Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: "Формування та шляхи удосконалення системи маркетингових комунікацій підприємства"
> Дякую!

1. 339.138
М26 Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2010. – 679с. – (Вища освіта в Україні).

2.
Божкова, В.В. Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств [Текст] / В. В. Божкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 48-53.

3. 339.138
Б77 Бойчук, І.В. Інтернет в маркетингу [Текст] : підручник / І. В. Бойчук, С. М. Музика. – К. : ЦУЛ, 2010. – 512с.

4.
Войчак, А. Маркетингові комунікації у внутрішньому середовищі підприємства: психологічний аспект [Текст] / А. Войчак, Т. Примак // Маркетинг в Україні. – 2003. – №1. – С. 29-34.

5.
Войчак, А. Маркетингові комунікації у концепції відносин [Текст] / А. Войчак, Т. Примак // Маркетинг в Україні. – 2003. – №3. – С. 14-17.

6. 339.138
Г20 Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : пiдручник / С. С. Гаркавенко. – 5-те вид., доповн. – К. : Лiбра, 2007. – 720с. – [Рекомендовано МОН України].

7.
Граніш, С. Рекламна діяльність підприємств на споживчому ринку у контексті маркетингової політики комунікацій [Текст] / С. Граніш // Маркетинг в Україні. – 2010. – №6. – С. 36-41.

8.
Гурч, Л. Вдосконалення маркетингових комунікацій як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства в умовах сучасного ринку [Текст] / Л. Гурч, Н. Курчєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 870-882.

9.
Дмитрук, М. Виставки в системі маркетингових комунікацій підприємства [Текст] / М. Дмитрук // Маркетинг и реклама. – 2001. – №5-6. – С. 48-50.

10. 339.138
К56 Ковальчук, С.В. Стратегічний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 291с.

11. 338(477)
П78 Куклюк, Л. Формування та шляхи удосконалення системи маркетингових комунікацій підприємства [Текст] / Л. Куклюк, А. Бичікова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 68-71.

12.
Нагаєць, І. Трансформація засобів маркетингових комунікацій, зміна пріоритетів на сучасних ринках [Текст] / І. Нагаєць // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 51-58.

13.
Примак, Т.О. Особливості планування маркетингових комунікацій на підприємстві [Текст] / Т. О. Примак // Проблеми науки. – 2001. – С. 48-57.

14.
Романченко, О. Теоретичний аспект маркетингових комунікацій вітчизняних машинобудівних підприємств за кордоном [Текст] / О. Романченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 614-620.

15.
Самойленко, В.В. Роль інформаційних та комунікаційних технологій у маркетингових каналах сучасних підприємств [Текст] / В. В. Самойленко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2004. – №2,Вип.44. – С.101-103.

16. 339.138
С50 Смит, П. Коммуникации стратегического маркетинга [Текст] : учеб. пособие / П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд. – М. : ЮНИТИ, 2001. – 415с.

17.
Усик, С.П. Визначення ефективності маркетингової комунікаційної діяльності підприємства [Текст] / С. П. Усик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 152-155.

18.
Ярошевська, О. Аналіз комплексу маркетингових комунікацій на підприємстві [Текст] / О. Ярошевська // Держава та регіони. – 2011. – №3. – С. 190-198.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетингові комунікації.”

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gev/2010_2/UKRAINE_ECONOMY/009Формування маркетингово потенціалу підприємства в умовах сучасного ринку

http://pidruchniki.ws/15660212/menedzhment/udoskonalennya_komunikatsiy Менеджмент - Рульєв В.А. Удосконалення комунікацій

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2011_1/184.pdf Удосконалення маркетингових комунікаційних стратегій підприємств.