Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!
> Допоможіть мені будьласка підібрати матеріал для курсової роботи з макроекономіки на тему : Проблеми збалансування державного бюджету.

1. 336
Ф59 Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с. –

2.
Бюджет-2012: консервативний, але збалансований і реалістичний [Текст] // Соціальний захист. – 2011. – №12. – С. 6-8.

3. 336
А35 Азаренкова, Г.М. Фінанси [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 279с

4. 336
А86 Артус, М.М. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / М. М. Артус, Н. М. Хижа. – К. : Вид-цтво Європейського ун-ту, 2007. – 220с. – [Існує електронна копія].

5.
Бенч, Л. Тенденції та проблеми фіскально-бюджетної політики у кризовому і посткризовому періодах [Текст] / Л. Бенч // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №3-4. – С. 23-27.

6. 336
Б68 Благун, І.Г. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун, І. М. Воронко, М. Л. Бучкович. – Львів : Магнолія-2006, 2009. – 232с. – (Вища освіта в Україні).

7. 336
Б68 Благун, І.Г. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко. – Львів : Магнолія -2006, 2008. – 314с. –

8.
Блажевич, В. Збалансування місцевих бюджетів та роль міжбюджетних відносин у вирівнюванні місцевих (міських) бюджетів [Текст] / В. Блажевич // Підприємництво,господарство і право. – 2003. – №2. – С.69-72.

9. 336
В29 Венгер, В.В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. В. Венгер. – К. : ЦУЛ, 2009. – 432с. – []Існує електронна копія. –

10. 336
Б98 Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 220с. – [Рекомендовано МОН України].

11. 336
В68 Волохова, І.С. Міжбюджетні відносини в Україні : сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. С. Волохова. – Одеса : Атлант, 2010. – 234с.

12. 336.7
Г16 Галушка, Є.О. Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка, Охрімовський, Я. М. Гончарук. – 2-ге вид. доп. та перероб. – Львів : Магнолія, 2012. – 580с. – (Вища освіта в Україні).

13.
Дем`янишин, В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики [Текст] / В. Дем`янишин // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №2. – С. 7-20.

14.
Дем`янюк, А.В. Фіскальний федералізм та проблеми збалансованості бюджетів [Текст] / А. В. Дем`янюк // Фінанси України. – 2001. – №10. – С.23-28.

15.
Деркач, М.І. Сучасна державна політика у сфері подолання статичного й динамічного дисбалансів місцевих бюджетів [Текст] / М. І. Деркач // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 55-64.

16. 336
З-14 Загорський, В.С. Бюджетна система та оподаткування в Україні: проблеми розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський. – Харків : ІНЖЕК, 2008. – 288с.

17. 336
Ф59 Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – К. : Знання, 2006. – 247с. –

18. 336
Ф59 Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. С. Загорський, О. Д. Вовчак, І. Г. Благун, І. Р. Чуй. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 247с.

19.
Захожай, К.В. Аналіз міжрегіональних пропорцій видаткової частини місцевих бюджетів за регіонами України [Текст] / К. В. Захожай // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №9. – С. 29-32. – [Балансовий метод бюджетної статистики, за допомогою якого визначається збалансованість та ефективний розвиток бюджетної системи України].

20. 336
І-49 Іляшенко, А.Х. Розвиток фінансового планування та прогнозування в Україні [Текст] : монографія / А. Х. Іляшенко. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – 316с.

21. 336
К23 Карлін, М.І. Державні фінанси України [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 348с. – (Вища школа ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

22. 336
К48 Клець, Л.Є. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Клець. – К. : ЦНЛ, 2007. – 640с.

23. 336
К48 Клець, Л.Є. Бюджетний менеджмент [Текст] : навч. посіб. до практ. занять / Л. Є. Клець. – Краматорськ : ДДМА, 2012. – 156с. – [

24. 336
К56 Ковальчук, С.В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 568с. – (Вища освіта в Ураїні). –

25. 336
К88 Кудряшов, В.П. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кудряшов. – Херсон : Олді-плюс, 2006. – 352с

26.
Макогон, В. Пріоритети сучасної бюджетної політики України [Текст] / В. Макогон // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №3. – С. 50-57.

27. 336.7
П58 Попова, Л.М. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 164с. –

28.
Снігур, Р. Проблеми розподілу міжбюджетних трансфертів: районний рівень [Текст] / Р. Снігур // Фінансовий контроль. – 2012. – №5. – С. 30-31.

29.
Соловйова, Ю.М. Теоретичні засади та сутність бюджетної політики [Текст] / Ю. М. Соловйова // Економічний часопис - XXI. – 2012. – №5-6. – С. 10-12.

30. 330.101.541
М16 Макро- і мікроекономічні складові розвитку [Текст] : монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – 505с. –

31.
Сьомченко, В.В. Бюджетне планування як засіб забезпечення збалансованості державного бюджету [Текст] / В. В. Сьомченко // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №3. – С. 61-65.

32. 336
Б98 Бюджетний менеджмент [Текст] : практикум / в. Федосов, С. Кондратюк, Л. Сафонова, В. Опарін за заг. ред. проф. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2005. – 420с.

33. 336
Ф47 Фещенко, Л.В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440с. –

34. 338
Ф59 Форкун, І. Проблеми забезпечення збалансованості бюджетів як основи соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / І. Форкун, Ю. Литвиненко. – С. 35-37.

35.
Форкун, І. Проблеми забезпечення збалансованості бюджетів як основи соціально-економічного розвитку регіонів [Текст] / І. Форкун, Ю. Литвиненко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 95-98. – [Розглядаються основні проблеми збалансованості бюджетів, які є наслідком невирішених питань у галузі фіскального федералізму. Пропонуються шляхи розв’язання проблем в сфері збалансування бюджетів, одним із яких є використання математичної моделі мінімізації бюджетного дефіциту.].

36. 336.7
Ф79 Форкун, І.В. Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Форкун, Н. Л. Фролова. – Львів : "Новий Світ-2000", 2011. – 477с. – (Вища освіта в Україні).

37.
Хлівний, В. Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання [Текст] / В. Хлівний, З. Мацук // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 68-80.

38.
Цимбаленко, Я. Міжбюджетні трансферти як інструмент збалансування місцевих бюджетів [Текст] / Я. Цимбаленко // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 89-91.

39. 34(477)
Ч-49 Чернадчук, В.Д. Бюджетні правовідносини в Україні : поняття, класифікація та особливості структури [Текст] : монографія / В. Д. Чернадчук. – Суми : Університетська книга, 2011. – 172с. –

40. 336.7
Ю71 Юрій, С.І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, О. С. Даневич. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2006. – 818с. –