Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Сучасне маркетингове управління

1. 339.138
Б20 Балабанова, Л.В. Маркетинг [Текст] : підручник / Л. В. Балабанова. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2004. – 645с. – (Вища освіта ХХІ століття).

2.
Бура, А.С. Проблеми маркетингового менеджменту в сучасних умовах господарювання [Текст] / А. С. Бура, С. В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 290-294.

3. 339.138
Д19 Данько, Т.П. Управление маркетингом [Текст] : учеб. для вузов / Т. П. Данько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 334с. – (Высшее образование).

4.
Деречинський, Ю.Н. Сучасні аспекти забезпечення конкурентоспроможності машинобудівних підприємств і організація маркетингового управління ними [Текст] / Ю. Н. Деречинський, О. А. Василенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №1. – С. 177-180. –

5.
Ерьоменко, В. Маркетинговий підхід в управлінні підприємством [Текст] / В. Ерьоменко // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2. – С. 48-52.

6.
Ковальчук, С.В. Маркетингові підходи до управління інноваційною активністю підприємств [Текст] / С. В. Ковальчук, О. А. Голубовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 105-108.

7. 658.8
К82 Крикавський, Є. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / Є. Крикавський, Н. Чухрай. – 2-ге вид. – Львів : Львівська політехніка, 2004. – 472с. – [ Існує електронна копія ].

8. 339.138
К88 Куденко, Н.В. Стратегiчний маркетинг [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2005. – 152с.

9. 339.138
М14 Майорова, Н.І. Маркетинговий аналіз [Текст] : конпект лекцій / Н. І. Майорова. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 134с.

10.
Мануйлович, Ю.М. Маркетингове управління як головний фактор успішної діяльності підприємства на ринку [Текст] / Ю. М. Мануйлович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.3. – С. 66-69.

11. 339.138
М26
Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку [Текст] : монографія / за ред. С.М. Ілляшенка. - Суми : Університетська книга, 2006. - 728с.

12. 339.138
М26 Маркетинговий менеджмент [Текст] : курс лекцій для студ. ЗФН спец. 8.0501.08 "Маркетинг" Інституту заочної, дистанційної та вечірньої форм навчання та слухачів ФПФ. – Суми : СумДУ, 2008. – 123с.

13. 339.138
М26 Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / за ред. Л.В. Балабанової. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2004. – 354с. – (Вища освіта XXI століття).

14.
Мних, О.Б. Системний характер управління підприємствами: нові виклики сучасному маркетинговому менеджменту [Текст] / О. Б. Мних, В. П. Далик, Н. Я. Сапотніцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 49-53.

15.
Могилевская, О. Современная концепция маркетингового управления предприятиями машиностроения [Текст] / О. Могилевская // Економіка та держава. – 2009. – №10. – С. 27-29.

16.
Могилевська, О. Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування [Текст] / О. Могилевська // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 83-85.

17.
Могилевська, О.Ю. Методологічні основи маркетингового управління підприємством [Текст] / О. Ю. Могилевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 16-20.

18. 339.138
М74
Моисеева, Н. К. Управление маркетингом: теория, практика, информационные технологии [Текст] : учеб. пособие / Н. К. Моисеева, М. В. Конышева под ред. Н.К. Моисеевой. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 304с.

19.
Мордвінцева, Т.В. Стратегічне маркетингове управління діяльністю підприємств [Текст] / Т. В. Мордвінцева // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №23. – С. 41-43.

20.
Мордвінцева, Т.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства в сучасних умовах [Текст] / Т. В. Мордвінцева // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 209-211.

21. 339.138
П24 Пелішенко, В.П. Маркетинговий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. П. Пелішенко. – К. : ЦНЛ, 2003. – 200с.

22.
Сидич, О.В. Стратегічне маркетингове управління інноваційним потенціалом підприємства [Текст] / О. В. Сидич // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2006. – №2. – С. 105-110.

23. 658.8
Х73
Холодний, Г. О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах [Текст] : монографія / Г. О. Холодний, Г. М. Шумська. - Харків : ХНЕУ, 2010. - 272с.

24. http://www.confcontact.com/20121221/4_salamatska.htm
Саламацька О. Ю. ЗАСАДИ СУЧАСНОГО МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ГАЛУЗЗЮ

25. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Tiru/2011_31_2/Zaremba.pdf
Заремба В.П. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

26. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_11_1/Kalinichenko.pdf
Калиниченко М.П. ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ управління маркетингом”, «маркетинговий менеджмент»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету