Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть підібрати літературу дипломної роботи на тему "Оцінка компетенцій персоналу в системі управління розвитком підприємства". дякую

1.


Вплив сприйняття оцінки роботи та здібностей оцінювача на ставлення персоналу [Текст] / М. Акрам, І. Алі, Д. Ш. Ахмад, С. Ахмад // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №11. – С. 338-347.

2.


Бардадим, О. Концепція стимулювання креативності персоналу підприємства на основі аналізу його компетенцій [Текст] / О. Бардадим // Економіка та держава. – 2010. – №6. – С. 70-73.

3.


Богатирьов, А.М. Стратегічне планування розвитку людських ресурсів компанії з використанням моделей компетенцій персоналу [Текст] / А. М. Богатирьов, К. М. Столярська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 7-9.

4.


Бондаренко, О.О. Інвестиції у персонал як фактор формування та розвитку його компетенцій [Текст] / О. О. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №6. – С. 14-15.

5.


Валуев, Ю.Б. Уровни компетенции собственника и наемного персонала в системе управления предприятием [Текст] / Ю. Б. Валуев // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 3-12.

6.


Власова, Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики [Текст] / Н. М. Власова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 54-59.

7.


Гуменюк, Н.В. Модель компетенций как инструмент формирования достойного труда на промышленных предприятиях Украины [Текст] / Н. В. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 216-220.


8.


Докучаєв, О. Шляхи підвищення ефективності використання потенціалу управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. Докучаєв // Економіка та держава. – 2009. – №2. – С. 43-45.

9.


Дранникова, Е.А. Методические аспекты оценки результатов работы персонала [Текст] / Е. А. Дранникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 43-45.

10.


Каргина, И. Управление персоналом на основе компетенций [Текст] / И. Каргина // Контроль. – 2011. – №3-4. – С. 98-102.

11.
331
К68
Коростельов, В.А. Управлінське консультування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. А. Коростельов. – К. : МАУП, 2003. – 104с.

12.


Мачтакова, О.Г. Методологічні підходи до оцінки управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. Г. Мачтакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 202-206.

13.


Ніколайчук, М.В. Проблеми оцінки людського капіталу в системі формування конкурентної політики підприємств [Текст] / М. В. Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 90-94. 

14.


Онищук, А. Управление эффективностью персонала на основании компетенций [Текст] / А. Онищук, О. Шкуть // Управление персоналом ( укр.). – 2007. – №4. – С. 74-77.

15.
331.108
П14
Палеха, Ю.І. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Палеха. – К. : Ліра-К, 2010. – 338с. 


16.


Савін, С. Оцінювання мотиваційного потенціалу персоналу підприємств [Текст] / С. Савін // Економіка та держава. – 2011. – №3. – С. 101-103.

17.


Синчалова, И. Развитие компетенций по результатам оценки [Текст] / И. Синчалова // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №5. – С. 56-58. – [Индивидуальные программы развития персонала].

18.


Стадник, В.В. Особливості організації розвитку компетенцій персоналу у системі кросс-культурного менеджменту [Текст] / В. В. Стадник, О. В. Вешко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 121-124. кросскультурний менеджмент, персонал.].

19.


Таран, М. Оценка компетенций по методике Hogan [Текст] / М. Таран // Управление персоналом ( укр.). – 2011. – №5. – С. 64-65.

20.


Червінська, Л. Стимулювання інноваційної діяльності персоналу [Текст] / Л. Червінська // Економіка України. – 2011. – №6. – С. 59-65.

21.


Черных, В.В. Компетенция персонала - важная составляющая системы экологической безопасности сварочного производства [Текст] / В. В. Черных // Автоматическая сварка. – 2003. – №3. – С.45-47. – [положения европейских сертификационных схем по системам качества и управлению окружающей средой].

22.


Шарко, А.І. Методологічні підходи щодо оцінювання трудового потенціалу підприємства [Текст] / А. І. Шарко // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 206-213.

23.
330.342.146
Ф79
Швец, И.Б. Применение метода компетенций при найме и оценке персонала [Текст] / И. Б. Швец, А. Н. Следь, С. В. Позднякова // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 561-567.

24.


Ягунова, Н. Оценка деятельности персонала как основа построения системы управления [Текст] / Н. Ягунова, М. Смагина // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №7. – С. 86-95.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Мотивація та оцінка персоналу”