Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Місце Франції у сучасному світовому господарстві,інтереси України у Франції(кінець ХХ – початок ХХІ ст)
1.
339.94
М64 Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Текст] : учебник / под ред.: В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М. : Флинта, 2000. – 480с.

2.
339.94
М64 Мировая экономика. Экономика зарубежных стран [Текст] : учебник / под ред.: В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – 2-е изд. – М. : Флинта, 2001. – 480с.

3.
338(4/.9)
Э40 Экономика зарубежных стран. (Капиталистические и развивающиеся страны) [Текст] : учеб. пособие / відп.: В.П. Колесов, В.Ф. Железова, М.Н. Осьмова и др.; ред. кол.: В.П. Колесов и др. – М. : Высшая школа, 1990. – 479с.

4.
338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.Г. Козака. – К. : ЦУЛ, 2003. – 352с. –

5.
911.3
Е45 Економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. Кузика. – Львів : Світ, 2002. – 672с.

6.
Эволюция социально-экономической политики Франции [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2007. – №9. – С. 3-14.

7.
Развитие топливно-водородной энергетики во Франции [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2007. – №12. – С. 29-41.

8.
338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, В.М. Осипова. – 3-тє вид. переробл. і доповн. – К. : ЦНЛ, 2007. – 544с. – [Рекомендовано МОН України].

9.
Территориально-экономическое развитие Франции [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2008. – №8. – С. 3-15.

10.
339.94
М58 Міжнародні стратегії економічного розвитку [Текст] : навч. посіб. / за ред.: Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, І.Л. Ліганенко. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2009. – 356с.

11.
336
Ф59 Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с. –

12.
Экономическое развитие Франции [Текст] // Экономика и управление в зарубежных странах. – 2010. – №10. – С. 19-30.

13.
338(4/.9)
З-30 Западноевропейские страны: Особенности социально-экономических моделей [Текст] : монография / А. В. Авилова, А. М. Волков, В. П. Гутник [и др.] отв. ред. В.П. Гутник. – М. : Наука, 2002. – 271с.

14.
Авраменко, В.В. Антикризова політика Франції в умовах євроінтеграції [Текст] / В. В. Авраменко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №1,Вип.93. – С. 99-109.

15.
Балюк, Н. Роль Франції у вирішенні питань міграції в рамках міжнародних організацій [Текст] / Н. Балюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №2,Вип.74. – С. 69-71.

16.
338(09)
Б75 Боєв, Ю.О. Економічна історія: Західна Європа. Японія. США [Текст] : навч. посіб. / Ю. О. Боєв, С. Ю. Боєва. – К. : Вища школа, 2004. – 174с.

17.
339.94
В75 Воронин, В.П. Мировая экономика [Текст] : учеб. пособие / В. П. Воронин, Г. В. Канлакова, И. М. Подмолодина под ред. В.П. Воронина. – М. : Юрайт, 2001. – 186с.

18.
338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : ЦУЛ, 2008. – 464с. – [Рекомендовано МОН України].

19.
Горбач, Д. Люби меня по-французки [Текст] / Д. Горбач // Бизнес. – 2009. – №30. – С. 20-22. – [Экономика Франции демонстрирует высокую производительность труда и устойчивость к кризису].

20.
Ірхіна, С.В. Механізми державної підтримки будівництва доступного для населення житла у Франції та можливості його застосування в Україні [Текст] / С. В. Ірхіна // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 121-124.

21.
Їланчі, В. Закон чергування для цін на фондових ринках країн "великої сімки": за даними панельних тестів SURADFi тa SURKSS [Текст] / В. Їланчі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №5. – С. 380-385.

22.
336
К23 Карлін, М.І. Фінансові системи країн Західної Європи [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Академія, 2009. – 320с.

23.
336
К23 Карлін, М.І. Державні фінанси розвинутих країн [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 484с. – (Вища освіта в Україні). –

24.
336
К23 Карлін, М.І. Фінанси країн Європейського Союзу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2011. – 639с.

25.
330.8
К56 Ковальчук, В.Н. (Ковальчук, Дзе Гао) Світова економіка: історія та дослідники [Текст] : навч. посіб. / В. Н. Ковальчук, Д. Г. Лі, Л. А. Останкова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 524с. –

26.
339.94
С24 Світова економіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, Н. С. Логвінова, А. А. Наумчик за ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвіноваої. – К. : ЦНЛ, 2010. – 328с.

27.
339.94
М58 Міжнародна економіка: в питаннях та відповідях [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, В. В. Ковалевський, К. І. Ржепішевський, Н. С. Логвінова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 675с.

