Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> література на тему подрібнення текстильних матеріалів..
> 1.
Бачинська, О.Ю. Перспективи удосконалення технологій подрібнення полімерних відходів та подальше їх використання [Текст] / О. Ю. Бачинська, В. І. Іщук, В. П. Місяць // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №2. – С. 61-62. – [В статі аналізуються перспективи та недоліки технології подрібнення полімерних відходів та подальше їх використання.].

2.
Золотенко, Е.О. Експериментальні дослідження технологічних та конструктивних параметрів молоткового подрібнювача для текстильних відходів [Текст] / Е. О. Золотенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2010. – №2. – С. 25-34. – [Розглянуто методику та проведення експериментальних досліджень молоткового подрібнюючого обладнання, із урахуванням особливостей процесу взаємодії робочого органу пристрою з відходами текстильних матеріалів. Отримано регресійні залежності впливу конструктивно-технологічних факторів процесу вторинної переробки текстильних відходів.

].

3. 677
М69 Михайловський, Ю.Б. Розробка голкофрезових подрібнювачів для переробки текстильних відходів легкої промисловості [Текст] : Автореф.дис-ції на здобуття наук.ступеня к.т.н.Спец.05.05.10-Машини легкої промисловості / Ю. Б. Михайловський. – К. : Державна академія легкої промисловості, 1999. – 17с.

4.
Михайловський, Ю.Б. Аналіз подрібнювального обладнання для переробки відходів [Текст] / Ю. Б. Михайловський, В. В. Заяць, Р. В. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №2. – С. 45-48. – [Розглянуто основні способи та методи подрібнення різних матеріалів, а також існуюче обладнання для подрібнення. Проведено огляд існуючих класифікацій обладнання для подрібнення і запропоновано нову класифікацію подрібнювального обладнання.].

5.
Місяць, В.П. Дослідження залежності сил тертя полімерів від технологічних чинників процесів подрібнення їх відходів [Текст] / В. П. Місяць // Проблеми трибології. – 2007. – №4. – С. 22-25. – [Розглянуто процес тертя полімерних матеріалів по стал, при змінних температурі і контактному тиску, що характерно для механічних пристроїв подрібнення відходів. Представлено експериментальну установку для дослідження процесу тертя полімерів. Отримано рівняння регресії залежності коефіцієнту тертя взуттєвих полімерних матеріалів від температури].

6.
Місяць, В.П. Математичне моделювання матеріальних потоків в механічних пристроях для подрібнення полімерів [Текст] / В. П. Місяць, О. П. Бурмістенков // Вісник Хмельницького національного університету.Технічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 180-184. – [Розглянуто технологічний процес механічного подрібнення полімерних матеріалів. Запропонований метод математичного моделювання процесу подрібнення полімерів, що базується на концепції представлення однорідних дискретних параметрів процесу безперервними функціями їх зміни при різних структурних схемах матеріальних потоків.].

7.
Місяць, В.П. Аналітичне дослідження процесу видалення кінцевого продукту при подрібненні відходів полімерів в роторних дробарках [Текст] / В. П. Місяць, О. П. Бурмістренков // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №6. – С. 205-208. – [Розглянуто технологічний процес механічного подрібнення полімерних матеріалів в роторних дробарках. Запропонована математична модель руху частинок подрібнюваного матеріалу в помольній камері роторної дробарки з безперервною проточною класифікацією готового продукту. Дана модель дозволяє з достатнім ступенем точності визначити продуктивність видалення готового продукту крізь отвори решітки, при різних значеннях кутової швидкості обертання ротора, конструктивних розмірах дробарки і ступеня заповнення камери дроблення.].

8. 677
С14 Садыкова, Д.М. Механическая технология текстильных материалов [Текст] : учеб. пособие / Д. М. Садыкова. – Львів : Логос, 2001. – 352с. : ил.

9.
Скиба, М.Є. Моделювання процесу подрібнення композиційних матеріалів з використанням методу скінчених елементів [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки. Спецвипуск. – 2003. – №6,Ч.1,Т.2. – С. 7-11.

10.
Скиба, М.Є. Моделювання процесу подрібнення полімерів у молотковому подрібнювачі [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Г. С. Головко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2009. – №4. – С. 73-78. – [Розглянуто вплив основних факторів на процес подрібнення полімерів у молотковому обладнанні.
Проведено моделювання процесу подрібнення за допомогою програмного комплексу Impact і визначено
ступінь впливу окремих факторів.

.].

11. 001
С56 Скиба, М.Є. Методика розрахунку технології та конструкції молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів легкої промисловості [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Современные достижения в науке и образовании. – 2008. – С. 22-25.

12. 37
А43 Скиба, М.Є. Визначення факторів, які суттєво впливають на ефективність проектування молоткового подрібнювача текстильних матеріалів [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. – 2009. – Вип.5. – С. 163-166.

13.
Скиба, М.Є. Моделювання процесу руйнування текстильного матеріалу в молоткових подрібнювачах [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2006. – №5. – С. 30-35.

14.
Скиба, М.Є. Проектування молоткового подрібнювача для переробки текстильних відходів [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – №1. – С. 83-90. – [Розглянуто особливості проектування процесу взаємодії робочого органу молоткового подрібнюючого
пристрою з шматками текстильних чи волокнистих матеріалів. Запропоновано методику визначення основних
параметрів конструкції молоткового подрібнювача текстильних та волокнистих відходів, яка дозволяє
визначити роботу руйнування, що витрачається на утворення одиниці вільної поверхні. Нижче наведено
приклад принципу створення моделі для програмного комплексу Impact, який дає можливість розв’язувати
задачу, що пов’язана з руйнуванням текстильних матеріалів під дією вільного удару в молотковому
подрібнювачі].

15.
Скиба, М.Є. Методика розрахунку технологічних та конструктивних параметрів молоткового подрібнювального обладнання [Текст] / М. Є. Скиба, Ю. Б. Михайловський, Е. О. Золотенко // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2008. – №2. – С. 41-45. – [Розглянуто методику розрахунку технології та конструкції для проектування молоткового подрібнювального обладнання, із врахуванням особливостей процесу взаємодії робочого органу молоткового подрібнювального пристрою з шматками текстильних матеріалів.].

16. 621.791
Ш24 Шаповалов, Ю.С. Дослідження, розробка та впровадження сплаву на основі природнолегованої сировини для наплавки бил молоткових подрібнювачів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук; спец. 05.02.01 - матеріалознавство / Ю. С. Шаповалов. – Запоріжжя : ЗДТУ, 1999. – 15с.

17. http://waste.ua/cooperation/2005/theses/skyba2.html МОЛОТКОВИЙ ПОДРІБНЮЮЧИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ТА ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
Скиба М. Є., Михайловський Ю. Б., Філіпченко Е. О., Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)

18. Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “ Обладнання для здрібнювання.....”

19. На жаль, більш детальної інформації за Вашим запитом в фонді бібліотеки ХНУ не знайдено, радимо додатково звернутись до електронних ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за адресою http://www.nbuv.gov.ua/portal/ ( БД «Наукова періодика України»)