Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Економічна система суспільства.
> 1.
330.4
М74 Модели и методы исследования экономических систем [Текст] / отв. ред.: Е.Л. Берлянд, Б.Г. Миркин. – Новосибирск : Наука, 1979. – 223с.

2.
330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. О.С. Степури. – К. : Кондор, 2006. – 408с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
330.101.541
А64 Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка. У 2-х кн. [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 : Вступ до аналітичної економії. Макроекономіка / за ред.: С. Панчишина, П. Островерха. – 4-те вид., випр. і доповн. – К. : Знання, 2006. – 723с. – [Рекомендовано МОН України].

4.
330
П50 Політична економія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: В.О. Рибалкіна, В.Г. Бодрова. – К. : Академвидав, 2007. – 672с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

5.
330
Е45 Економічна теорія: політична економія [Текст] / за заг. ред. С.І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604с.

6.
330
Е45 Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / за ред.: З. Ватаманюка, О. Ватаманюка. – Львів : Інтелект-Захід, 2008. – 540с. –

7.
658
Р64 Розробка методологічних засад діагностики функціонування економічних систем у нестабільному ринковому середовищі : звіт про НДР (заключний) : 7Б-2009 / кер. Орлов О.О. ; викон.: Лук`янова В.В. [та інш.]. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 369 с.

8.
330.3
П27 Перехідні економічні системи [Текст] : метод. вказівки до вивч. курсу для студ. спец. "Міжнародні економічні відносини" / уклад. О.Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – 29с.

9.
330
А34 Ажнюк, М.О. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

10.
Астапов, К.Л. Особенности развития экономических систем в современных условиях [Текст] / К. Л. Астапов // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2005. – №4. – С. 68-86.

11.
330
Е45 Економічна теорія: політекономія [Текст] : практикум; навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, В. Л. Осецький, К. С. Базилевич за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2010. – 494с.

12.
Беляев, М. Механизм управления факторами развития современных экономических систем [Текст] / М. Беляев, О. Максимчук // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №11. – С. 19-24.

13. 330.4
Б48 Бережная, Е.В. Математические методы моделирования экономических систем [Текст] : учеб. пособие / Е. В. Бережная, В. И. Бережной. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 368с.

14.
Бирський, В. Сучасні напрями досліджень економічних систем [Текст] / В. Бирський // Держава та регіони. – 2012. – №4. – С. 73-77.

15.
Більська, О.В. Економічна система і її сутність через призму забезпечення соціальності в суспільному розвитку [Текст] / О. В. Більська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 282-286. – [Розглянуто дискусійні питання щодо визначення сутності категорії «економічна система» і надано їй авторське визначення у відповідністю з вимогами забезпечення соціальності в суспільному розвитку.

16.
Бойко, Є. Про становлення загальної теорії економічних систем [Текст] / Є. Бойко // Економіка України. – 2001. – С.88-90.

17.
Бузгалин, А.В. Сравнительный анализ экономических систем: методология и теория [Текст] / А. В. Бузгалин, А. И. Колганов // Вестник Московского университета. Сер. 6, Экономика. – 2002. – №4. – С. 79-112.

18.
330
І-71 Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика [Текст] / З. Ватаманюк, С. Панчишин, О. Дорош [та ін.] за ред. З. Ватаманюка. – Львів : Новий Світ- 2000, 2005. – 648с. –

19.
Вишиванюк, М.В. Теоретичні передумови еволюції економічних систем регіонів світу на шляху до сталого розвитку [Текст] / М. В. Вишиванюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 102-103.

20.
Гальчинський, А. Методологія складних систем [Текст] / А. Гальчинський // Економіка України. – 2007. – №8. – С. 4-18.

21. 330.3
Г75 Гражевська, Н.І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст] : монографія / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. –

22.
Гурнак, О. Особливості еволюційного підходу до дослідження економічних систем [Текст] / О. Гурнак // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 32-34.

23.
330
Є97 Єщенко, П.С. Сучасна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – 327с.

24.
Зайцева, О.І. Еволюція концепції самоорганізації економічних систем [Текст] / О. І. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.2. – С. 192-194.

25.
Зятковський, І.В. Концептуалізація суб`єктної структури економічної системи [Текст] / І. В. Зятковський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 48-55.

26.
Клімова, О.І. Формування і розвиток економічних систем унаслідок структурних змін в економіці України [Текст] / О. І. Клімова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 111-117.

27.
Козловський, С. Типологія моделей розвитку сучасних економічних систем [Текст] / С. Козловський // Економічна теорія. – 2009. – №4. – С. 5-15.

28.
Криворак, А. Принцип суперпозиции в определении типа экономической системы [Текст] / А. Криворак // Економіст. – 2006. – №1. – С. 54-55.

29.
330.101.541
К84 Круш, П.В. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш, С. О. Тульчинська. – К. : ЦНЛ, 2005. – 400с. – [Рекомендовано МОН України].

30. 330.3
К90 Кульчицький, Б. Сучасні економічні системи [Текст] : навч. посіб. / Б. Кульчицький. – Львів : Афіша, 2004. – 279с.

31.
330.3
Л47 Леоненко, П.М. Сучасні економічні системи [Текст] : навч. посіб. / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К. : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта ХХІ століття).

32.
Лиходій, В.Г. Формування багатосуб`ективної економічної системи - нова тема курсу економічної теорії [Текст] / В. Г. Лиходій // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №6. – С. 220-224.

33.
Любимцева, С. Законы структурной эволюции экономических систем [Текст] / С. Любимцева // Экономист. – 2003. – №10. – С. 29-40.

34.
Мариненко, Н.Ю. Стратегія створення економічної системи України [Текст] / Н. Ю. Мариненко, Г. В. Ціх // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.1. – С. 39-43. – [Подано характеристику основних моделей розвиненого ринкового господарства. Проведено порівняльний аналіз економічних систем провідних країн світу. Сформульовано необхідність створення стабільної ринкової економіки України, ґрунтуючись на досвіді високорозвинених держав.].

35.
Нижник, Т.Т. Складові елементи потенціалу виробничих економічних систем [Текст] / Т. Т. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 146-148. – [У статті розкрито значення потенціалу у функціонуванні виробничих економічних систем, визначено його складові елементи та роль потенціалу у підвищенні рівня їх конкурентоспроможності підприємств.

36.
Павлишенко, М. Економічна система чи спосіб виробництва [Текст] / М. Павлишенко // Економіка України. – 2000. – С. 64-72.

37.
Петришина, Н. Функції держави в економічних системах [Текст] / Н. Петришина // Банківська справа. – 2007. – №2. – С. 67-82.

38.
330.4
П56 Пономаренко, В.С. Багатовимірний аналіз соціально-економічних систем [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пономаренко, Л. М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384с

39.
Родионов, В. Моделирование устойчивой динамики розвития социально-экономических систем глобальной экономики [Текст] / В. Родионов // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №10. – С. 81-85.

40.
Савіна, Г.Г. Функціонування саморегульованих економічних систем [Текст] / Г. Г. Савіна, О. І. Зайцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 70-72. – [Розглянуто проблеми саморегуляції великих систем. Визначено економічну природу та принципові засади саморегуляції економічних систем.].

41.
Стадник, В.В. Теоретичні засади формування адаптивних соціально-економічних систем [Текст] / В. В. Стадник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 30-35. – [Використано теоретичні концепції неоінституціональної економіки для пояснення адаптивних властивостей організації як соціально-економічної системи. Запропоновано модель процесу адміністрування з виділенням тих ланок, які можуть ослаблювати адаптаційні властивості організації і збільшувати витрати адміністрування. Показано способи вдосконалення механізму адміністрування через поліпшення збалансо-ваності інтересів учасників організаційної взаємодії.].

42.
Тимошенко, Л.М. Концептуалізація забезпечення еволюції соціально-економічних систем у їх динаміці [Текст] / Л. М. Тимошенко, О. В. Більська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 148-151.

43.
Уніковська, Т.Є. Концепція рівноваги економічної системи: методологічні парадокси [Текст] / Т. Є. Уніковська // Економічна теорія. – 2005. – №1. – С. 81-93. – [У статті порушується проблема відсутності узагальненого універсального визначення рівноваги економічної системи для економічних систем рвзного типу, що є однвєю з причини методологічного розриву між економічною теорієюмакро-імікрорівня. Здійнюється спроба розробити таке визначення на базі концепції функціонального інваріаната.].

44.
330.4
Ш65 Шиян, А.А. Економічна кібернетика: вступ до моделювання соціальних і економічних систем [Текст] : навч. посіб. / А. А. Шиян. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 228с.

45.
Янковський, М. Ентропія та екстрапотенціал економічних систем [Текст] / М. Янковський // Економіка України. – 2001. – №4. – С.30-34.

46.
330.3
Я72 Яременко, О.Ф. Перехідні економічні системи [Текст] : конспект лекцій з курсу / О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 131с. – [Існує електронна копія]. – [Виділені питання змісту та розвитку економічних систем, проаналізовані особливості, властиві перехідним економічним системам, визначено спільні та специфічні риси різних типів систем, наведено напрями трансформації економіки.
Розраховано на студентів денно: та заочної форм навчання напрямів підготовки "Міжнародні економічні відносини" та "Міжнародний бізнес`".].