Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора!
> Прошу допомогти знайти літературу для написання реферату з регіональної економіки:
> тема: "Історико-географічні і етнографічні землі України та регіонів"
> Дякую!
>

1. 911.3
Г60 Голиков, А.П. Вступ до економічної і соціальної географії [Текст] : пiдручник / А. П. Голиков, Я. Б. Олійник, А. В. Степаненко. – К. : Либiдь, 1996. – 320с.

2. 39
Е88 Етнографія України [Текст] : навч. посіб. / за ред. С.А. Макарчука. – Львiв : Свiт, 1994. – 520с.

3. 91
З-36 Заставний, Ф.Д. Географія України. У 2-х кн. [Текст] : навч. посіб. / Ф. Д. Заставний. – Львiв : Свiт, 1994. – 472с. – [ У навчальному посібнику поруч з традиційними для географії проблемами розглядаються питання геополітики самостійної України, етнічного складу й антропології її жителів, характеризуються історичні аспекти становлення кордонів, розвитку історико-географічних, етнічних і етнографічних земель, освіта, зайнятість, міграція населення, становлення і умови життя західної і східної української діаспори, адміністративно-територіальний устрій та економічне районування, зовнішні економічні зв`язки тощо.


4. 911.3
С69 Соціально-економічна географія України [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.I. Шаблiя. – Львів : Світ, 1994. – 608с.

5. 91
З-36 Заставний, Ф.Д. Географія України [Текст] : навч. посіб. / Ф. Д. Заставний. – Львiв : Свiт, 1990. – 360с.

6. 39
П56 Пономарьов, А.П. Етнічність та етнічна історія України [Текст] : курс лекцiй / А. П. Пономарьов. – К. : Либідь, 1996. – 272с : iл.

7. 911.3
П14 Паламарчук, М.М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії [Текст] : навч. посіб. / М. М. Паламарчук, О. М. Паламарчук. – К. : Знання, 1998. – 416с : іл.

8. 911.3
Л47 Леонтьєва, Г.Г. Економічна і соціальна географія. Україна. Робочий зошит [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2002. – 136с.

9. 911.3
С69 Соціально-економічні системи продуктивних сил [Текст] / С. І. Дорогунцов, Л. Г. Чернюк, П. П. Борщевський [та ін.] за ред. С.І. Дорогунцева. – К. : Нічвала, 2002. – 690с.

10. 911.3
Г69 Горленко, І.О. Економічні райони України [Текст] : посібник / І. О. Горленко, Л. Л. Тарангул. – К. : Держ. податкова адм. України, 1999. – 205с.

11. 911.3
Е45 Економічна і соціальна географія [Текст] : зб. тестів та завдань для абітурієнтів / уклад.: М.І. Бондаренко, Г.В. Сарафін, Л.О. Іващенко, В.М. Шацька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 234с.

12. 332
Ч-49 Чернюк, Л.Г. Економіка регіонів (областей) України [Текст] : навч. посіб. / Л. Г. Чернюк, Д. В. Клиновий. – К. : ЦУЛ, 2002. – 644с.

13. 911.3
Ж85 Жук, М.В. Розміщення продуктивних сил і економіка регіонів України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Жук, В. П. Круль. – Чернівці : Рута, 2002. – 293с.

14. 911.3
З-12 Заблоцький, Б.В. Розміщення продуктивних сил України: Національна макроекономіка [Текст] : посібник / Б. В. Заблоцький. – К. : Академвидав, 2003. – 368с. – (Альма Матер). – [ У посібнику на основі положень теорії макроекономіки, головних принципів ринкової економіки розкрито сутність, особливості розміщення, функціонування продуктивних сил України як одного з найважливіших чинників національної економічної системи. Значну увагу зосереджено на аналізі взаємозв`язків між працею та капіталом у процесі створення національного продукту, а також різних аспектів їх впливу на гуманізацію соціальних відносин. Розглянуто актуальні сьогоденні проблеми вітчизняної економіки.
Уміщені в посібнику тематичні ситуаційні завдання сприятимуть більш глибокому засвоєнню теоретичних положень, активізації та актуалізації економічного мислення.
Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, які займаються питаннями теоретичної та практичної економіки, економічної політики, управління і соціального розвитку.


