Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть, будь-ласка знайти літературу для написання курсової роботи на тему Аналіз фінансового стану в контексті оцінки ймовірності банкрутства. Дякую
1.
Бабицька, О.О. Використання моделей прогнозування банкрутства при оцінці фінансового стану сільськогосподарських підприємств [Текст] / О. О. Бабицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 97-102. – [У статті розглянуто ймовірність настання банкрутства сільськогосподарських підприємств із застосуванням моделей передбачення банкрутства. На прикладі підприємств Лебединського району Сумської області досліджено їх фінансовий стан та запропоновано основні санаційні заходи, спрямовані на уникнення банкрутства.

2.
65.012
Б17 Базілінська, О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – К. : ЦУЛ, 2009. – 328с. – [Рекомендовано МОН України].

3.
658.14/.17
Б48 Бердар, М.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / М. М. Бердар. – К. : ЦУЛ, 2010. – 352с. –

4.
658.14/.17
Б68 Благодєтєлєва-Вовк, С.Л. Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. / С. Л. Благодєтєлєва-Вовк. – К. : Ніка-Центр, 2006. – 248с.

5.
65
В68 Волосович, А.Е. Формування системи діагностування банкрутства [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.0.11 - математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А. Е. Волосович. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 227с.

6.
Волошин, І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій [Текст] / І. Волошин // Банківська справа. – 2009. – №5. – С. 19-24.

7.
65.012
Г70 Городня, Т.А. Економічна та фінансова діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 282с.

8.
Гулько, Л.Г. Банкрутство підприємств: сучасні тенденції і перспективи [Текст] / Л. Г. Гулько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 98-101.

9.
Гуменюк, А.Ф. Концепція аудиту підприємства, що знаходиться у фінансовій кризі [Текст] / А. Ф. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №6,Т.3. – С. 141-144.

10.
Долінський, Л.Б. Кореляційний аналіз спільного дефолту позичальників [Текст] / Л. Б. Долінський // Фінанси України. – 2011. – №4. – С. 97-106.

11.
Донченко, Т.В. Методика оцінки фінансового стану та ймовірності банкрутства підприємств машинобудівної галузі [Текст] / Т. В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 125-129. – [В статті досліджено сучасні методики аналізу фінансового стану підприємств, проведено критичний аналіз їх складу, визначено переваги і недоліки. Запропоновано власну методику оцінки фінансового стану для підприємств машинобудівної галузі. Уточнено оптимальний склад коефіцієнтів для кожного з напрямів аналізу та розроблено модель дискримінантного аналізу для ідентифікації стійкості фінансового стану машинобудівних підприємств.].

12.
65
Д69 Дорошук, Г.А. Антикризове управління підприємством: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. А. Дорошук, Н. М. Дащенко. – Львів : Новий світ-2000, 2010. –

13.
658
І-19 Іванілов, О.С. Економіка підприємства [Текст] : підручник / О. С. Іванілов. – К. : ЦУЛ, 2009. – 728с.

14.
65.012
І-37 Ізмайлова, К.В. Фінансовий аналіз у будівництві [Текст] : навч. посiб. / К. В. Ізмайлова. – К. : Кондор, 2007. – 236с

15.
65.012
І-37 Ізмайлова, К.В. Сучасні технології фінансового аналізу [Текст] : навч. посіб. / К. В. Ізмайлова. – К. : МАУП, 2003. – 148с.

16.
Квасницька, Р.С. Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 130-135.

17.
Квасницька, Р.С. Удосконалення діагностики загрози банкрутства вітчизняного підприємства [Текст] / Р. С. Квасницька, І. М. Кордонець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 86-93.

18.
Коваленко, О. Сучасні підходи та інструментарій діагностики загрози банкрутства промислових підприємств [Текст] / О. Коваленко // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №5-1. – С. 176-185.

19.
Козлянченко, О.М. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства при загрозі банкрутства [Текст] / О. М. Козлянченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 182-187.

20.
658.14/.17
К60 Колісник, М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий. – К. : Кондор, 2007. – 272с.

21.
658
Е45 Економічна діагностика [Текст] : навч. посіб. / Т. Ф. Косянчук, В. В. Лук`янова, Н. І. Майорова, В. В. Швид за заг. ред. Т.Ф. Косянчук. – Л. : Новий Світ-2000, 2009. – 452с. – (Вища освіта в Україні

22.
Кот, О. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства [Текст] / О. Кот // Вісник Національного банку України. – 2008. – №3. – С. 34-39.

23.
65.012
К78 Крамаренко, Г.О. Фінансовий аналіз і планування [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Крамаренко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 224с.

24.
Крисак, А.О. Шляхи вирішення проблем оцінки ризику банкрутства малих підприємств [Текст] / А. О. Крисак, О. О. Попова, О. А. Алексеєнко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 43-46.

25.
Ларіонова, К.Л. Аналіз особливостей та сучасного стану розвитку інституту банкрутства та фінансового оздоровлення суб`єктів господарювання Хмельницької області [Текст] / К. Л. Ларіонова, Г. І. Капінос // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 50-55. – [В статті проаналізовано основні проблеми розвитку системи банкрутства та запропоновано можливі шляхи їх подолання. Розглядаються особливості процедури санації у справах про банкрутство на прикладі підприємств Хмельницькій області та виявлено основні фактори неплатоспроможності українських підприємств в цілому.].

26.
Левченко, Н.М. Удосконалення методики діагностики імовірності банкрутства підприємства [Текст] / Н. М. Левченко, М. Г. Федорець // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 151-158.

27.
658.14/.17
Л93 Любенко, Н.М. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Любенко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 264с.

28.
Маковська, О.В. Розробка програм антикризового управління на підприємстві [Текст] / О. В. Маковська, К. Л. Ларіонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №4,Т.3. – С. 108-113. – [Стаття присвячена дослідженню кризових явищ у функціонуванні підприємств і організацій, виділено сегменти прояву кризових явищ. Антикризове управління являє собою гнучку систему, яка змінюється залежно від фінансово-економічного стану підприємства та відповідно глибини розвитку кризи. Це дає можливість ввести в дію одну з відповідних антикризових програм управління: “антикризове управління попереджувального характеру”, “антикризове управління в умовах кризи” та “антикризове управління при загрозі банкрутства”. Розглядаються питання системи заходів фінансової стабілізації господарюючого суб`єкта].

29.
Мороз, В.С. Моделі діагностики та прогнозування банкрутства [Текст] / В. С. Мороз, С. В. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.2. – С. 41-46. – [Розглянута суть і методи діагностики фінансового стану підприємств та традиційні моделі прогнозування банкрутства. За фінансовою звітністю енергопостачальної компанії проведена апробація моделей діагностики, виявлені їх позитивні та негативні сторони та зроблено висновок про доцільність оцінки фінансового стану за допомогою інтегрального показника, побудованого на базі дискримінантного та таксонометричного аналізу.].

30.
Москаленко, В.П. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа для діагностики його банкрутства [Текст] / В. П. Москаленко, О. Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. – С. 180-191.

31.
Нусінова, О.В. Діагностика ймовірності банкрутства з урахуванням заборгованості перед афілійованими особами [Текст] / О. В. Нусінова // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 39-43.

32.
658.14/.17
О-58 Онисько, С.М. Фінанси підприємств [Текст] : підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Л. : Магнолія, 2010. – 367с.

33.
658.14/.17
У67 Управління фінансовою санацією підприємств [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Пепа, В. О. Федорова, А. Б. Кондрашихин, О. В. Андреєва. – К. : ЦУЛ, 2008. – 440с

34.
Плаксюк, О. Діагностика банкрутства як засіб управління фінансовим станом підприємства [Текст] / О. Плаксюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 157-164.

