Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Фінанси домогосподарств

1. 330.101.542
М59 Мікроекономіка [Текст] : практикум / за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – К. : Знання, 2012. – 491с. – (Вища освіта ХХI століття). – [Рекомендовано МОН України].

2.
Ангелко, І.В. Тіньова діяльність домогосподарств України в умовах трансформаційної економіки [Текст] / І. В. Ангелко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 194-200.

3.
Глухов, В. Финансы домашних хозяйств: структура и управление [Текст] / В. Глухов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №1. – С. 81-89.

4.
Глухов, В. Финансовые отношения в домашнем хозяйстве: матричная модель [Текст] / В. Глухов // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – №1. – С. 80-88.

5.
Заяць, В.С. Інвестиційні можливості домогосподарств України: обмеження і перспективи [Текст] / В. С. Заяць // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №5. – С. 4-6.

6.
Збарська, А. Підприємницька діяльність домогосподарств [Текст] / А. Збарська // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2012. – №12. – С. 146-151.

7.
Квасній, М.М. Тополого-фрактальне моделювання динаміки регіонального розподілу секторів нефінансових корпорацій і домогосподарств [Текст] / М. М. Квасній // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 165-171.

8.
Кізима, Т. Прагматика та перспективи трансформації заощаджень домогосподарств у інвестиції [Текст] / Т. Кізима // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. – №10. – С. 22-26.

9.
Кізима, Т. Тенденції та перспективи розвитку основних форм заощаджень домогосподарств в Україні [Текст] / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2010. – №3. – С. 60-72.

10.
Кізима, Т. Стратегії та моделі фінансової поведінки домашніх господарств у сучасних умовах [Текст] / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2009. – №2(19). – С. 86-96.

11.
Кізима, Т. Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти [Текст] / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2009. – №4. – С. 22-33.

12.
Кізима, Т. Фінансова поведінка домогосподарств: сутність, класифікація, чинники впливу [Текст] / Т. Кізима // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 19-26.

13. 336
К38 Кізима, Т.О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] : монографія / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 431с. – [Пропонована монографія — одна із перших наукових праць, у якій на системній основі всебічно досліджуються фінанси домогосподарств як важлива сфера фінансових відносин. Аналізуються теоретико-концепту-альні засади фінансів домогосподарств, основні моделі фінансової поведінки, найважливіші джерела і види доходів, економічна сутність, структура та динаміка витрат вітчизняних домогосподарств упродовж останніх років. Значну увагу приділено основним напрямам раціоналізації витрат споживчого і неспоживчого характеру, дослідженню сутності, мотивів та форм заощаджень домогосподарств як вагомого джерела інвестиційних ресурсів, виявленню особливостей управління фінансами домогосподарств в умовах ринку. Вносяться пропозиції щодо вдосконалення та подальшого розвитку фінансів домогосподарств в Україні.
Д

14. 336
К38 Кізима, Т.О. Фінанси домогосподарств [Текст] / Т. О. Кізима. – К. : Знання, 2010. – 63с. – (Економічна ; №1). – [У пропонованому виданні аналізуються теоретико-концептуальні засади фінансів домогосподарств України, основні моделі їх фінансової поведінки, структура доходів і витрат. Особлива увага приділяється висвітленню мотивів та форм заощаджень домогосподарств, методам та інструментам управління фінансами домогосподарств. Надаються практичні поради стосовно оптимальної побудови бюджету домогосподарств в умовах економічної нестабільності.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, старшокласників, вчителів, усіх, хто прагне керувати фінансами домогосподарства на раціональній основі.].

15.
Ковальова, Г. Сутність домогосподарств в економічній системі [Текст] / Г. Ковальова // Економіка АПКЕкономіка АПК. – 2012. – №12. – С. 100-105.

16.
Ковтун, О.А. Фінансовий потенціал домогосподарств та його вплив на модель інвестиційної поведінки [Текст] / О. А. Ковтун // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №15. – С. 16-21.

17.
Копилов, А.А. Заощадження у системі фінансів домашніх господарств [Текст] / А. А. Копилов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 157-161.

18.
Коцюрубенко, Г. Формування заощаджень українськими домогосподарствами [Текст] / Г. Коцюрубенко // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2011. – №5. – С. 71-81.

19.
Красножон, С. Заощадження населення як передумова інвестування [Текст] / С. Красножон // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №7. – С. 43-46.

20.
Крисанов, Д.Ф. Джерела доходів і витрати сільських домогосподарств України у посткризовий період [Текст] / Д. Ф. Крисанов, В. О. Никонов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 18-21. – [Проаналізовано зміни, що відбулися в джерелах доходів сільських домогосподарств на етапі виходу з економічної кризи, та їх вплив на рівень життя населення.].

21.
Кузик, О.В. Шляхи зростання інвестиційного потенціалу домогосподарств в Україні [Текст] / О. В. Кузик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 209-213.

22.
Куцяк, В. Особисті фінанси як первинний елемент фінансової системи держави [Текст] / В. Куцяк // Світ фінансів. – 2012. – №3. – С. 97-100.

23.
Ломачинська, І.А. Формування фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств в сучасних умовах розвитку національної економіки [Текст] / І. А. Ломачинська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 172-174.

24.
Люткевич, О.М. Ідентифікація фінансового потенціалу домашніх господарств регіону [Текст] / О. М. Люткевич // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 72-78.

25.
Малий, І. Еволюція довіри в тріаді відносин: держава-фірми- домашні господарства [Текст] / І. Малий // Економічна теорія. – 2010. – №3. – С. 73-79.

26.
Мельник, А. Сектор домогосподарств у сучасній економічній системі: теоретичні та емпіричні аспекти [Текст] / А. Мельник, Н. Ціщик // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №3. – С. 7-21.

27.
Нехайчук, Д. Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону [Текст] / Д. Нехайчук // Світ фінансів. – 2011. – №2. – С. 66-73.

28.
Проніна, І.І. Загальна характеристика доходів домогосподарств в Україні [Текст] / І. І. Проніна // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 74-79. – [Стаття присвячена проблемі формування доходів населення України. Здійснено аналіз доходів домогосподарств по країні в цілому, в регіональному розрізі та серед окремих верств населення, представлено динаміку структури сукупних доходів. Доведено необхідність комплексного дослідження доходів та витрат домогосподарств для визначення дійсного рівня добробуту населення України.].

29.
Раза, А. Економічний вклад працюючих жінок в економіку домогосподарств у Пакистані: якісний аналіз [Текст] / А. Раза, Р. Х. Малік // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №9. – С. 467-471.

30.
Сергієнко, О. Заробітна плата як елемент первинних доходів домогосподарств: сучасний стан і тенденції формування [Текст] / О. Сергієнко // Україна: аспекти праці. – 2011. – №5. – С. 15-21.

31.
Цибін, О. Шляхи вдосконалення державної політики доходів домашніх господарств в Україні [Текст] / О. Цибін // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 186-191.

32.
Чуніхіна, Т.С. Закономірності розвитку домогосподарств: теоретичний аспект [Текст] / Т. С. Чуніхіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 54-58. – [Необхідність дослідження домогосподарств на різних історичних етапах зумовлена практичними потребами; в сучасних умовах нові завдання економічного розвитку потребують дослідження домогосподарств в новому аспекті, який мало досліджувався раніше - з точки зору економічної сутності. Дослідження в такому аспекті дозволяє визначити економічні
закономірності та умови розвитку домогосподарств, що необхідно для здійснення ефективних соціально-економічних перетворень.

33.
Юрій, С.І. Фінанси домогосподарств: теоретичні підходи до трактування сутності [Текст] / С. І. Юрій, Т. О. Кізима // Фінанси України. – 2008. – №8. – С. 3-10.