Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добрий день!Підкажіть, будь-ласка, літературу для написання ІДЗ на тему: "Сучасні технології управління в практичній діяльності зарубіжних підприємств". Дякую!

1.
Агеева, Н. Управленческая технология разработки стратегии развития предприятий на основе учета потребительской ценности [Текст] / Н. Агеева // Экономические стратегии. – 2007. – №8. – С. 128-134.

2. Байцим, В. Механізми та інструменти ефективного управління підприємствами в умовах світової фінансової кризи [Текст] / В. Байцим, С. Самара // Світ фінансів. – 2009. – №2(19). – С. 57-63.

3. Бова, Т.В. Адаптування світового досвіду організаційно-інформаційного забезпечення управління підприємствами до умов України [Текст] / Т. В. Бова // Держава та регіони. – 2006. – №3. – С. 25-28.

4.
Бокань, О.О. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління диверсифікованим підприємством в умовах ринку [Текст] / О. О. Бокань // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 156-159.

5.
Ганущак, Л.М. Шляхи використання зарубіжного досвіду управління інноваційним потенціалом підприємств в Україні [Текст] / Л. М. Ганущак // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №4. – С. 135-142.

6.
Гонов, А. Организация управления на промышленных предприятиях: современные тенденции [Текст] / А. Гонов // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №9. – С. 118-126.

7.
Григорська, Н.М. Процедура виявлення технологій системно-процесного управління, що забезпечують економічну стійкість підприємства [Текст] / Н. М. Григорська // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №21. – С. 60-63.

8.
Жарикова, Ю.Н. К вопросу о развитии персонала на предприятиях Германии [Текст] / Ю. Н. Жарикова // Управление персоналом. – 2004. – №10. – С. 18-19.

9.
Истратова, Е.А. Последовательность внедрения процессного подхода к управлению предприятием [Текст] / Е. А. Истратова // Методы менеджмента качества. – 2008. – №1. – С. 9-14.

10.
Калініна, С.П. Зарубіжний досвід управління людськими ресурсами як складова стратегічного розвитку підприємства [Текст] / С. П. Калініна, О. Ю. Шатоха // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 94-96.

11.
Коренюк, П.І. Американський досвід забезпечення ефективності функціонування підприємств металургійної галузі [Текст] / П. І. Коренюк, Л. А. Горошкова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 212-216.

12.
Косіюк, О.М. Розробка нових моделей і технологій управління підприємствами: передумови, напрямки та особливості реалізації [Текст] / О. М. Косіюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 129-134.

13.
Литвинов, Ф.И. Моделирование управленческих структур предприятия [Текст] / Ф. И. Литвинов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №2. – С. 91-97.

14.
Логинов, П. Процессный подход к управлению стратегической позицией предприятия [Текст] / П. Логинов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2008. – №4. – С. 10-19.

15.
Нападовська, Л.А. Менеджмент якості як фундамент забезпечення конкурентоспроможності підприємства: досвід Німеччини [Текст] / Л. А. Нападовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №2,Т.1. – С. 7-11. –

16.
Пиріг, Д.З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах [Текст] / Д. З. Пиріг // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №3. – С. 163-170.

17.
Райца, А. Аналіз практики інноваційного розвитку польських підприємств [Текст] / А. Райца // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №5. – С. 25-28.

18.
Романовська, М. Стратегія розвитку польських підприємств у перехідний період [Текст] / М. Романовська // Синергія. – 2003. – №3. – С.65-69.

19.
Семенченко, Н.В. Дві основні проблеми реорганізації промислових підприємств [Текст] / Н. В. Семенченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №10. – С. 34-37. – [Із застосуванням досвіду США].

20.
Стеців, С.Р. Особливості впровадження та управління змінами на вітчизняних та зарубіжних підприємствах [Текст] / С. Р. Стеців // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №5,Т.2. – С. 52-57.

21. 338(477)
П78 Суходольська, Л. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління персоналом на підприємстві [Текст] / Л. Суходольська, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 191-192.

22.
Толюпа, Н.В. Сучасні підходи до удосконалення технологій управління [Текст] / Н. В. Толюпа // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №8. – С. 49-52. – [Впровадження на українських підприємствах сучасного стратегічного управління Balanced Scorecard (BSC)].

23.
Ульянченко, О. Зарубіжний досвід розвитку менеджменту як інструмент управління підприємствами [Текст] / О. Ульянченко // Економіка та держава. – 2007. – №1. – С. 27-30.

24.
Фасхиев, Х. Модель управления конкурентоспособностью предприятия [Текст] / Х. Фасхиев // Проблемы теории и практики управления. – 2008. – №2. – С. 69-80.

25. Шкода, М.С. Світовий досвід використання логістичних підходів для ефективного управління розвитком підприємства й адаптація їх до вітчизняних реалій [Текст] / М. С. Шкода // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №10. – С. 31-36.

26.
Шульгина, Л. Японские секреты в степях под Херсоном [Текст] / Л. Шульгина // Компаньон. – 2006. – №3. – С. 16-19. – [Японское ноу-хау - система всеобщего производственного обслуживания ТРМ (Total Productive Maintenance) ].

27. 338(477)
П78 Юрнюк, Т. Сучасний зарубіжний досвід управління персоналом підприємств на прикладі американської теорії [Текст] / Т. Юрнюк, Л. Волянська-Савчук // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 197-198.

28. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ecan/2011_9_1/pdf/guzalyuk.PDF
Олексій ГУЦАЛЮК
ПЕРЕДУМОВИ ТА ФАКТОРИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ
ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

29. http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2007_2/16.pdf
Зарубіжний досвід управління
інноваційною діяльністю малих і середніх
підприємств та можливості його адаптації
в ринковій економіці України
Шмігельська Зоряна Костянтинівна

30. 65
А80 Ареф`єва, О.В. Управління економічною стійкістю підприємств [Текст] : монографія / О. В. Ареф`єва, Д. М. Городинська. – К. : Вид-во Європейського ун-ту, 2011. – 230с.

31. 30.341.1
І-44 Ілляшенко, С.М. Управління інноваційним розвитком промислових підприємств [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. А. Біловодська. – Суми : Університетська книга, 2012. – 281с. –

32. 339.137
У67 Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.Ю. Сіваченка. – 3-тє вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2010. – 312c.

33. 65
У67 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект [Текст] : монографія / за наук. ред. Нижника В.М., Ніколайчука М.В. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 389с. – [Існує електронна копія].

34. 658
Х76 Хомяков, В.І. Управління потенціалом підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Хомяков, І. В. Бакум. – К. : Кондор, 2007. – 400с. –

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “управління підприємством”