Рекомендовано МОН України].

15. 91
К89 Кузишин, А.В. Соціальна та регіональна географія України [Електронний ресурс] : метод. рек. для проведення практ. занять для студ. географ. ф-ту / А. В. Кузишин. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2001. – 104с.

16. 911.3
С69 Соціально-економічна географія України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. О.І. Шаблія. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Львів : Світ, 2000. – 680с.

17. 911.3
Р64 Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка [Текст] : підручник / за ред.: В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. – 7-ме вид., випр. – К. : Знання, 2006. – 350с. – (Вища освіта XXI століття). – [ Перше видання цієї книги вийшло друком у 1998 р. Вона отримала високу оцінку фахівців і з того часу практично є базовим підручником для вищих закладів освіти України. Найважливіші переваги підручника: системність, чітка логіка побудови і висвітлення матеріалу, всебічний аналіз форм і факторів розміщення продуктивних сил, нових тенденцій і перспектив подальшого розвитку економічних районів України. Підручник устаткований необхідними таблицями, малюнками, картосхемами і відповідає програмі курсу "Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка" для вищих навчальних закладів.
Розраховано на студентів економічних та географічних факультетів вищих навчальних закладів, викладачів, економістів-практиків, усіх, кого цікавлять проблеми економічного розвитку України.
].

18. 332
Р32 Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку [Текст] : монографія. – К. : Знання, 2005. – 498с.

19. 332
Ж85 Жук, М.В. Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. – К. : Академія, 2008. – 416с. – (Альма-матер). – [Існує електронна копія]. – [У підручнику розкрито сутність, предмет і об`єкт регіональної економіки як навчальної дисципліни, специфіку розвитку її теорії і методології дослідження, особливості управління регіональним розвитком, становлення просторово-економічного потенціалу регіональних економічних комплексів, конкурентоспроможності, інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів. Детально проаналізовано економічну регіональну політику, узагальнено і систематизовано інформацію з регіонального розвитку України і її економічних районів. Засвоєнню теоретичних знань сприятимуть запитання, завдання, короткий термінологічний словник.
Адресований студентам вищих навчальних закладів, прислужиться фахівцям з менеджменту, економіки, географи.


Затверджено МОН України].

20. 911.3
Г35 Географія: Україна і світ [Текст] / Я. Б. Олійник, П. Г. Шищенко, А. В. Степаненко, П. О. Масляк. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2008. – 456с. – [У пропонованій книзі автори дають загальний географічний огляд земної кулі, детально розкривають зміст фізичної та економічної географії України. Значна увага приділяється висвітленню сучасної економічної і соціальної географії. Наводиться економіко-географічна характеристика 22 країн Європи, Азії, Америки, Африки й Австралії. За змістом книга відповідає програмі з географії для вступників на економічні, географічні та інші спеціальності вищих навчальних закладів, дає відповіді на кожне питання.
Розраховано на випускників шкіл, ліцеїв, гімназій, абітурієнтів, які складають вступний іспит з географії на економічні та географічні спеціальності вищих навчальних закладів. Книга буде користною також вчителям, усім, хто цікавиться географією.].

21. 911.3
С69 Соціально-економічна географія України [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.I. Шаблiя. – Львів : Світ, 2000. – 680с.

22. 911.3
Ш13 Шаблій, О.І. Суспільна географія [Текст] : теорія, історія, українознавчі студії; монографія / О. І. Шаблій. – Львів : ЛНУ, 2001. – 744с.

23.Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України. Історико-географічні області та етнографічні райони України
§3. Історико-географічні області та етнографічні райони // http://geoknigi.com/book_view.php?id=1049
24. Історико-етнографічні райони України та етнографічні групи українського народу // http://www.ebk.net.ua/Book/history/makarchuk_eu/part5/502.htm
25.Історико-етнографічні землі України // http://ukrmap.su/uk-uh5/488.html

Також радимо звернутись до БД "Навігатор інтернет-ресурсів за профілем університету" (розділ "Економічна географія") на сайті НБ ХНУ.