35.
658.14/.17
П50 Полінкевич, О.М. Фінансова санація та банкрутство підприиємств [Текст] : навч. посіб. / О. М. Полінкевич, В. П. Лещук. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400с.

36.
Прокопчук, С. Аналіз світових підходів до пошуку оптимальних критеріїв банкрутства [Текст] / С. Прокопчук // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 87-90.

37.
Прокопчук, С.І. Критичний аналіз критеріїв оцінювання ризику ймовірного банкрутства (на прикладі підприємств ЗБВ України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 161-170.

38.
Прокопчук, С.І. Прогнозування імовірних причин банкрутства методом імітаційного моделювання (на прикладі заводів ЗБК України) [Текст] / С. І. Прокопчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №19. – С. 70-75.

39.
Прокопчук, С.І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України [Текст] / С. І. Прокопчук // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 148-152.

40.
65.012
Р33 Редченко, К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. І. Редченко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 272с. – [Рекомендовано МОН України].

41.
Рибалка, О. Формування системи показників фінансового стану підприємства для оцінки ймовірності банкрутства [Текст] / О. Рибалка // Економіст. – 2005. – №9. – С. 63--65.

42.
Семенов, Г. Діагностика банкрутства підприємства [Текст] / Г. Семенов, О. Єропутова, О. Плаксюк // Вісник економічної науки України. – 2011. – №2. – С. 170-176.

43.
65
С42 Скібіцький, О.М. Антикризовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький. – К. : ЦУЛ, 2009. – 568с

44.
Склабінська, А.І. Формування та реалізація політики антикризового управління підприємством при загрозі банкрутства [Текст] / А. І. Склабінська, О. О. Андрухова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 194-197. – [Запобігання банкрутству підприємств значною мірою залежить від раціональної політики ан-тикризового управління. В статті розглядаються питання формування і реалізації політики антикризового Вісник Хмельницького національного університету
управління як системи профілактичних заходів, спрямованих на попередження фінансової кризи і створення механізмів фінансового оздоровлення підприємства, що забезпечують його вихід із кризового стану.].

45.
Сметанюк, О.А. Методика діагностики кризи підприємства за оцінкою показників фінансового стану в умовах організаційних змін [Текст] / О. А. Сметанюк // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 128-131. – [Розглянуто існуючі методики діагностики банкрутства, виділено основні переваги та недоліки цих методик. Запропонована удосконалена методика діагностики кризи за оцінкою показників фінансового стану.].

46.
Стельмащук, Ю. Методи діагностики фінансового стану і схильності підприємства до банкрутства [Текст] / Ю. Стельмащук // Економіка АПК. – 2007. – №2. – С, 78-86.

47.
65.012
Т19 Тарасенко, Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Тарасенко, І. М. Вагнер. – Львів : Новий світ-2000, 2009. – 444с. – (Вища освіта в Україні).

48.
Тюник, А.В. Исследование методов предотвращения банкротства коммерческих организаций [Текст] / А. В. Тюник // Экономическое возрождение России. – 2011. – №3. – С. 70-76.

49.
65
Т98 Тюріна, Н.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Тюріна, Н. С. Карвацька, І. В. Грабровська. – К. : ЦУЛ, 2012. – 448с

50.
Фокіна, Н.П. Методика виявлення загрози банкрутства підприємств за оцінкою показників фінансового стану [Текст] / Н. П. Фокіна // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №7. – С.56-62.

51.
658.14/.17
Ч-46 Череп, А.В. Фінансова санація та банкрутство суб`єктів господарювання [Текст] : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 380с

52.
658
Ш33 Шваб, Л.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416с.

53.
65.012
Ш49 Шеремет, О.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. – К. : Кондор, 2010. – 196с.

54.
65
Ш87 Штангрет, А.М. Антикризове управління підприємством [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, О. І. Копилюк. – К. : Знання, 2007. – 335с. – [Рекоменжовано МОН України].