Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи на тему "Аналіз балансу підприємства та оцінка його фінансового стану". Дуже дякую.


1.
Бабіченко, В.В. Розроблення прогнозного балансового звіту підприємства [Текст] / В. В. Бабіченко // Фінанси України. – 2005. – №11. – С. 110-117. – [Порядок складання прогнозу балансового звіту підприємства].

2. 65.012
Б17 Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328с. – [Рекомендовано МОН України].

3. 658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с.

4.
Бєлова, А. Метод аналізу підприємства та оперативна оцінка фінансового стану, динаміки розвитку [Текст] / А. Бєлова, О. Полюшкевич // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 335-338.

5.
Боярко, І. Оптимізація балансу підприємства [Текст] / І. Боярко // Світ фінансів. – 2010. – №4. – С. 158-166.

6.
Вдосконалення методики оцінки фінансового стану підприємств у контексті регулювання їх економічної поведінки в мінливому середовищі [Текст] / В. В. Прядко, В. К. Євдокименко, Е. О. Юрій, М. В. Карвацький // Регіональна економіка. – 2012. – №1. – С. 69-80.

7.
Використання методу коефіцієнтів для оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. Клочан, В. Клочпн, Н. Костаневич, А. Костирко // Економіка АПК. – 2008. – №7. – С. 54-55.

8.
Волик, Н. Механізм оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Волик, А. Гончарук // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 81.

9.
Волик, Н. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Н. Волик, Ю. Шестакова // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 52-55.

10. 657
Г19 Ганусич, В.О. Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / В. О. Ганусич. – К. : Київський нац-ний економічний ун-т, 2005. – 20с.

11. 65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Кожанова, І. П. Отенко, Т. М. Сєрікова, П. М. Куліков. – Х. : ІНЖЕК, 2009. – 344с.

12. 65.012
Е45 Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Костенко, Є. О. Підгора, В. С. Рижиков [та ін.]. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2007. – 400с.

13.
Захарченко, В.О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. О. Захарченко, С. І. Счасна // Фінанси України. – 2005. – №1. – С.137-144.

14.
Кабаченко, Д. Використання системного підходу при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / Д. Кабаченко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №3. – С. 56-62.

15. 65.012
К41 Кіндрацька, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. – 3-тє вид.переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 487с.

16. 65.012
Л64 Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с.

17.
Мельникова, М. Кількісна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / М. Мельникова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 117-123.

18. 65.012
М73 Мних, Є.В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Є. В. Мних. – К. : Знання, 2011. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття).

19.
Мороз, С.В. Моделі оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 63-66.

20. 658.14/.17
М80 Мороз, С.В. Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / С. В. Мороз. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 21с.

21. 658.14/.17
М80 Мороз, С.В. Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / С. В. Мороз. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 207c.

22.
Овдій, Л.І. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємства та аналіз показника платоспроможності [Текст] / Л. І. Овдій, В. І. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 101-104.

23. 658.14./17
Олександренко, І.В. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. В. Олександренко. – Львів : Академія технологій та бізнесу, 2012. – 538с.

24. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с

25. 65.012
О-64 Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарева, Л. О. Ващенко [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528с.

26. 657
П30 Петряєва, З.Ф. Аналіз фінансової звітності підприємства [Текст] : навч. посіб. / З. Ф. Петряєва, О. О. Петряєв. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 248с.

27. 65.012
П31 Петряєва, З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. Ч. 2 / З. Ф. Петряєва, Г. Г. Хмеленко. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 308с.

28. 65.012
П44 Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488с. – [Рекомендовано МОН України].

29.
Полозова, В.М. Оцінка фінансового стану підприємства на основі комплексного інтегрального показника [Текст] / В. М. Полозова, Я. І. Сливка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.1. – С. 173-177.

30.
Полозова, В.М. Сучасні підходи до оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / В. М. Полозова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 78-83.

31. 65.012
П58 Попович, П.Я. Економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / П. Я. Попович. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2008. – 630с. – (Вища освіта ХХI століття).

32.
Сафронська, І. Методичні підходи до комплексної оцінки фінансового стану підприємства [Текст] / І. Сафронська, Г. Бєлай // Економіка та держава. – 2009. – №11. – С. 104-105.

33.
Сиротяк, P.M. Методичні підходи до аналізу фінансового стану підприємства [Текст] / P. M. Сиротяк, Л. І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 95-99.

34. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

35.
Хотомлянський, О.Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства [Текст] / О. Л. Хотомлянський, П. А. Знахуренко // Фінанси України. – 2007. – №1. – С. 111-117.

36. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с.

37. 65.012
Ш74 Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Шморгун. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528с.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ оцінка фінансового стану підприємства”, «аналіз балансу підприємств»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету