Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу для написання курсової роботи з управлінського обліку на тему "Накладні витрати,їх види та методи розподілу". Дуже дякую.

1.
Артеменко, В.Б. Методи оцінки та розподілу непрямих витрат у системі управління підприємством: традиційний та функціональний підходи [Текст] / В. Б. Артеменко, В. Т. Списак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 8-14.

2.
Белоусова, І.А. Теоретико-методологічні основи визначення виробничих витрат підсистеми економічної безпеки суб`єктів господарської діяльності (сгд) [Текст] / І. А. Белоусова, О. А. Кириченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №18. – С. 26-31.

3.
Бєкрєнєва, Г.О. Деякі недоліки П(С)БО, що визначають методику обліку непрямих витрат промислових підприємств [Текст] / Г. О. Бєкрєнєва // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №2 (577). – С. 20-25.

4.
657
Г20 Гарасим, П.М. Управлінський облік на підприємстві. Методика ведення [Текст] : навч. посіб. / П. М. Гарасим, І. Е. Давидович, П. Я. Хомин. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 270с.

5.
Дарманська, Г.О. Системний підхід до питань формування виробничих витрат в структурі прийняття управлінських рішень [Текст] / Г. О. Дарманська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 141-144. – [В статті розглянуто питання формування виробничих витрат з використанням системного підходу до вирішення проблем, створення єдиного інформаційного простору для всіх економічних служб.

6.
Двоєзерська, В. Удосконалення фінансового обліку виробничих витрат [Текст] / В. Двоєзерська // Держава та регіони. – 2012. – №2. – С. 98-101.

7.
657
Д55 Добикіна, Є.К. Управлінський облік в оперативній діяльності підприємства [Текст] : навч. посіб. / Є. К. Добикіна, В. В. Ровенська, В. С. Рижиков. – К. : Вид. Дім "Слово", 2005. – 272с.

8.
Егупов, Ю. Об одном из подходов к решению «вечной» проблемы распределения косвенных затрат [Текст] / Ю. Егупов, И. Егупова // Економіст. – 2012. – №1. – С. 28-33.

9.
Кміть, В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств [Текст] / В. М. Кміть // Фінанси України. – 2002. – №7. – С. 51-57.

10.
Кміть, В.М. Оптимізація накладних витрат у забезпеченні підвищення конкурентоспроможності продукціі [Текст] / В. М. Кміть // Фінанси України. – 2004. – №9. – С.58-65.

11.
338.5
К52 Кміть, В.М. Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 - організація, управління, планування і регулювання економікою / В. М. Кміть. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2001.

12.
65.012
М55 Мец, В.О. Економічний аналіз [Текст] : зб. практ. завдань і текстів за даними П(С)БО) / В. О. Мец. – К. : КНЕУ, 2001. – 236с.

13.
Мортіков, В.В. Витрати дотримання закону в соціально-трудових відносинах [Текст] / В. В. Мортіков // Фінанси України. – 2012. – №7. – С. 28-36.

14.
Назарчук, Т.В. Організаційні та практичні аспекти реалізації матричного підходу до розподілу непрямих витрат за критерієм еквівалентного операційного потоку [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 224-228. – [У статті розглянуто практичні аспекти реалізації методичного підходу до розподілу непрямих витрат за критерієм еквівалентного операційного потоку, який дозволяє практично оцінити об’єктивність формування, доцільність виникнення
витрат та визначати резерви їх зниження за суб’єктами управління: підрозділами, видами продукції, виконавцям тощо.

15.
Назарчук, Т.В. Матричні моделі розподілу накладних витрат за критерієм еквівалентного операційного потоку [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 74-78. – [Стаття присвячена дослідженню проблеми розподілу накладних витрат. Доведено, що за допомогою еквівалентного операційного потоку стає можливим порівняння участі елементів системи управління у загальному виробничому потоці. Запропоновано матричні моделі розподілу, які дають можливість справедливого і об‘єктивного віднесення накладних витрат не тільки між визначеними видами продукції, а й окремими підрозділами і навіть окремими виконавцями.].

16.
Несторишен, І.В. Проблеми планування та розподілу накладних затрат в системі гнучкого планування підприємства [Текст] / І. В. Несторишен // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.1. – С. 138-142. – [В статті розглянуто основні проблеми планування, що пов’язані з використанням традиційних баз розподілу накладних затрат. Відмічена необхідність використання сучасних методів та інструментів планування, які забезпечують менеджмент підприємств точною та оперативною інформацією.].

17.
Орлов, О. Все традиционные методы распределения накладных затрат не только бесполезны, но и вредны... [Текст] / О. Орлов // Економіст. – 2007. – №1. – С. 56-61.

18.
Орлов, О. Нетрадиционный метод распределения накладных затрат [Текст] / О. Орлов, Е. Рясных, Е. Рудниченко // Економіст. – 2005. – №7. – С.69-73.

19.
Орлов, О.А. Метод АВС. Мифы и реальность. Альтернатива [Текст] / О. А. Орлов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.1. – С. 7-17. – [В статье дан критический анализ метода учета затрат по видам деятельности (АВС) и в качестве альтернативы предложен метод распределения накладных затрат пропорционально маржинальной прибыли как составная часть управления затратами и прибылью (СVP).].

20.
Рудніченко, Є.М. Механізм управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів [Текст] / Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.3. – С. 234-237.

21.
Рудніченко, Є.М. Особливості використання деномінаторів у системі розподілу накладних витрат [Текст] / Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 65-70. – [У статті досліджується сучасна система розподілу накладних витрат та вибір деномінаторів розподілу.].

22.
Рудніченко, Є.М. Необхідність модернізації системи розподілу накладних витрат на вітчизняних промислових підприємствах [Текст] / Є. М. Рудніченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 209-213. – [У статті розглянуто сучасні методики розподілу накладних витрат, виділено їх переваги та недоліки.].

23.
658
Е45 Економіка підприємства (в питаннях і відповідях) [Текст] : навч. посіб. / І. І. Цигилик, Я. Р. Бибик, М. Я. Ємбрик, В. Ф. Паращич. – К. : ЦНЛ, 2004. – 168с.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “ Бухгалтерський облік і аудит”