Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою для курсової роботи, з макроекономіки, на тему: "Державний дефіцит та управління державним боргом".
> Дякую!
1.
336
Ф59 Фінанси [Текст] : підручник / за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – К. : Знання, 2008. – 611с. –

2.
336
Ф59 Фінанси: курс для фінансистів [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.І.Оспіщева. – К. : Знання, 2008. – 567с.

3.
336
Б17 Базилевич, В.Д. Державні фінанси [Текст] : навч. посіб. / В. Д. Базилевич, Л. О. Баластрик за заг. ред. В.Д. Базилевича. – К. : Атіка, 2002. – 368 с.

4.
Башко, В. Зовнішнє фінансування дефіциту бюджету в контексті інвестиційної діяльності держави [Текст] / В. Башко // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №12. – С. 27-30.

5.
330.101.541
М16 Макроекономічна теорія [Текст] : навч. посіб. / Г. І. Башнянин, Л. С. Томашик, А. Р. Середа, Г. Я. Аніловська за ред.: Г.І. Башнянина, Л.С. Томашик. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий світ-2000, 2006. – 552с. – (Вища освіта в Україні).

6.
Богдан, Т.П. Управління державним боргом і макрофінансові ризики в економіці України [Текст] / Т. П. Богдан // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 13-22.

7.
Бондарук, Т. Механізм управління та обслуговування державного боргу [Текст] / Т. Бондарук // Фінанси України. – 2003. – №4. – С. 14-18.

8.
336.2
Б87 Брагинская, Л.С. Государственный долг: анализ системы управления и оценка её эффективности [Електронний ресурс] / Л. С. Брагинская. – 78с.

9.
336.7
К14 Казначейська система виконання бюджету [Текст] : підручник / С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко, Н. І. Сушко за ред. С.О. Булгакової. – К. : Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000. – 250с.

10.
Бутук, О. Бюджетні виклики сучасності та пошук відповідей на них [Текст] / О. Бутук // Банківська справа. – 2012. – №3. – С. 122-127.

11.
336
В19 Василик, О.Д. Державні фінанси України [Текст] : підручник / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : ЦУЛ, 2004. – 608с. –

12.
Вахненко, Т. Державний борг України: оптимізація структури та управління ризиками [Текст] / Т. Вахненко // Світ фінансів. – 2008. – №1(14). – С. 10-28.

13.
Вахненко, Т.П. Особливості формування державного боргу та управління його складовими в період фінансової кризи [Текст] / Т. П. Вахненко // Фінанси України. – 2009. – №6. – С. 14-28.

14.
Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні [Текст] / В. Висоцький, В. Калитчук, Ю. Драчук, Т. Котович // Світ фінансів. – 2008. – №1(14). – С. 41-48.

15.
Гладченко, Л. Бюджетний дефіцит: джерела і механізм його фінансування [Текст] / Л. Гладченко // Ринок цінних паперів України. – 2003. – №3-4. – С. 15-25.

16.
Гладченко, Л. Теоретичні основи бюджетного дефіциту: економічний і політичний ракурс [Текст] / Л. Гладченко // Ринок цінних паперів України. – 2011. – №9-10. – С. 23-28.

17.
Гулий, О. Стратегії управління зовнішнім боргом як фактор забезпечення фінансової безпеки держави [Текст] / О. Гулий // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2010. – №2,Вип.90. – С. 66-67.

18.
338(477)
П78 Данчук, І. Управління державним зовнішнім боргом та його місце в економічному розвитку країни [Текст] / І. Данчук, Н. Стеценко // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в контексті глобалізаційних викликів. – 2010. – Т.3. – С. 34-37.

19.
Дем`янишин, В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні [Текст] / В. Дем`янишин // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 120-123.

20.
336
А43 Дячук, Т.І. Роль Національного банку України в обслуговуванні державного боргу [Текст] / Т. І. Дячук, А. А. Мельник, С. М. Дідик // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 10-13.

21.
Зайчикова, В.В. Удосконалення бюджетного законодавства в контексті європейського досвіду скорочення дефіциту бюджету [Текст] / В. В. Зайчикова // Фінанси України. – 2011. – №5. – С. 56-67.

