л. Г. Шемаєва. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 280с.

25. 334
Ш69 Шлійко, А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шлійко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 376с. –

26. http://intkonf.org/k-e-n-kovtun-e-o-gumenyuk-t-v-sutnist-marketingovogo-analizu-tovarnoyi-politiki-pidpriemstva-na-mizhnarodnomu-rinku/

Ковтун Едуард Олександрович
Гуменюк Тетяна Володимирівна
СУТНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛІЗУ ТОВАРНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ товарна політика підприємства”, «міжнародний маркетинг».


Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету


Радимо звертатись до електронних ресурсів інших бібліотек. Наприклад на сайт Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/ ( БД «Наукова періодика України»)