Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Показники платоспроможності підприємства й планування їхнього поліпшення

1. 658.14/.17
А35 Азаренкова, Г.М. Фінанси підпрємств [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2006. – 287с.

2.
Боярко, І.М. Оцінювання платоспроможності з урахуванням особливостей економічної діяльності підприємства [Текст] / І. М. Боярко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 69-77.

3.
Боярко, І.М. Сучасні погляди на сутність аналізу платоспроможності підприємства [Текст] / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 157-165.

4.
Гордєєва, Ю.С. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства [Текст] / Ю. С. Гордєєва // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 372-375.

5.
Журавльова, Ю. Класифікація зовнішніх факторів впливу на платоспроможність підприємства [Текст] / Ю. Журавльова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2005. – №4. – С. 60-67.

6.
Журавльова, Ю.Ю. Сутність платоспроможності підприємства [Текст] / Ю. Ю. Журавльова // Фінанси України. – 2006. – №1. – С. 116-120.

7.
Іванов, В. Сутність платоспроможності промислового підприємства [Текст] / В. Іванов // Вісник економічної науки України. – 2009. – №2. – С. 41-44.

8.
Іванов, В. Тактичні напрями забезпечення платоспроможності підприємства [Текст] / В. Іванов // Вісник економічної науки України. – 2009. – №1(15). – С. 79-81.

9.
Коваленко, Д. Шляхи забезпечення платоспроможності підприємств [Текст] / Д. Коваленко, Н. Чаленко // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2009. – №12. – С. 7-9.

10.
Магдійчук, П.О. Аналіз поточної платоспроможності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів [Текст] / П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 207-209.

11.
Овдій, Л.І. Методологічні аспекти оцінки фінансового стану підприємства та аналіз показника платоспроможності [Текст] / Л. І. Овдій, В. І. Кравчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №6,Т.2. – С. 101-104.

12.
Онисько, С. Платоспроможність підприємств - основа ефективного господарювання [Текст] / С. Онисько, М. Кіц // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №7. – С. 12-15.

13. 658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

14.
Островська, О. Інновації економіко-правового забезпечення відновлення платоспроможності вітчизняних підприємств [Текст] / О. Островська // Ринок цінних паперів України. – 2012. – №5-6. – С. 3-9.

15.
Охтень, А.А. Концепция управления платежеспособностью предприятий [Текст] / А. А. Охтень, О. А. Легченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 15-19.

16.
Семенов, А. Використання стратегії забезпечення коротко та довгострокової платоспроможності підприємства [Текст] / А. Семенов // Держава та регіони. – 2007. – №5. – С. 98-103.

17.
Склабінська, А.І. Оцінка фінансової стійкості та платоспроможності підприємств: вітчизняна та зарубіжна практика [Текст] / А. І. Склабінська, П. О. Магдійчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 56-58.

18. 65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

19. 65.012
Ц14 Цал-Цалко, Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566с.

20. 65.012
Ш74 Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. П. Шморгун. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528с.

21. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2008_2/pdf/voloshyna.pdf
Оцінювання платоспроможності промислового підприємства

22. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2011_1/126-130.pdf
Л. О. ЖИЛІНСЬКА
РЕАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету