Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Дослідити склад комплексу маркетингових задач, розв`язання яких потребує застосування мідсистем ІСМ.

На жаль, конкретно відповісти на даний запит в рамках Віртуальної довідки неможливо. Пропонуємо Вам список літератури.

1.
Бахарєва, Я.В. Інформаційні системи для стратегічного планування та аудиту маркетингу [Текст] / Я. В. Бахарєва // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №3,Т.1. – С. 183-186.

2.
Безбородова, Т. Концепція маркетингової інформаційної системи підприємства, принципи й етапи її формування [Текст] / Т. Безбородова // Держава та регіони. – 2007. – №2. – С. 24-29.

3.
Бондаренко, Т.М. Інформаційно-аналітична система маркетингового дослідження з використаням GRID-системи жорстких та експертних оцінок [Текст] / Т. М. Бондаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 141-149.

4. 658.8
Б82 Борисенко, М.А. Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 292с.

5. 339.138
Б93 Бутенко, Н.В. Маркетинг [Текст] : підручник / Н. В. Бутенко. – К. : Атіка, 2008. – 300с.

6. 339.138
В65 Войчак, А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко за наук. ред. А.В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408с. – [Затверджено МОН України].

7. 339.138
К66 Корж, М.В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2008. – 344с.

8. 339.138
М26 Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2010. – 679с. – (Вища освіта в Україні).

9. 339.138
М26 Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за наук. ред. канд. екон. наук. доц. С.В. Ковальчук. – Львів : Новий Світ - 2000, 2012. – 679с. – (Вища освіта в Україні). –

10. 339.138
М26 Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу [Текст] : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. – Суми : Університетська книга, 2008. – 615с.

11. 339.138
М27 Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] : монографія / за заг. ред. С.В. Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 322с.

12.
Матвійчук-Соскіна, Н.О. Аналіз сучасних підходів до створення маркетингових інформаційних систем [Текст] / Н. О. Матвійчук-Соскіна // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 266-272.

13.
Могилевська, О.Ю. Формування системи організації маркетингової інформації на підприємствах машинобудування [Текст] / О. Ю. Могилевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №22. – С. 82-85.

14. 658.8
О-75
Оснач, О. Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. - К. : ЦУЛ, 2009. - 364с.
15. 339.138
П32 Пінчук, Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. – К. : КНЕУ, 1999. – 328с.

16. 658.8
П81 Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст] : підручник / за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764с. – (Європейський маркетинг).

17.
Профатило, О.В. Методологічні засади побудови інформаційної системи маркетингової діяльності промислових підприємств [Текст] / О. В. Профатило // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №23. – С. 44-46.

18.
Серкутан, Т.В. Науково-методичні основи організації системи управління маркетинговою інформацією [Текст] / Т. В. Серкутан // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №10. – С. 205-208.

19.
Стефанишин, В. Побудова системи потоків маркетингової інформації на промисловому підприємстві [Текст] / В. Стефанишин // Маркетинг в Україні. – 2006. – №4. – С. 60-62. – [Промисловий маркетинг].

20.
Устенко, А. Модель маркетингової інформаційної системи [Текст] / А. Устенко // Вісник ТАНГ. – 2002. – №1. – С. 48-51.

21. 339.138
Ч-96 Чухрай, Н.І. Маркетинг інновацій [Текст] : підручник / Н. І. Чухрай. – Львів : Львівська політехніка, 2011. – 256с.

22. 339.138
Ч-96 Чучка, І.М. Інтерактивний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / І. М. Чучка, І. П. Студеняк. – К. : Кондор, 2009. – 122с.

23. https://sites.google.com/site/lekciie/rozdil-2/mis
Концепція маркетингової інформаційної системиДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “інформаційні системи в маркетингу ”, «автоматизовані технології в маркетингу», «маркетинг»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету