Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Технологія планування асортименту.


Бажано у запиті вказувати, в курсі якої навчальної дисципліни вивчається дана тема


1. 658
З-24 Залуцький, І.Р. Планування і діагностика діяльності підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Залуцький, В. М. Цимбалюк, С. Г. Шевченко. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 320с.

2. 658
І-20 Іванова, В.В. Планування і контроль на підприємстві [Текст] : навч. посіб. / В. В. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2011. – 443с.

3. 339.138
К21 Кардаш, В.Я. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч.-метод. посiб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2000. – 124с.

4. 658.7/.8
К82 Кривуля, П.В. Удосконалення планування товарного асортименту предметів споживання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємством / П. В. Кривуля. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2003. – 18с.

5. 339.138
П12 Павленко, А.Ф. Маркетинг [Електронний ресурс] : підручник / А. Ф. Павленко, А. В. Войчак. – К. : КНЕУ, 2003. – 246с.

6. 339.3
Т50 Товарознавство (виробнича сфера) [Текст] : навч. посіб. / Я. І. Плахетко, І. П. Кінаш, В. М. Чорноус [та ін.]. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 400с. – (Вища освіта в Україні).

7.
Солодовник, Л.М. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації [Текст] / Л. М. Солодовник, В. В. Цихмистро, И. О. Черненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №6. – С. 253-259.

8.
Солодовник, Л.М. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації [Текст] / Л. М. Солодовник, В. В. Цихмистро, Н. О. Черненко // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 119-125.

9. 658
Т19 Тарасюк, Г.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : практикум; навч. посіб. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб. – К. : Кондор, 2009. – 266с.

10. 339.138
Х73 Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

11. 658
Ш33 Швайка, Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Швайка. – 4-те вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2007. – 268с.

12. 658
Я85 Ястремська, О.М. Планування діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. М. Ястремська, К. В. Яковенко, О. О. Ястремська. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172с.Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ асортимент товарів”, «товарознавство», «планування діяльності підприємств», «маркетинг»