Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора, напишість будь-ласка список літератури на курсову з аналізу господарської діяльності на тему: "Аналіз складу, структури, руху та ефективності використання основних фондів"
> Дякую

1. 658
Е45 Економіка та організація виробництва [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Герасимчука, А.Е. Розенплентера. – К. : Знання, 2007. – 678с. – (Вища освіта ХХI століття

2.
Класифікація основних фондів і норми податкової амортизації [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2007. – №55. – С. 9-10.

3.
Операції з основними фондами [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2009. – №35. – С. 5-13.

4.
Основні фонди: облік та оподаткування [Текст] // Вісник податкової служби України. – 2010. – №16. – С. 2-48. – {Вкладка}.

5.
Класифікація основних фондів [Текст] // Податки та бухгалтерський облік. – 2010. – №44. – С. 12-46.

6. 330
А34 Ажнюк, М.О. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / М. О. Ажнюк, О. С. Передрій. – К. : Знання, 2008. – 368с. – (Вища освіта ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

7. 658.14/.17
А35 Азаренкова, Г.М. Фінанси підпрємств [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – К. : Знання-Прес, 2006. – 287с. ].

8. 65.012
А65 Андрєєва, Г.І. Економічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. І. Андрєєва. – К. : Знання, 2008. – 263с. – [Рекомендовано МОН України].

9. 658
Б19 Бакай, В.Й. Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / В. Й. Бакай. – Хмельницький : ХНУ, 2006. – 198с.

10. 658
Б81 Бондар, Н.М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / Н. М. Бондар. – К. : Вид-во А.С.К., 2004. – 400с : іл. – (Університетська бібліотека).

11. 338.45
В23 Вашків, О.П. Ефективність використання основних виробничих фондів вантажних автотранспортних підприємств в умовах трасформації суспільно-економічних відносин [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва / О. П. Вашків. – Тернопіль : Тернопільська Академія нар.госп-ва, 1998. – 16с.

12.
Великодна, А. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві [Текст] / А. Великодна // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 262-266.

13. 658
В68 Володькіна, М.В. Економіка промислового підприємства [Текст] : навч. посіб. / М. В. Володькіна. – К. : ЦНЛ, 2004. – 196с. –
].

14.
Гилка, М. Ефективність використання основних фондів сільськогосподарських підприємств [Текст] / М. Гилка // Економіка АПК. – 2008. – №1. – С. 109-111.

15. 658.14/.17
Г79 Гребельный, В.И. Финансы предприятий [Текст] : учеб. пособие / В. И. Гребельный. – 2-е изд., испр. и доп. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 232с. – (Європейський університет).

16.
Гудова, О.Ю. До питання оптимізації структури основних фондів підприємств [Текст] / О. Ю. Гудова, Т. А. Коляда // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2001. – №12. – С. 45-46.

17.
Диленко, В.А. Економіко-математичиий аналіз впливу НТП на оптимальний вибір напрямків розвитку виробничих фондів підприємства [Текст] / В. А. Диленко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 201-209.

18. 330
Є97 Єщенко, П.С. Сучасна економіка [Текст] : навч. посіб. / П. С. Єщенко, Ю. І. Палкін. – К. : Вища школа, 2005. – 327с.

19. 65.012
К24 Кармазін, В.А. Економічний аналіз [Текст] : практикум / В. А. Кармазін, О. М. Савицька. – К. : Знання, 2007. – 255с. – [Рекомендовано МОН України].

20.
Кизима, В.А. Основні виробничі фонди: теоретичні аспекти відтворення на промислових підприємствах [Текст] / В. А. Кизима // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.2. – С. 245-247.

21. 65.012
К56 Ковальчук, М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК [Текст] : підручник / М. І. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 390с.

22.
Козаченко, В.М. Проблеми використання основних виробничих фондів в Україні та світі [Текст] / В. М. Козаченко, О. В. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.1. – С. 157-160.

23.
Майстренко, О. Економічно допустимі резерви виробничої потужності машинобудівних підприємств [Текст] / О. Майстренко // Економіст. – 2010. – №9. – С. 46-48.

24. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312с. – (Вища освіта в Україні

25. 658
М36 Мацибора, В.І. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2009. – 312с. –

26. 65.012
М48 Мельник, В.М. Основи економічного аналізу. (Короткий теоретико-методологічний курс) [Текст] : навч. посіб. / В. М. Мельник. – К. : Кондор, 2008. – 128с. – [
Рекомендовано МОН України
].

27.
Михайлов, Г.М. Теоретичні аспекти та особливості оцінки ефективності активної частини основних засобів авіапідприємств [Текст] / Г. М. Михайлов // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №9. – С. 25-27.

28.
Новицька, С.С. Методичні підходи щодо здійснення оцінки зменшення корисності основних виробничих фондів [Текст] / С. С. Новицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №1. – С. 63-66. – [В статті наводяться ознаки зменшення корисності основних фондів, запропоновані методичні
підходи щодо здійснення оцінки суми зменшення корисності активів, а також надані рекомендації
стосовно покриття втрат від зменшення корисності основних виробничих фондів.

29. 658
О-74 Осипов, В.І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / В. І. Осипов. – Одесса : Маяк, 2005. – 724с.

30.
Павленко, О.П. Аналіз ефективності використання основних засобів в аграрних підприємствах [Текст] / О. П. Павленко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №5. – С. 56-64.

31.
Павлов, К. Эффективность использования основных фондов с учетом региональных различий трудообеспеченности [Текст] / К. Павлов // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 72-76.

32. 65.012
П44 Подольська, В.О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488с. – [Рекомендовано МОН України].

33. 658
П76 Примак, Т.О. Економіка підприємства [Текст] : навч. посiб. / Т. О. Примак. – 4-те вид., стер. – К. : "ВІКАР", 2006. – 219с. – (Вища освіта ХХI). – [Рекомендовано МОН України].

34.
Романенко, М. Ефективність використання основних виробничих фондів та розробка пропозицій щодо її поліпшення [Текст] / М. Романенко // Держава та регіони. – 2007. – №3. – С. 318-321.

35.
Семенов, Г. Оцінювання ефективності використання основних виробничих фондів в акціонерному товаристві [Текст] / Г. Семенов, О. Плаксюк // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 188-191.

36.
Смачило, Т.В. Модель динаміки структури фондів підприємства [Текст] / Т. В. Смачило // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 105-108.

37.
Старовойт, В. Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" [Текст] / В. Старовойт // Економіка та держава. – 2008. – №6. – С. 68-69.

38. 658
Ф33 Федорова, В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній [Текст] : навч. посіб. / В. А. Федорова, О. А. Соловйова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 232с. – [Існує електронна копія]. – [Рекомендовано МОН України].

39.
Хохлов, М.П. Економіко-соціальна структура категорії основного капіталу в ракурсі проблем становлення національної економіки [Текст] / М. П. Хохлов, С. Л. Єфремов // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 31-35.

40.
Цебень, Р. Проблеми визначення величини ліквідаційної вартості та строків корисного використання основних засобів на підприємстві [Текст] / Р. Цебень // Економіст. – 2007. – №11. – С. 45-47.

41.
Череп, А. Ефективність використання основних фондів підприємства [Текст] / А. Череп, А. Клименко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №6. – С. 212-215.

42.
Череп, А. Особливості аналізу використання основних фондів в ринкових умовах [Текст] / А. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 104-106. – [Розкрито необхідність ефективного використання основних фондів в ринкових умовах, розглянуто резерви збільшення виробництва продукції і від використання основних фондів пропонується послідовність виконання аналізу основних фондів.].

43. 65.012
Ч-46 Череп, А.В. Економічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2009. – 160с. – [

Рекомендовано МОН України].

44. 658
Ш24 Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність [Текст] : навч. посiб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко за заг. ред. В.А. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 288с.

45. 658
Ш35 Швець, Л.П. Економіка виробництва [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, Н. І. Доберчак. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 258с. – (Вища освіта в Україні


46. http://www.vuzlib.org/ea_l/4.htm

47. http://pidruchniki.ws/16520205/ekonomika/analiz_osnovnih_fondiv_pidpriyemstva

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Економіка підприємства”