Відповідь на запитання

Кількість запитів: 2

> Доборого вечора! Чи не могли б Ви надати список літератури до курсової роботи на тему: "Розподіл влади та впливу в акціонерних товариствах різних типів"
> Доборого вечора! Чи не могли б Ви надати список літератури до курсової роботи на тему: "Розподіл влади та впливу в акціонерних товариствах різних типів"
1.


Акціонерні товариства: Спецвипуск [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №90. – С. 3-63.

2.
334.7
К68
Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку [Текст] : монографія /  за ред. проф. Н.А. Хрущ. – К. : Каравела, 2012. – 300с. 


3.
334.7
А66
Андрушків, Б.М. Корпоративне управління [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Андрушків, С. П. Черничинець. – К. : Кондор, 2011. – 528с.


4.


Бородкін, Д. Виплата дивідендів акціонерними товариствами: проблеми та рішення [Текст] / Д. Бородкін // Бухгалтерія. – 2010. – №29. – С. 66-67.

5.


Василенко, А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства [Текст] / А. Василенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №6. – С. 84-87.

6.


Вінник, О. Державно-приватне партнерство з використанням угод акціонерів [Текст] / О. Вінник // Право України. – 2010. – №8. – С.47-56.

7.


Власюк, В. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання [Текст] / В. Власюк // Світ фінансів. – 2011. – №4. – С. 157-161.

8.


Глущенко, В.В. Оптимізація структури капіталу акціонерних товариств на основі багатокритеріального підходу як напрям удосконалення фінансово-кредитного механізму їх розвитку [Текст] / В. В. Глущенко, А. В. Кравець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – №5(725). – С. 49-57.

9.


Головатенко, О. Проблемні питання власності в акціонерних правовідносинах [Текст] / О. Головатенко // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №9. – С. 97-100.

10.


Євтушевська, О. Управління акціонерними товариствами України в умовах економічної нестабільності [Текст] / О. Євтушевська // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №2. – С. 85-89.

11.


Жорнокуй, Ю. Шляхи вирішення конфліктних ситуацій (корпоративних конфліктів) в акціонерних товариствах [Текст] / Ю. Жорнокуй // Право України. – 2009. – №10. – С.190-198.

12.


Зельдина, Е. Рассмотрение споров, связанных с управлением акционерными обществами [Текст] / Е. Зельдина, О. Хрипун // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №5. – С. 55-59.

13.


Казачков, І.О. Оптимальність вибору стратегії підприємства з позиції менеджерів та акціонерів [Текст] / І. О. Казачков // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 205-208. 


14.
65
К79
Крейчман, Ф.С. Эффективное управление предприятием на основе демократизации собственности [Текст] / Ф. С. Крейчман. – М. : ВШПП, 2009. – 488с. 


15.


Лукін, Т. Закон України "Про акціонерні товариства" у світлі корпоративного управління [Текст] / Т. Лукін // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2012. – №3. – С. 14-15.

16.
334.7
Н19
Назарова, Г.В. Керівництво акціонерним товаристом: організаційний, регуляторний та мотиваційний аспекти [Текст] : монографія / Г. В. Назарова, В. І. Лаптєв. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 244с. – [Розглянуто теоретико-методологічні засади та практичні положення управління акціонерними товариствами як складними соціально-економічними системами з виділенням організаційного, регуляторного та мотиваційного аспектів.
Рекомендовано для фахівців у галузі економіки та управління, викладачів, студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.].

17.
378
А43
Незборецька, Г.М. Формування облікових показників в управлінні власним капіталом акціонерного товариства [Текст] / Г. М. Незборецька, А. В. Хмелевська // Актуальні проблеми та пріоритетні напрями підвищення якості підготовки фахівців у галузі економіки в умовах сталого економічного розвитку регіонів. – 2011. – С. 143-146.

18.


Нечипорук, С. Корпоративне управління в акціонерних товариствах: проблеми та шляхи удосконалення [Текст] / С. Нечипорук // Персонал. – 2010. – №3-4. – С. 72-78.

19.


Олефір, В. Проблеми правового забезпечення права міноритарного акціонера на одержання дивідендів [Текст] / В. Олефір // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №4. – С. 28-31.

20.


Пойда-Носик, Н. Дивідендна політика акціонерних товариств [Текст] / Н. Пойда-Носик, Г. Ємець // Ринок цінних паперів України. – 2010. – №3-4. – С. 27-32.

21.


Роговий, А.В. Концептуальні засади розвитку фінансового планування в системі менеджменту акціонерного товариства [Текст] / А. В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С. 45-50.

22.
334
С42
Скібіцький, О.М. Організація бізнесу. Менеджмент підприємницької діяльності [Текст] : навч. посіб. / О. М. Скібіцький, В. В. Матвєєв, Л. І. Скібіцька. – К. : Кондор, 2011. – 912с. 


23.
336
С90
Суржик, В.Г. Фінансовий менеджмент акціонерних товариств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.04.01 - фінанси, грошовий обіг і кредит / В. Г. Суржик. – Ірпінь : Національна академія держ. податкової служби, 2004. – 17с.

24.


Харченко, Н. Фінансове управління акціонерним товариством [Текст] / Н. Харченко // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 33-36.

25.


Хорт, Ю. Проблеми правового регулювання викупу акціонерним товариством власних акцій [Текст] / Ю. Хорт // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №10. – С. 161-164.

26.


Шаповалов, В.О. Стратегічні напрями державної політики розвитку акціонерного сектору національної економіки України [Текст] / В. О. Шаповалов // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №11-12. – С. 45-47.

27.

http://www.bibliotekar.ru/kniga-akcionera/9.htmПРАВО НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЙ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ

28.

http://www.dissland.com/catalog/sistema_raspredeleniya_dohodov_aktsionernogo_obshchestva.htmlСистема распределения доходов акционерного общества

29.

http://zakon.nau.ua/doc/?code=514-17|st9З А К О Н У К Р А Ї Н И
  Про акціонерні товариства

30.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Акціонерні товариства, акціонерне право, ”
31.

Додатково радимо Вам звернутись до повнотекстової БД «Ліга : Закон» (6 поверх НБ ХНУ)
Для пошуку правових документів радимо Вам звертатись до повнотекстової БД «Ліга : Закон» (6 поверх НБ ХНУ) або до БД “Законодавство України” (веб-сайт Верховної Ради України) за адресою http://zakon.rada.gov.ua/