Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня..Допоможіть знайти літературу на тему "Особливості сучасного розвитку міжнародної торгівлі послугами". Дякую

1.
Заблоцька, Р. Міжнародна торгівля послугами на сучасному етапі [Текст] / Р. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №1,Вип.68. – С. 181-185.

2.
Заблоцька, Р. Особливості регулювання торгівлі послугами на багатосторонньому та регіональному рівнях [Текст] / Р. Заблоцька // Світ фінансів. – 2008. – №3 (16). – С. 162-169.

3. 339.5
З-12
Заблоцька, Р. О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами [Текст] : монографія / Р. О. Заблоцька. - К. : ВПЦ Київський університет, 2008. - 368с. –

4.
Заблоцька, Р.О. Концептуальні засади аналізу світової торгівлі послугами [Текст] / Р. О. Заблоцька // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №2,Вип.61. – С. 226-230.

5. 339.92
К59 Козик, В.В. Міжнародні економічні відносини [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козик, Л. А. Панкова, Н. Б. Даниленко. – 8-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 469с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

6.
Кончин, В. Гравітаційна модель розвитку міжнародної торгівлі послугами України в контексті євроінтеграційних процесів [Текст] / В. Кончин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 107-116.

7.
Майорова, І. Сучасна світова торгівля послугами та конкурентні перевоги США, ЄС і України [Текст] / І. Майорова // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – №5-1. – С. 86-92.

8.
Немиро, А.С. Тенденції на світовому ринку небанківських фінансових послуг внаслідок лібералізації міжнародної торгівлі послугами [Текст] / А. С. Немиро // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №17. – С. 58-61.

9. 339.9
Р32 Регулювання зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.І. Дахно. – К. : ЦУЛ, 2009. – 472с. – [Існує електронна копія].

10. 339.5
Р86 Румянцев, А.П. Міжнародна торгівля послугами [Текст] : навч. посіб. / А. П. Румянцев, Ю. О. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 112с.

11.
Сазонець, О. Використання інформаційних систем у поширенні міжнародної торгівлі послугами [Текст] / О. Сазонець // Економіка та держава. – 2012. – №11. – С. 20-22.

12. 339.94
С24 Світова економіка [Текст] : підручник / за ред. С.В. Головка. – К. : Либідь, 2007. – 640с. – [Рекомендовано МОН України].

13. 339.5
М58
Міжнародна торгівля [Текст] : навч. посіб. / за ред.Ю.Г. Козака, Н.С. Логвіновії, О.В. Мірошниченка. - 3-є вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2009. - 668с

14. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdme/2011_1/palchuk.pdf
О. Пальчук,
ЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ ПОСЛУГАМИ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ міжнародна торгівля послугами ”