Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу, матеріали для написання курсової роботи з маркетингу
> тема:"Аналіз конкурентів та конкурентоспроможності фірми"
> Дякую!
1.
334
М15 Маккей, Х. Как уцелеть среди акул. (Определить конкурентов в умении продавать, руководить, стимулировать, заключать сделки) [Текст] / Х. Маккей пер. с англ. – М. : Экономика, 1992. – 172с.

2.
339.138
Д42 Джоббер, Д. Принципы и практика маркетинга [Текст] : учеб. пособие / Д. Джоббер. – 2-е изд. – М. : Вильямс, 2000. – 688с. : іл.

3.
339.137
Ф33 Федоровский, В.А. Конкуренция: достижение и удержание превосходства [Текст] / В. А. Федоровский. – Николаев : ЭОЛИС, 2001. – 108с.

4.
005
С83 Стратегічне управління [Текст] : програма, метод. вказівки, практикум для студ. спец. "Менеджмент організацій", "Економічна кібернетика" / уклад.: С.М.Тараненко, Т.М. Клімова. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 71с.

5.
Савчук, А. Системный подход к анализу конкурентоспособности промышленного производства [Текст] / А. Савчук // Економіст. – 2001. – №12. – С. 58-61.

6. 339.138
К73 Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент [Текст] / Ф. Котлер. – 10-е изд. – СПб. : Питер, 2002. – 752 с : ил.

7.
Челенков, А. Анализ конкурентоспособности на взаимосвязанных рынках [Текст] / А. Челенков, В. Коляда // Маркетинг. – 2002. – №5. – С.96-102.

8.
Нищев, С. Анализ конкурента [Текст] / С. Нищев // Office. – 2002. – №12. – С. 24-27. – [мониторинг рынка].

9.
Алешина, Н.В. Анализ походов к обеспечению конкурентоспособности предприятий [Текст] / Н. В. Алешина // Наукові праці Донецького державного технічного університету. – 2002. – №53. – С. 201-209.

10.
Баринова, М. Конкурентный анализ как вид единоборств [Текст] / М. Баринова // БОСС. – 2003. – №5. – С.80-81.

11.
Савицкая, Л. Конкурентные сценарии или как сделать ход конем [Текст] / Л. Савицкая // Управление компанией. – 2003. – №8. – С.41-47.

12.
Акулич, М. Анализ конкурентоспособности продукции в аспекте взаимоотношений с потребителем [Текст] / М. Акулич // Маркетинг. – 2003. – №6. – С. 33-43.

13.
Зозульов, О.В. Викоритання матриці Б. Карлефа та С. Естблюма для аналізу конкурентоспроможності підприємств [Текст] / О. В. Зозульов, М. Г. Луковкіна // Маркетинговые исследования в Украине. – 2004. – №2(3). – С. 66-71.

14.
Смолін, І. Діагностика ринкової небезпечності підприємств-конкурентів [Текст] / І. Смолін // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №6. – С. 43-49.

15.
Савчук, С.І. Сила конкуренції та її вимірювання на рівні галузі промисловості [Текст] / С. І. Савчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2004. – №6. – С. 181-186. – [Обгрунтовано можливість використання як показника сили конкурентного тиску на галузь промислового виробництва індексу, що характерізує рівень втрат прибутку підприємств галузі, обумовлених появою на ринку продукції зовнішніх для галузі конкурентів].

16.
Бордунов, А. Конкуренция [Текст] / А. Бордунов // Управление персоналом. – 2005. – №9-10. – С.73-75.

17.
Окрепкий, Р. Методи аналізу конкуренції в ринкових дослідженнях [Текст] / Р. Окрепкий // Регіональна економіка. – 2005. – №1. – С.263-269.

18.
Василькіський, Д.М. Конкурентний стан підприємства на ринку: необхідність і проблема аналізу [Текст] / Д. М. Василькіський // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №1,Т.2. – С. 200-203. – [В статті обґрунтовується важливість здійснення конкурентного аналізу для розвитку підприємств в
сучасних ринкових умовах. Так як більшість підприємств перебувають у складному фінансовому становищі,
автор рекомендує почати з дій, які не вимагають значних витрат. Це міри організаційно-управлінського
характеру, які при цілеспрямованій реалізації дозволять керівництву значно підвищити ефективність служби
маркетингу й збуту.].

