Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Актуальні проблеми регіональної політики України та їх розв`язання.
1. 338(477)
У45 Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє [Текст]. Вип. 14-15 / за заг. ред. М.В. Лазаровича. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – 340с.

2. 321
С91 Сучасна українська політика [Текст]. Вип. 18. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2009. – 438с.

3.
Васильєва, Н.В. Державна регіональна політика: особливості, проблеми, перспективи [Текст] / Н. В. Васильєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №3. – С. 26-28.

4.
Ватченко, О.Б. Теоретичне обґрунтування регіональної політики [Текст] / О. Б. Ватченко // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 27-34.

5.
Вишиванюк, М.В. Формування мезо-рівня системи стратегічного державного управління розвитком регіонів України [Текст] / М. В. Вишиванюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №16. – С. 101-103.

6.
Вишиванюк, М.В. Формування елементів регіональної політики з урахуванням принципів сталого розвитку [Текст] / М. В. Вишиванюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №18. – С. 71-74.

7.
Зварич, І. Регіональна політика: виклики та загрози [Текст] / І. Зварич // Історичний журнал. – 2009. – №3. – С. 14-21.

8. 338.242.4
К56 Ковтун, О.І. Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / О. І. Ковтун. – Л. : Новий світ - 2000, 2010. – 429с. – (Вища освіта в Україні).

9.
Лучик, С. Розвиток регіональних ринків праці як індикатор ефективності державної регіональної політики [Текст] / С. Лучик, В. Лучик // Університетські наукові записки. – 2011. – №4. – С. 485-491.

10.
Лучик, С.Д. До питання концептуалізації розвитку державної регіональної політики [Текст] / С. Д. Лучик, В. Є. Лучик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 117-121.

11.
Макаренко, М.В. Концептуальні основи управління конкурентоспроможним розвитком регіонів [Текст] / М. В. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 178-184.

12.
Мальнева, Б. Структурні фонди як інструменти реалізації регіональної політики [Текст] / Б. Мальнева // Університетські наукові записки. – 2012. – №4. – С. 510-519.

13.
Маруняк, Є. Регіональні особливості глобалізаційних процесів [Текст] / Є. Маруняк // Вісник НАН України. – 2011. – №8. – С. 21-34.

14.
Мельник, А. Узгодження пріоритетів розвитку регіонів у рамках державної регіональної політики: концептуальні засади та проблеми практики [Текст] / А. Мельник, Л. Лаврів // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – №4. – С. 7-19.

15.
Мироненко, М.Ю. Тенденції формування конкурентоспроможності України на основі реалізації ефективної регіональної політики [Текст] / М. Ю. Мироненко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №9. – С. 106-109.

16. 332
М89 Музиченко-Козловська, О.В. Регіональна економіка: теоретичні основи [Текст] : навч. посіб. / О. В. Музиченко-Козловська. – Львів : Новий світ-2000, 2010. – 263с

17.
Ребар, О.В. Напрями структурної корекції регіональної економіки: територіальний аспект [Текст] / О. В. Ребар // Економіка розвитку. – 2012. – №1. – С. 78-81.

18. 332
С33 Сєрікова, Т.М. Регіональна економіка у схемах і таблицях [Текст] : навч.-практ. посіб. / Т. М. Сєрікова, Н. К. Гіковата, Г. М. Шумська. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 176с.

19.
Скорик, Н. Уроки кризиса и региональная политика [Текст] / Н. Скорик // Економіст. – 2010. – №10. – С. 1-2.

20.
Сорока, М. Уточнення переліків суб`єктів і об`єктів регіональної політики держави [Текст] / М. Сорока // Економіка та держава. – 2012. – №1. – С. 111-114.

21.
Сорока, М.П. Система заходів регіональної політики держави у стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку [Текст] / М. П. Сорока // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 98-101.

22.
Сорока, М.П. Формування організаційно-економічного механізму інноваційної-інвестиційної діяльності регіону [Текст] / М. П. Сорока // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №24. – С. 70-73.

23.
Сьомич, М.І. Генеза державного управління регіональним розвитком України [Текст] / М. І. Сьомич // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №14. – С. 77-80.

24.
Татусяк, С. <<Регіональним реформам бути. Нині для цього є головне-політична воля>> [Текст] / С. Татусяк // Віче. – 2011. – №5. – С. 36-37.

25.
Тимцуник, В. Регіональна політика: проблеми та перспективи реформування [Текст] / В. Тимцуник // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2010. – №3. – С. 5-11.

26.
Христиановский, В.В. Методология сценарного подхода в осуществлении региональной политики государства [Текст] / В. В. Христиановский, Т. В. Уманец // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2012. – №4,Т.3. – С. 42-47.

27.
Цеханович, В.Б. Государственная политика формирования перспективной структуры региональной экономики [Текст] / В. Б. Цеханович // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 150-156.

28.
Чернов, С.І. Модель використання регіональних компонентів економічної політики в умовах ринкової економіки [Текст] / С. І. Чернов // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №17. – С. 97-100.

29. 332
Ш37 Шевчук, Л.Т. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319с.

30.
Щеглюк, С.Д. Трансформація екістичного простору регіону в умовах формування регіональної політики [Текст] / С. Д. Щеглюк // Регіональна економіка. – 2011. – №3. – С. 35-43.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика ‘’Регіональна політика України”

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/2009_2/Magazine_02_09_st3_pp13-15.pdf Проблеми регіонального розвитку та шляхи їх розв’язання

http://old.niss.gov.ua/book/Varnaly1/002.htm ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

http://pidruchniki.ws/18300903/rps/regionalna_politika_suchasniy_ukrayini Регіональна політика в сучасній Україні