28.
338(4/.9)
Е45 Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. І. Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 408с.

29.
Лапина, Н. Новый этап в формировании инновационной экономики: опыт Франции [Текст] / Н. Лапина // Мировая экономика и международные отношения. – 2012. – №1. – С. 61-71.

30.
336.7
Б23 Банківська діяльність. (Вітчизняний та зарубіжний досвід) [Текст] : навч. посіб. / С. М. Лаптєв, М. П. Денисенко, В. Г. Кабанов, О. С. Любунь. – К. : Професіонал, 2004. – 320с.

31. 338(09)
Л78 Лортикян, Э.Л. История экономических реформ. (Мировой опыт второй половины Х1Х - ХХ вв.) [Текст] : учеб. пособие / Э. Л. Лортикян. – Х. : Консум, 1999. – 288с.

32. 336
М63 Миргородська, Л.О. Фінансова система зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / Л. О. Миргородська. – К. : ЦНЛ, 2003. – 240с.

33.
Островская, Е. Франция [Текст] / Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения. – 2001. – №8. – С. 89-97.

34.
Островская, Е. Франция: преодоление кризиса [Текст] / Е. Островская // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. – №4. – С. 52-63.

35.
Павлов, А.Ю. Государственное регулирование научно-инновационной сферы и промышленного развития: опыт Франции [Текст] / А. Ю. Павлов // Инновации. – 2005. – №4. – С. 43-49.

36.
338(4/.9)
П43 Погорлецкий, А.И. Экономика зарубежных стран [Текст] : учебник / А. И. Погорлецкий. – СПб. : Издательтво Михайлова В.А., 2000. – 492с.

37.
Приходько, О. Франція: і де узяти таку Тетчер? [Текст] / О. Приходько // Дзеркало тижня. – 2007. – №9. – С. 11. – [Політика та економіка Франції].

38.
336.76
Р69 Ромашко, О.Ю. Регулювання міжнародних фондових ринків [Текст] : навч. посіб. / О. Ю. Ромашко. – К. : КНЕУ, 2000. – 240с.

39.
336.717.71
Р82 Рубцов, Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг [Текст] / Б. Б. Рубцов. – М. : Экзамен, 2002. – 448с.

40.
Саліхова, О. Досвід Франції та Німеччини із створення умов для піднесення рівня національних високотехнологічних виробництв [Текст] / О. Саліхова // Економіст. – 2011. – №11. – С. 67-70.

41.
339.9
С59 Соколенко, С.И. Производственные системы глобализации: Сети. Альянсы. Партнёрство. Кластеры. (Український контекст) [Текст] / С. И. Соколенко. – К. : Логос, 2002. – 645с.

42.
Трофимов, О. Франция: новое в помощи развитию [Текст] / О. Трофимов // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – №9. – С. 40-47.

43. 339.5
У80 Устинов, И.Н. Мировая торговля [Текст] : статист.-аналит. справ. / И. Н. Устинов. – М. : Экономика, 2000. – 356с.

44. 339.94
Х17 Халевинская, Е.Д. Мировая экономика [Текст] : учебник / Е. Д. Халевинская, И. Крозе под ред. Е.Д. Халевинской. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2002. – 378с.

45.
Хрусталева, Н. Франция на исходе столетия: смена модели регулирования экономики [Текст] / Н. Хрусталева // Мировая экономика и международные отношения. – 2004. – №6. – С. 61-70.

46.
338.(4/.9)
Ч-49 Черников, Г.П. Экономика Франции: Традиции и новейшие тенденции [Текст] : учеб. пособие / Г. П. Черников. – М. : РОССПЭН, 2002. – 416с.

47.
339.7
Ш75 Шмырева, А.И. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учеб. пособие для вузов / А. И. Шмырева, В. И. Колесников, А. Ю. Климов. – СПб. : Питер, 2001. – 272с. : ил. – (Учебники для вузов).

48.
339.7
Ш75
Шмырева
, А.И. Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : учебн. пособие для вузов / А. И. Шмырева, В. И. Колесников, А. Ю. Климов. – СПб. : Питер, 2002. – 272с. : ил. – (Учебники для вузов).

49.
338(09)
Ю94 Юхименко, П.І. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2006. – 341с.

50.
338(09)
Ю94 Юхименко, П.І. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / П. І. Юхименко. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Вікар, 2012. – 341с. – [Рекомендовано МОН України

51.
338(09)
Ю94 Юхименко, П.І. Економічна історія [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання-Прес, 2008. – 567с. – (Вища освіта ХХI століття).