19.
Радєва, М.М. Методика аналізу конкурентоспроможності підприємства на основі розрахунку критерію ринкових можливостей [Текст] / М. М. Радєва // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 215-220.

20.
Пивоварова, М.Г. Аналіз конкурентного середовища на зерновому ринку України [Текст] / М. Г. Пивоварова, О. В. Носенко // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 236-239.

21.
Буділовська, В.В. Аналіз поняття "конкуренція" [Текст] / В. В. Буділовська // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 421-423.

22.
Любохинець, Л.С. Аналіз політекономічних аспектів "конкурентоспроможності": від класиків до сучасності [Текст] / Л. С. Любохинець, П. Г. Соломянюк, Л. М. Бабич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2006. – №3. – С. 52-56.

23.
Зюкова, І. Конкурентний аналіз як інструмент управління стратегічним розвитком підприємства [Текст] / І. Зюкова // Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №2. – С. 3-7.

24.
Агафоненко, О. Аналіз регіональних конкурентних позицій [Текст] / О. Агафоненко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 6-9.

25.
Безугла, В. Конкурентоспроможність та аналіз існуючих методик її оцінки [Текст] / В. Безугла, І. Постіл // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 33-35.

26.
65
М60 Мілевський, С.В. Моделі аналізу та управління конкурентоспроможністю промислових підприємств [Текст] / С. В. Мілевський, О. В. Мілов. – Х. : ХНЕУ, 2007. – 156с.

27.
Нижник, І.В. Аналіз чинників підвищення конкурентоспроможності та рівня конкурентних переваг машинобудівного підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.3. – С. 206-210. – [На основі аналізу змісту понять конкурентоспроможності та конкурентних переваг досліджено чинники їх підвищення на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях функціонування підприємства.].

28.
Кокура, К.В. Аналіз сутності міжнародної конкурентоспроможності підприємства [Текст] / К. В. Кокура // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.1. – С. 258-262.

29.
Саллі, В.І. Класифікація рішень щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції машинобудування з використанням кластерного аналізу [Текст] / В. І. Саллі, О. А. Паршина // Економічний вісник національного гірничного університету. – 2007. – №3. – С. 87-95.

30.
Нижник, В.М. Аналіз теоретичних основ формування конкурентоспроможності підприємства [Текст] / В. М. Нижник, М. І. Губіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 167-171. – [Здійснено аналіз теоретичних основ і практичних матеріалів щодо формування конкурентоспроможності та удосконалено систему визначень, яка використовується у сфері конкурентоспроможності підприємства.].

31.
Нижник, І.В. Аналіз методів оцінки конкурентних переваг підприємства [Текст] / І. В. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 39-41. – [Здійснено аналіз існуючих методів оцінки конкурентних переваг підприємства та конкурентоспроможності продукції. Проаналізовано етапи проведення оцінки конкурентоспроможності.].

32. 334
C83 Портер, М. Как победить конкурентов [Електронний ресурс] : аудиокнига / М. Портер // Стратегии. Лучшее [Електронний ресурс]. – 2008.

33.
Павлова, Н. Анализ конкурентоспособности фирмы [Текст] / Н. Павлова // Менеджмент и менеджер. – 2008. – №7-8. – С. 28-37.

34.
Цобер, І.Ю. Аналіз підходів до оцінювання конкурентоспроможності підприємств [Текст] / І. Ю. Цобер // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 151-155.

35.
Шипуліна, В.О. Оцінка конкурентних позицій підприємства на ринку [Текст] / В. О. Шипуліна, В. Є. Майборода // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 99-102. – [Вирішальний фактор комерційного успіху товару на конкурентному ринку – його конкурентоздатність. Нормальне
функціонування підприємств різних сфер діяльності в умовах ринку припускає пошук і розробку кожним з них власної
стратегії розвитку. Розглянуто методи оцінки конкурентних позицій підприємства Проаналізовані переваги і недоліки даних
методів, умови їх застосування.

36.
Дащенко, А. Методологія аналізу цінової політики конкурентів на товарному ринку [Текст] / А. Дащенко // Економіст. – 2009. – №12. – С. 48-51.

37.
Штефанич, Д. Теоретичні засади маркетингово аналізу конкурентів [Текст] / Д. Штефанич, Р. Окрепкий // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №1. – С. 103-110.

38.
Тарасенко, І.О. Удосконалення методів оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції на підприємствах промисловості [Текст] / І. О. Тарасенко // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 204-207. – [Представлено методику оцінки та аналізу конкурентоспроможності продукції із врахуванням трьох складових: якості, економічної та маркетингової. Запропонована методика рекомендується для застосування на підприємствах промисловості як кількісний метод аналізу конкурентоспроможності при вирішенні завдань обґрунтування стратегій досягнення конкурентних переваг.].

39.
Вашків, О. Методичні аспекти оцінки та аналізу конкурентоспроможності підприємства [Текст] / О. Вашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №2. – С. 88-95.

40.
Юдін, М. Аналіз конкурентних позицій підприємства на зовнішніх ринках [Текст] / М. Юдін, О. Ворожейкін // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №2. – С. 109-118.

41.
Нагірна, Л. До аналізу конкурентоспроможності підприємств та понять, що визначають рівень її реалізації [Текст] / Л. Нагірна // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №4. – С. 136-141.

42.
Коленкова, Н.А. Стратегии выживания вагоностроительных предприятий в условиях экономического кризиса (на примере ОАО "Азовмаш" и его конкурентов) [Текст] / Н. А. Коленкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.3. – С. 117-122.

43.
Дорожкіна, Г.М. Управлінські рішення збільшення виробничих потужностей за конкурентної розвідки [Текст] / Г. М. Дорожкіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.3. – С. 7-12.

44.
Юрчишина, А.І. Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності [Текст] / А. І. Юрчишина // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 41-47.

45.
65
П52 Полтавська, Є.О. Конкурентний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с.

46.
339.137
К53 Кныш, М.И. Конкурентные стратегии [Текст] : учеб. пособие. / М. И. Кныш. – СПб., 2000. – 284с.

47.
65
Д64 Должанський, І.З. Конкурентоспроможність підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. З. Должанський, Т. О. Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384с. –

48.
339.137
В19 Васильківський, Д.М. Конкуренція в міжнародному бізнесі [Текст] : конспект лекцій / Д. М. Васильківський, О. Ф. Яременко. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 83с.

49.
65
О-57 Омельяненко, Т.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч.- метод. посіб. / Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась, А. В. Вакуленко. – К. : КНЕУ, 2006. – 272с.

50.
65
К49 Управління конкурентоспроможністю підприємства [Текст] : навч. посіб. / С. М. Клименко, Т. В. Омельяненко, Д. О. Барабась [та ін.]. – К. : КНЕУ, 2008. – 520с. – [Рекомендовано МОН України
].

51.
339.138
Б69 Близнюк, С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] / С. В. Близнюк. – К. : Політехніка, 2009. – 400с.

52.
658
Г44 Гетьман, О.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / О. О. Гетьман, В. М. Шаповал. – 2-ге вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488с

53.
65.012
Р33 Редченко, К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі [Текст] : навч. посіб. / К. І. Редченко. – 2-ге вид., доповн. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 272с. – [Рекомендовано МОН України].

54.
65.012
Е45 Економічний аналіз [Текст] : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Тернопіл. нац. екон. ун-ту. Вип. 5. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 394с. – [Збірник наукових праць "Економічний аналіз" містить статті теоретичного та прикладного характеру з актуальних проблем економіки, фінансів, обліку, аналізу й аудиту тощо.].

55.
65.012
С83 Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Давидов, В. М. Малахова, О. А. Магопець [та ін.]. – К. : Знання, 2011. – 389с. – (Вища освіта ХХI). –

56.
65
Х95 Хрущ, Н.А. Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації [Текст] : монографія / Н. А. Хрущ, М. В. Желіховська. – К. : Освіта України, 2010. – 316с. –

57.
338.22.021.4
Т35 Теребух, А.А. Господарські рішення на машинобудівних підприємствах: прийняття, оцінювання та моделювання [Текст] : монографія / А. А. Теребух. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 244с. –

58.
339.138
З-98 Зюкова, І.О. Технології маркетингових досліджень [Текст] : навч. посіб. / І. О. Зюкова. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 386с. – (Вища освіта в Україні

59.
65
П52 Полтавська, Є.О. Конкурентний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. О. Полтавська, Г. А. Іващенко, П. М. Куліков. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200с.