22.
Захожай, К. Методика факторного аналізу динаміки коефіцієнта дефіцитності Державного бюджету України [Текст] / К. Захожай // Статистика України. – 2011. – №4. – С. 56-58.

23. 336
К23 Карлін, М.І. Державні фінанси України [Текст] : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : Знання, 2008. – 348с. – (Вища школа ХХІ століття). – [Рекомендовано МОН України].

24.
Кириченко, О.А. Сучасні теорії управління зовнішньою заборгованістю [Текст] / О. А. Кириченко, В. Д. Кудрицький // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №7. – С. 15-27.

25.
Кодацький, В. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку [Текст] / В. Кодацький // Економіка. Фінанси. Право. – 2005. – №6. – С. 16-18.

26.
Козюк, В. Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі [Текст] / В. Козюк // Світ фінансів. – 2012. – №2. – С. 17-27.

27.
Колісник, О. Управління бюджетним дефіцитом [Текст] / О. Колісник // Світ фінансів. – 2005. – №3-4. – С. 102-110.

28.
Кравчук, Н. Бюджетний дефіцит: теоретична концептуалізація та сучасний прагматизм [Текст] / Н. Кравчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2004. – №6. – С. 60-71.

29.
Кулінська, А.В. Подолання бюджетного дефіциту як складова національної стратегії соціально-економічного розвитку національного господарства [Текст] / А. В. Кулінська // Університетські наукові записки. – 2012. – №3. – С. 519-524.

30.
Кучер, Г.В. Ефективність системи управління державним боргом в Україні [Текст] / Г. В. Кучер // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 44-57.

31.
Лондар, С.Л. Підходи до систематизації й контролю ризиків, пов’язаних із управлінням державним боргом в Україні [Текст] / С. Л. Лондар, В. Й. Башко // Фінанси України. – 2012. – №6. – С. 3-14.

32.
Лупенко, А. Боргова політика держави в умовах кризи [Текст] / А. Лупенко // Світ фінансів. – 2010. – №2. – С. 76-86.

33.
Макар, О. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні [Текст] / О. Макар // Економіка та держава. – 2012. – №10. – С. 54-57.

34.
Макаренко, Є. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи [Текст] / Є. Макаренко // Економіка та держава. – 2010. – №10. – С. 71-72.

35.
Машко, А.І. Управління дефіцитом державного бюджету [Текст] / А. І. Машко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.1. – С. 152-158. – [Наукова стаття присвячена проблематиці дефіциту бюджету. Особливе місце приділяється питанню управління бюджетним дефіцитом. Вперше на рівні макрофінансів для побудови комплексної
системи управління бюджетним дефіцитом адаптовано та застосовано Систему збалансованих показників
Нортона-Каплан.].

36.
336
Ф59 Фінанси [Текст] : конспект лекцій / І. Б. Медведєва, Л. С. Мартюшева, Л. О. Меренкова, Т. Б. Кузенко. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 360с.

37.
Меликов, Н.Р. Направления обеспечения погашения государственных долгов в современных зкономических условиях [Текст] / Н. Р. Меликов // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №11. – С. 74-76.

38.
330
М48 Мельник, Л.Ю. Економічна теорія - політекономічний контекст [Текст] : навч. посіб. / Л. Ю. Мельник, П. М. Макаренко. – К. : Кондор, 2008. – 524с. – [Рекомендовано МОН України].

39.
Мних, А.М. Політика державних запозичень з метою ефективного інноваційного розвитку [Текст] / А. М. Мних // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №24. – С. 17-18.

40.
330
М86 Мочерний, С.В. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний, О. А. Устенко. – Тернопіль : Астон, 2001. – 507 с.

41.
330.101.541
Н39 Небава, М.І. Теорія макроекономіки [Текст] : навч. посіб. / М. І. Небава. – К. : Слово, 2005. – 536с. –

42.
Омельчук, С. Забезпечення безпеки державних запозичень [Текст] / С. Омельчук // Економіст. – 2007. – №11. – С. 30-33.

43.
Орловська, Н. Дефіцит державного бюджету і джерела його фінансування [Текст] / Н. Орловська // Вісник Національного банку України. – 2010. – №5. – С. 28-30.

