Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня допоможіть будь-ласка з літературою по написанню курсової роботи з макроекономіки на тему: "Міжнародні фінансово-кредитні організації та їх аналіз"


1. 339.92
А46 Алексєєва, Т.І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / Т. І. Алексєєва. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 200с.

2. 336.7
Б39 Бездітко, Ю.М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. – 272с.

3. 339.92
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бестужева. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384с.

4. 339.7
Б82 Боринець, С.Я. Міжнародні фінанси [Текст] : підручник / С. Я. Боринець. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 494с. – (Вища освіта XXI століття).

5. 339.7
Б93 Бутук, О.І. Валютно-фінансові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Бутук. – К. : Знання, 2006. – 349с. – (Вища освіта ХХІ століття).

6. 339.9
В75 Воронкова, А.Е. Міжнародні економічні організації [Текст] : навч. посіб. / А. Е. Воронкова, Л. В. Єрохіна, Л. І. Рябченко. – К. : Професіонал, 2006. – 352с. – [[Рекоменндовано МОН УКраїни]].

7. 339.92
Г67 Горбач, Л.М. Міжнародні економічні відносини [Текст] : підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. – К. : Кондор, 2005. – 266с.

8. 336.7
І-23 Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с.

9.
Карпенко, Т. Міжнародний валютний фонд. Історія створення [Текст] / Т. Карпенко // Історія України. – 2010. – №8. – С. 1-4.

10.
Колосова, В.П. Співробітництво з МВФ: реформа квот країн-членів Міжнародного валютного фонду [Текст] / В. П. Колосова // Фінанси України. – 2011. – №8. – С. 29-34.

11.
Круглик, С. Міжнародний валютний фонд перед новими викликами [Текст] / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2008. – №3. – С. 8-13.

12.
Круглик, С. Перегляд квот у Міжнародному валютному фонді [Текст] / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2011. – №6. – С. 11-15.

13.
Круглик, С. Проблеми реформування управління Міжнародним валютним фондом [Текст] / С. Круглик, О. Єременко // Вісник Національного банку України. – 2009. – №1. – С. 50-53.

14.
Кузнецов, О. Аналіз деяких питань реформування МВФ [Текст] / О. Кузнецов // Банківська справа. – 2010. – №4. – С. 30-39.

15.
Левківський, О. Зовнішні кредити міжнародних фінансових організацій як фактор інноваційного розвитку економіки України [Текст] / О. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №2,Вип.95. – С. 103-105.

16. 339.7
М69 Михайлів, З.В. Міжнародні кредитно-розрахункові відносини та валютні операції [Текст] : навч. посіб. / З. В. Михайлів, З. П. Гаталяк, Н. І. Горбаль. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 244с.

17. 336.7
М69 Михайловська, І.М. Гроші та кредит [Текст] : практикум / І. М. Михайловська, К. Л. Ларіонова. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – [Існує електронна копія].

18. 339.94
М58 Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака, Ю.М. Пахомова, Н.С. Логвінової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 400с.

19. 339.92
М58 Міжнародні організації [Текст] : кредитно-модульний курс; навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака. – 3-тє вид., переробл. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 344с.

20. 339.92
М58 Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.С. Кучика. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2007. – 749с. – [Рекомендовано МОН України].

21.
Міокова, Н.В. Аналіз стратегічних напрямів державної політики співробітництва України з Європейським банком реконструкції та розвитку у сфері інвестиційного розвитку [Текст] / Н. В. Міокова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 117-120.

22.
Міркова, Н. Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом: стан та перспективи розвитку [Текст] / Н. Міркова // Статистика України. – 2011. – №1. – С. 86-92.

23. 339.92
М74 Мокій, А.І. Міжнародні організації [Текст] : навч. посіб. / А. І. Мокій, Т. П. Яхно, І. Г. Бабець. – К. : ЦУЛ, 2011. – 280с.

24.
Муніама, К. Європейський банк реконструкції і розвитку в умовах світової економічної кризи [Текст] / К. Муніама // Світ фінансів. – 2010. – №4. – С. 229-237.

25. 338(477)
П78 Найдук, В. Міжнародний валютний фонд, проблеми його управління та співпраця МВФ з Україною [Текст] / В. Найдук, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.2. – С. 256-259.

26.
Працовнік, Т. Особливості й основні напрями співпраці Європейського центрального банку з міжнародними економічними та фінансовими організаціями [Текст] / Т. Працовнік // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №12. – С. 30-33.

27.
Працовнік, Т. Принцип незалежності Європейського центрального банку: особливості реалізації та загальний правовий аналіз [Текст] / Т. Працовнік // Часопис Київського університету права. – 2008. – №4. – С. 235-239.

28.
Працовнік, Т.Р. Характерні особливості відносин Європейського Центрального Банку з інститутами та органами ЄС [Текст] / Т. Р. Працовнік // Часопис Київського університету права. – 2008. – №3. – С. 305-309.

29.
Салтинський, В.В. Особливості організації кредитування національних економік Міжнародним валютним фондом [Текст] / В. В. Салтинський // Фінанси України. – 2009. – №2. – С. 60-65.

30.
Ткачук, Т. Міжнародні фінансові організації, їх вплив на світові економічні процеси [Текст] / Т. Ткачук // Персонал. – 2008. – №2. – С. 4-11.

31. 339.92
Ф53 Філіпенко, А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія [Текст] : підручник / А. С. Філіпенко. – К. : Либідь, 2008. – 408с. – [Затверджено МОН України].

32.
Черемісова, Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у XXI ст. [Текст] / Т. А. Черемісова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №19(714). – С. 547-554.

33.
Шатров, Е. Анализ поведения ЕСЦБ как коалиции [Текст] / Е. Шатров // Мировая экономика и международные отношения. – 2008. – №8. – С. 41-48. – [Європейський центральний банк].

34. 336.7
Щ70 Щетинін, А.І. Гроші та кредит [Текст] : підручник / А. І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл., та доповн. – К. : ЦНЛ, 2006. – 432с.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “міжнародні валютно-кредитні організації” з підрубриками
Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету