Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Місце Франції у сучасному світовому господарстві, інтереси України у Франції.

1.
Авраменко, В.В. Антикризова політика Франції в умовах євроінтеграції [Текст] / В. В. Авраменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.93. – С. 99-109.

2.
Андрійчук, В.Г. Еволюція, сучасний стан і шляхи розвитку українсько-французьких двосторонніх торговельних зв`язків [Текст] / В. Г. Андрійчук, І. О. Вериженко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 10-14.

3. 339.9
Б53 Бестужева, С.В. Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : навч.посіб. / С. В. Бестужева. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 212с.

4. 339.94
Г37 Герасимчук, В.Г. Міжнародна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Герасимчук, С. В. Войтко. – К. : Знання, 2009. – 302с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

5. 339.94
Г54 Глобальна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. П. Мазурок, Б. М. Одягайло, В. В. Кулішов, О. М. Сазонец за ред.Б.М. Одягайла. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 208с. – (Вища освіта в Україні).

6. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид. переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2007. – 544с. – [Рекомендовано МОН України].

7. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : ЦУЛ, 2008. – 464с. – [Рекомендовано МОН України].

8. 338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 408с.

9. 330.8
К56 Ковальчук, В.Н. (Ковальчук, Дзе Гао) Світова економіка: історія та дослідники [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Ковальчук, Д. Г. Лі, Л. А. Останкова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 524с. –

10.
Лапина, Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции [Текст] / Н. Лапина // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №1. – С. 61-71.

11.
Манжола, В. Нова порсилена угода між Україною та Європейським Союзом: позиція Франції [Текст] / В. Манжола, О. Шаповалова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №1,Вип.82. – С. 3-11.

12. 339.94
М58 Міжнародна економіка [Текст] : підручник / за ред.: А.О. Задої, В.М. Тарасевича. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416с. –

13.
Оболенська, Т. Українсько-французьке співробітництво у сфері вищої освіти [Текст] / Т. Оболенська, І. Решетнікова // Маркетинг в Україні. – 2009. – №4. – С. 66-70.

14.
Островская, Е. Франция: преодоление кризиса [Текст] / Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №4. – С. 52-63.

15. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с.

16.
Скрипник, Г. Україна-Франція - нові обрії наукового співробітництва [Текст] / Г. Скрипник // Народна творчість та етнографія. – 2006. – №6. – С. 5-9. – [напрямки розвитку сучасної етнології у Франції].

17.
Соколов, В. Україна-Франція: соціально-політичні, економічні та культурно-освітні відносини [Текст] / В. Соколов // Віче. – 2009. – №22. – С. 19-22.

18.
Соколов, В. Україна-Франція: соціально-політичні, економічні та культурно-освітні відносини (частина II) [Текст] / В. Соколов // Віче. – 2009. – №24. – С. 18-19.

19.
Соколов, В. Українсько-французькі зв`язки у сфері культури [Текст] / В. Соколов // Вісник книжкової палати. – 2010. – №6. – С.42-45.

20.
Территориально-экономическое развитие Франции [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2008. – №8. – С. 3-15.

21. Тимофеев, П. Эволюция институтов ЕС и роль Франции [Текст] / П. Тимофеев // Мировая экономика и международные отношения. – 2011. – 7. – С. 58-70.

22.
Хрусталева, Н. Франция на исходе столетия: смена модели регулирования экономики [Текст] / Н. Хрусталева // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №6. – С. 61-70.

23.
Шаповалова, Л. Україна і Франція в Болонському процесі [Текст] / Л. Шаповалова // Шлях освіти. – 2008. – №2. – С. 24-29.

24.
Экономическое развитие Франции [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №10. – С. 19-30.

25. 339.9
М58
Міжнародна економічна діяльність України [Текст] : підручник / О. Б. Чернега, А. С. Маловченко, В. Ю. Матвєєва [та ін.] за ред. О.Б. Чернеги. - Львів : Магнолія, 2012. - 544с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрикb “економіка Франції”, «зовнішньоекономічна політика України»,
«світова економіка»

Для пошуку повнотекстової інформації використовуйте БД «Електронна бібліотека», Навігатор Інтернет-ресурсів за профілем університету