Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Чим зумовлена необхідність автоматизації інформаційних процесів в управлінні маркетингом?

Нагадуємо, що Віртуальна довідкова служба не виконує тематичні завдання, а надає інформаційні списки літератури для їх виконання.

1. 658.8
Б82 Борисенко, М.А. Промисловий маркетинг [Текст] : навч. посіб. / М. А. Борисенко, О. В. Гронь, В. М. Щетинін. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 292с.

2. 339.138
Б83 Бородкіна, Н.О. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Бородкіна за ред. Г.В. Осовської. – К. : Кондор, 2007. – 362с.

3. 339.138
В65 Войчак, А.В. Маркетингові дослідження [Текст] : підручник / А. В. Войчак, А. В. Федорченко за наук. ред. А.В. Войчака. – К. : КНЕУ, 2007. – 408с. – [Затверджено МОН України].

4. 339.138
З-98 Зюкова, І.О. Технології маркетингових досліджень [Текст] : навч. посіб. / І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 386с. – (Вища освіта в Україні).

5. 339.138
И74 Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. для вузов / Г. А. Титаренко, Г. Л. Макарова, Д. М. Дайитбеков, И. А. Коноплева под ред. Г.А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 335с.

6. 330.4
І-74 Інформаційні системи і технології в економіці [Текст] : навч. посіб. / В. С. Пономаренко, Р. К. Бутова, І. В. Журавльова [та ін.] за ред. В.С. Пономаренко. – К. : Академія, 2002. – 544с. – (Альма-матер).

7. Капітан, І.Б. Використання інформаційних технологій у маркетинговому управлінні інноваційною діяльністю підприємств [Текст] / І. Б. Капітан // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №10. – С. 95-102.

8.
Кошонько, О.В. Структура автоматизованої маркетингової системи управління якістю на підприємстві [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 146-149. – [У статті досліджуються проблеми ефективності впровадження на промислових підприємствах сучасних систем і технологій автоматизації. Оскільки за умов жорсткої конкуренції і ринкової економіки жодне промислове підприємство не
може повноцінно розвиватися та функціонувати без сучасних автоматизованих маркетингових систем управління якістю.
The problems of efficiency of introduction on the industrial enterprises of the modern systems and technologies of automation are probed in the article. As at the terms of hard competition and market economy not a single industrial enterprise can valuably develop and function without modern marketings CASS of quality management.
Ключові слова: маркетингова система управління якістю, автоматизована інформаційна система, автоматизоване робоче місце.].

9. Лобанова, В.А. Методологічні основи оцінки ефективності застосування ІТ у маркетинговому менеджменті підприємств торгівлі [Текст] / В. А. Лобанова, Н. О. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №11-12. – С. 59-63.

10. 339.138
М27 Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки [Текст] : монографія / за заг. ред. С.В. Ковальчук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2011. – 322с.

11. Матвійчук-Соскіна, Н. Методи створення інформаційних продуктів для потреб маркетингового менеджменту [Текст] / Н. Матвійчук-Соскіна // Економічний часопис - XXI. – 2009. – №9-10. – С. 46-49.

12. 339.138
М74 Моисеева, Н.К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии [Текст] : учеб. пособие / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева под ред. Н.К. Моисеевой. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 304с.

13. 339.138
М80 Мороз, Л.А. Маркетинг [Текст] : підручник / Л. А. Мороз, Н. І. Чухрай за ред. Л.А. Мороза. – 2-ге вид., оновлене. – Львів : Інтелект-Захід, 2002. – 244с.

14. Носенко, В.В. Дослідження новітніх інформаційних технологій у системі маркетингу [Текст] / В. В. Носенко, Ю. О. Калина // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №10. – С. 158-162.

15. 330.4
О-75 Основи інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна, О. С. Краєва. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2001. – 420с.

16. 339.138
П32 Пінчук, Н.С. Інформаційні системи і технології в маркетингу [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Пінчук, Г. П. Галузинський, Н. С. Орленко. – К. : КНЕУ, 1999. – 328с.

17. 658.8
П81 Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст] : підручник / за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764с. – (Європейський маркетинг).

18. 658.8
Х73 Холодний, Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 272с.

19. 330.4
Ч-49 Черняк, О.І. Системи обробки економічної інформації [Текст] : підручник / О. І. Черняк, А. В. Ставицький, Г. О. Чорноус. – К. : Знання, 2006. – 447с. – (Вища освіта XXI століття).

20. Шмігельська, Г. Інформаційні технології в логістичній і маркетинговій діяльності роздрібних підприємств [Текст] / Г. Шмігельська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 799-805.

21. Ярова, І.І. Методологічні підходи до визначення ефективності впровадження інтернет-технологій у просуванні товаропотоків [Текст] / І. І. Ярова, О. В. Березін // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №12. – С. 208-216.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “ інформаційні технології в маркетингу”, «інформаційні системи в маркетингу», «управління маркетингом»