44.
Пазізіна, К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз [Текст] / К. Пазізіна // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – 2007. – №5. – С. 127-131.

45.
330.101.541
П16 Панчишин, С. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / С. Панчишин. – 2-ге вид., стер. – К. : Либідь, 2005. – 616с

46.
Пасічний, М. Механізм управління дефіцитом бюджету в умовах соціально-економічних перетворень [Текст] / М. Пасічний // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 46-50.

47.
Печенюк, Н.M. Напрями оптимізації управління зовнішнім державним боргом України шляхом використання зарубіжного досвіду [Текст] / Н. M. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №6. – С. 270-274.

48.
Печенюк, Н.М. Проблема управління зовнішнім державним боргом України та шляхи її вирішення [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №7. – С. 274-282.

49.
Печенюк, Н.М. Економічна безпека України в контексті управління зовнішнім боргом держави [Текст] / Н. М. Печенюк // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №8. – С. 132-141.

50.
336.7
П58 Попова, Л.М. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 164с

51.
Присяжнюк, О.О. Особливості управління та обслуговування державного боргу України [Текст] / О. О. Присяжнюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 209-211.

52.
Рибнікова, Г.І. Управління державним боргом в умовах ринкової трансформації економіки України [Текст] / Г. І. Рибнікова, Ю. М. Карасьова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 42-45. – [У статті розглядається вплив державного боргу на соціально-економічні процеси для країни, яка знаходиться в умовах ринкової трансформації економіки. Визначені довгострокові цілі боргової політики України в процесі макрорегулювання та напрями вдосконалення боргових заходів у системі макроекономічного регулювання у перехідний до ринку період.].

53.
336
Р69 Романенко, О.Р. Фінанси [Текст] : підручник / О. Р. Романенко. – 2-ге вид., стер. – К. : ЦНЛ, 2004. – 312с. –

54.
Сова, О.Ю. Сутність та види дефіциту державного бюджету [Текст] / О. Ю. Сова // Фінанси України. – 2005. – №9. – С. 20-24.

55.
Федосов, В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту [Текст] / В. М. Федосов, О. А. Колот // Фінанси України. – 2008. – №3. – С. 3-33.

56.
336
Ф47 Фещенко, Л.В. Бюджетна система України [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Н. В. Кузьминчук. – К. : Кондор, 2008. – 440с.

57.
336
Ф47 Фещенко, Л.В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. для самост. вивчення дисц. / Л. В. Фещенко, П. В. Проноза, Л. О. Меренкова. – Х. : ВД"ІНЖЕК", 2003. – 212c. –

58.
Форкун, І.В. Формування та управління державним боргом в період фінансової кризи [Текст] / І. В. Форкун, К. П. Хитра // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 195-199. – [Розглянуто особливості формування державного боргу та запропоновані шляхи удосконалення управління державним боргом в Україні в період фінансово-економічної кризи.

59.
Футерко, О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління [Текст] / О. І. Футерко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №9-10. – С. 37-40.

60.
Царук, О.В. Оцінка боргового фінансування дефіциту державного бюджету України [Текст] / О. В. Царук // Фінанси України. – 2010. – №4. – С. 98-101.

61.
Шаров, О. Україна: вибір стратегії управління державним боргом [Текст] / О. Шаров // Світ фінансів. – 2008. – №1(14). – С. 7-9.

62.
336.7
Ю71 Юрій, С.І. Казначейська система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац за ред. С.О. Булгакової. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 590с.

63.
336
Теорія фінансів [Текст] : підручник / П. І. Юхименко, В. М. Федосов, Л. Л. Лабезник, С. В. Бойко за ред. В.М. Федосова, С.І.Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576с.

64.
336
С91 Яремчук, О.В. Бюджетний дефіцит та його вплив на економічну ситуацію в Україні [Текст] / О. В. Яремчук, І. В. Форкун // Сучасні підходи, методи і моделі в управлінні фінансами: економічний і соціальний аспекти. – 2010. – С. 51-54.

65.
Ярошенко, Ф.О. Бюджетні дефіцити як інструмент посткризового відновлення світової економіки [Текст] / Ф. О. Ярошенко // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 3-12.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа ”