Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти відповіді на запитання для індивідуального домашнього завдання з національної економіки:
> 1. Охарактеризуйте основні підсистеми господарськоно комплексу України.
> 2. Шляхи та механізм забезпечення економічної безпеки національної економіки.
> 3. Пошук політичної ренти й економіка корупції.
> Дякую!
1 1.


Аметов, Р. Населення - головна продуктивна сила господарського комплексу АР Крим [Текст] / Р. Аметов // Україна: аспекти праці. – 2002. – №4. – С.9-16.

2.


Богачов, С. Проблеми результативності використання комунальних ресурсів міського господарського комплексу [Текст] / С. Богачов, М. Мельникова // Економіка та держава. – 2005. – №8. – С. 51-54.

3.


Богачов, С.В. Використання методів бюджетного планування в управлінні виробничо-господарським комплексом [Текст] / С. В. Богачов, М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.1. – С. 10-14. 

4.


Богачов, С.В. Інтеграційні стратегії розвитку виробничо-господарського комплексу [Текст] / С. В. Богачов, М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.2. – С. 9-12. 

5.


Голошубова, Н. Ринок товарів споживчого комплексу "домашнє господарство" [Текст] / Н. Голошубова, Н. Трішкіна // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2004. – №5. – С. 112-120.

6.


Гончарук, О. Оцінка структурних змін господарського комплексу в контексті забезпечення соціальної зорієнтованості економіки [Текст] / О. Гончарук // Статистика України. – 2011. – №3. – С. 38-41.

7.


Григор`єва, Л.В. Реструктуризація як комплексна інновація, спрямована на покращення адаптації підприємства до ринкових умов господарювання [Текст] / Л. В. Григор`єва // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 223-228. 
8.


Гримова, Т. Комплексна система автоматизації обліку фінансово-господарських операцій НБУ в стандартних технологіях системи R/3 (SAP) [Текст] / Т. Гримова // Вісник Національного банку України. – 2002. – №12. – С.60-61.9.


Довгопол, Н.А. Комплексний економічний аналіз діяльності суб`єктів господарювання [Текст] / Н. А. Довгопол // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2010. – №6. – С. 159-163.

10.


Дутка, С. Еколого-економічні аспекти формування екобезпечних енергоактивних господарських комплексів на порушених землях [Текст] / С. Дутка // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 111-116.

11.


Карлова, О. Сталий розвиток міського господарського комплексу та системи життєзабезпечення міст [Текст] / О. Карлова, Р. Гуляк // Університетські наукові записки. – 2008. – №3. – С. 426-430.

12.
332
К56
Коваленко, М.А. Теорія і методологія управління розвитком регіонального господарського комплексу в контексті економіки знань [Текст] : монографія / М. А. Коваленко. – Х. : Олді-плюс, 2007. – 312с. 

13.


Колодинський, С.Б. Політика економічного зростання на засадах інноваційної перебудови регіональних господарських комплексів [Текст] / С. Б. Колодинський // Проблеми науки. – 2003. – №8. – С.32-37. – [розлянуто проблеми розвитку регіональних економічних систем на прикладі Одеського регіону].

14.


Костирко, Р.О. Комплексний підхід до стратегічного аналізу потенціалу фінансово-економічної стійкості господарюючого суб`єкта [Текст] / Р. О. Костирко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №1 (576). – С. 141-145.

15.


Мельникова, М. Елементи корпоративного реінжинірингу і розвиток територіально-господарського комплексу міста [Текст] / М. Мельникова // Економіка та держава. – 2006. – №2. – С. 64-66.

16.


Мельникова, М.В. Виробничо-господарські комплекси у здійсненні структурних змін в економіці [Текст] / М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 147-150.

17.


Мельникова, М.В. Методичні підходи до планування організаційного розвитку виробничо-господарських комплексів [Текст] / М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.1. – С. 106-110.

18.


Мельникова, М.В. Проблеми оцінки потенціалу розвитку виробничо-господарських комплексів [Текст] / М. В. Мельникова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 95-98. 

19.


Михайловська, І.М. Місце i роль комплексного страхового продукту в захисті корпоративно-соціальних інтересів суб`єктів господарювання [Текст] / І. М. Михайловська, К. І. Квасницька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 227-230.

20.


Пепа, Т. Основні напрями удосконалення галузевої та територіальної структури господарського комплексу Черкаського регіону [Текст] / Т. Пепа // Економіст. – 2006. – №7. – С. 40-42.

21.


Приходько, С.В. Формування адекватного реальним виробничо-господарським процесам комплексу заходів реагування на загрози економічній безпеці [Текст] / С. В. Приходько // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №4. – С. 52-55.

22.


Прокошіна, А.Г. Державне регулювання сільського господарства та агропромислового комплексу [Текст] / А. Г. Прокошіна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 135-137.

23.


Теребух, А.А. Механізм прийняття господарських рішень на інвестиційному циклі діяльності господарських формувань машинобудівного комплексу [Текст] / А. А. Теребух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №5(640). – С. 208-219.

24.
65
Ч-49
Черната, Т.М. Комплексна оцінка та аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / Т. М. Черната. – Дніпропетровськ : Національна металургійна академія України, 2004. – 20с.

25.


Черноіванов, В.В. Щодо адаптації механізмів приватизації майна в агропромисловому комплексі до нового цивільного та господарського законодавства [Текст] / В. В. Черноіванов // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2003. – №10. – С. 47-50.

26.


Чордон, В. Інноваційний розвиток АПК у системі реформування національного господарського комплексу України [Текст] / В. Чордон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-2. – С. 472-479.

27.
658
Ш95
Шубалий, О.М. Стратегічне планування економічної діяльності господарських комплексів (на прикладі лісогосподарських комплексів Волинської області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е. н. / О. М. Шубалий. – Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. – 20с.

28.


Яновська, Г.Л. Оптимізаця системи удосконалення кадрів в сучасних умовах розвитку ринкових відносин і комплексної реконструкції господарського механізму підприємства, його підрозділів, функціональних підсистем [Текст] / Г. Л. Яновська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.3. – С. 227-233. 

http://www.100balov.com/predmet/economics/econ1/p25.phpСутність і структура господарського механізму

http://webcache.googleusercontent.com/search?hl=uk&gbv=2&q=cache:0KHwx3_gKKsJ:http://gendocs.ru/v23234/?download=12+%D0%9EГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ, ЙОГО СТРУКТУРА І ТРАНСФОРМАЦІЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ

http://geoknigi.com/book_view.php?id=401Особливості сучасного господарського комплексу України
2. 1.


Абакуменко, О.В. Вплив процесів злиття та поглинання на економічну безпеку України [Текст] / О. В. Абакуменко, М. В. Литовченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №23. – С. 42-47.

2.


Белоусова, І.А. Економічна безпека як стратегічна складова національної безпеки України [Текст] / І. А. Белоусова // Економічний часопис - XXI. – 2010. – №5-6. – С. 14-17.

3.


Белоусова, І.А. Вибір моделі економічного розвитку України у вимірі національної безпеки [Текст] / І. А. Белоусова, О. А. Кириченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №13. – С. 17-21.

4.


Березний, А. Проблеми забезпечення економічної безпеки [Текст] / А. Березний // Україна - НАТО. – 2005. – №5 (9). – С. 5-13.

5.
338.22
Е40
Економічна політика [Текст] : навч. посіб. / О. О. Бєляєв, А. С. Бебело, М. І. Диба, А. З. Зазимко. – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 288с. – [Рекомендовано МОН України].

6.


Білошкурська, Н. Особливості формування рівнів економічної безпеки [Текст] / Н. Білошкурська // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №5. – С. 7-10.

7.


Гершуненко, Ю. Реструктуризація виробничо-експортного потенціалу в системі зміцнення економічної безпеки України [Текст] / Ю. Гершуненко // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 69-73.

8.


Гіндес, А.В. Державна політика формування системи забезпечення економічної безпеки національної економіки України [Текст] / А. В. Гіндес // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 134-136.

9.


Головня, О.М. Соціальні гарантії як джерело підтримки економічної безпеки України [Текст] / О. М. Головня // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №23. – С. 41-45.

10.


Дімітрієва, С. Світовий досвід та його адаптація в підвищенні економічної безпеки України [Текст] / С. Дімітрієва // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 5-10.

11.


Дубка, Ю. Стратегія подолання ризиків та загроз економічній безпеці України в глобалізованій економіці [Текст] / Ю. Дубка // Економіка та держава. – 2009. – №3. – С. 23-27.

12.


Дудка, Ю.П. Конкурентоспроможність економіки та економічна безпека України: проблеми взаємодії та взаємозв`язку у форматі неоліберальної парадигми глобалізації [Текст] / Ю. П. Дудка // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.3. – С. 177-182.

13.


Дятлова, В.В. Забезпечення економічної безпеки і конкурентоспроможності економіки механізмами технічного регулювання [Текст] / В. В. Дятлова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №3. – С. 56-62.

14.


Жовнірчик, Я. Усунення та нейтралізація дії загроз національним інтересам на регіональному рівні [Текст] / Я. Жовнірчик // Університетські наукові записки. – 2009. – №2. – С. 291-295. 

15.


Кардаш, О.Л. Євроінтеграційні аспекти економічної безпеки України [Текст] / О. Л. Кардаш // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 107-109.

16.


Коломієць, І.Ф. Загрози та виклики економічній безпеці держави: синергетичний аспект [Текст] / І. Ф. Коломієць, О. В. Пабат // Регіональна економіка. – 2011. – №1. – С. 7-13.

17.


Куреда, Н.М. Вплив зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку України [Текст] / Н. М. Куреда, С. О. Корінний // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 48-52.

18.


Макогон, Ю. Економічна безпека держави як складова сучасної моделі нового економічного порядку України [Текст] / Ю. Макогон, Є. Медведкіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – №5. – С. 303-311.

19.


Мартиненко, В.В. Загрози економічній безпеці України в контексті викликів глобалізації [Текст] / В. В. Мартиненко // Економічний часопис - XXI. – 2011. – №7-8. – С. 40-43.

20.


Мішина, І.Г. Сутність та елементи економічної безпеки, їх значимість в процесі реалізації національної безпеки країни [Текст] / І. Г. Мішина // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 66-69. 

21.


Мойсеєнко, І.П. Інтелектуальна складова економічної безпеки України [Текст] / І. П. Мойсеєнко // Регіональна економіка. – 2011. – №4. – С. 169-176.

22.


Мойсеєнко, І.П. Методологічні основи вимірювання рівня економічної безпеки держави [Текст] / І. П. Мойсеєнко, М. Я. Демчишин // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №10. – С. 90-98.

23.
330
М86
Мочерний, С.В. Економічна теорія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Мочерний. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К. : Академія, 2008. – 640с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

24.


Нападовська, Л.В. Національна безпека України у глобальному контексті [Текст] / Л. В. Нападовська, А. П. Пашков // Безпека життєдіяльності. – 2009. – №4. – С. 4-9.

25.


Нижник, В.М. Євроінтеграційний вибір України: перспективи економічної безпеки [Текст] / В. М. Нижник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 7-10.

26.
338.24
Н60
Нижник, В.М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів [Текст] : навч. посіб. / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 439с.

27.
338.24

Нижник, В.М. Економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів [Текст] : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, І. В. Нижник. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 125с.

28.
338.24
Н60
Нижник, В.М. Економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів [Текст] : курс лекцій / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук, Г. В. Скиба. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 112с.

29.


Пухальський, В.В. Розробка напрямів забепечення економічної безпеки національної економіки [Текст] / В. В. Пухальський, Н. М. Новіцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 267-270. 

30.


Чернов, С.І. Чинники успіху в забезпеченні економічної безпеки регіонів та держави [Текст] / С. І. Чернов // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №18. – С. 81-83.

31.


Шевченко, О. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації [Текст] / О. Шевченко // Економіка. Фінанси. Право. – 2008. – №4. – С. 12-17.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічна безпека України”, “Національна економіка-народне господарство”

http://mev-hnu.at.ua/load/mizhnarodna_naukovo_praktichna_internet_konferencija/7_upravlinnja_ekonomichnoju_bezpekoju_promislovikh_pidpriemstv/8-1-0-102
Економічна безпека виробничих систем: методи та механізми забезпечення


http://old.niss.gov.ua/book/belov/6.htm Економічна безпека в стратегії реформ

http://www.rainbow.gov.ua/news/25.html Проблеми та шляхи забезпечення економічної безпеки України

http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=81077Механізми забезпечення економічної безпеки України
3.1.
32
Н34
Наукові записки [Текст]. Т.45 : Політичні науки /  голов. ред. С.Г. Рябов. – К. : Вид. дім "КМ Академія", 2005. – 86с. 

2.
32
Н34
Наукові записки [Текст]. Т.57 : Політичні науки /  за ред. С.Г. Рябова. – К. : Вид. дім "КМ Академія", 2006. – 96с. 

3.
321
С91
Сучасна українська політика [Текст]. Вип. 18. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2009. – 438с.

4.
321
С91
Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї [Текст]. Вип.17. – К. : Український центр політичного менеджменту, 2009. – 364с.

5.


Бабич, М.С. Корупція - одна із складових тіньової економіки [Текст] / М. С. Бабич, О. В. Любохинець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічнні науки. – 2009. – №6,Т.2. – С. 193-196.

6.


Баланда, А.Л. Соціальні наслідки політичної корупції в Україні [Текст] / А. Л. Баланда // Університетські наукові записки. – 2010. – №3. – С. 251-258.

7.


Беген, Є.І. Генеза економіко-математичних моделей оцінювання стану корупції [Текст] / Є. І. Беген // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №4. – С. 236-243.

8.


Беген, Є.І. Виявлення закономірностей вчинення корупційних діянь в економіці України на підставі методів "dala mining" [Текст] / Є. І. Беген, І. П. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №2. – С. 192-200.

9.


Буряк, Г. Сучасні корупційні загрози у промислово розвинених країнах [Текст] / Г. Буряк // Дзеркало тижня. – 2012. – №1. – С. 7.

10.


Гончаруки, Я. Вплив тіньового сектора та корупції на економічні системи [Текст] / Я. Гончаруки, М. Флейчук // Економіка і прогнозування. – 2009. – №2. – С. 7-22.

11.


Дадгар, Я. Вплив нафтових прибутків на рівень економічної корупції в Ірані [Текст] / Я. Дадгар, Р. Назарі // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 375-386.


12.


Данилович-Кропивницька, М.Л. Роль людського фактора у боротьбі з корупцією у державній службі та правоохоронних органах [Текст] / М. Л. Данилович-Кропивницька, З. Б. Живко, М. О. Живко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №12 (567). – С. 222-228.

13.


Єфименко, А.П. Формування національного плану боротьби з корупцією на основі європейських стандартів [Текст] / А. П. Єфименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №63,Ч.2. – С. 36-43.

14.


Корж, І. Політична корупція та правова безпека України [Текст] / І. Корж // Право України. – 2009. – №6. – С.55-60.

15.


Любохинець, Л.С. Аналіз правових та економічних основ боротьби з корупцією [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 181-184. 

16.


Любохинець, Л.С. Економічні та правові аспекти тіньової економіки та корупції в Україні [Текст] / Л. С. Любохинець, Л. М. Бабич // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 298-302. 

17.


Мазур, І. Корупція як інструмент тіньової економіки [Текст] / І. Мазур // Економіка України. – 2005. – №8. – С. 68-74.

18.


Мошенець, О. Особливості взаємозв`язку інститутів лобізму, логролінгу та корупції в економіці України [Текст] / О. Мошенець // Економіка та держава. – 2008. – №2. – С. 27-30.

19.


Невмержицький, Є. Політична корупція : сутність, зміст, механізм протидії [Текст] / Є. Невмержицький // Право України. – 2008. – №7. – С.123-129.

20.


Охотнікова, О. Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-економічної кризи в Україні [Текст] / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – №7. – С. 6-8.

21.


Прісняков, В.Ф. Корупція як причина дестабілізації економіки [Текст] / В. Ф. Прісняков // Фінанси України. – 2003. – №9. – С. 3-9.

22.
338.242.4
С45
Скрипник, А.В. Державне регулювання економіки (податки, бюджет, корупція, вибори) [Текст] : курс лекцій / А. В. Скрипник. – К. : ЦУЛ, 2002. – 296с.

23.


Скулиш, Є. Прояви корупції у сучасних умовах [Текст] / Є. Скулиш // Право України. – 2010. – №11. – С. 213-227.

24.


Томкіна, О. Сфери та засоби запобігання корупції та іншій недоброчесності суддів: потреби науково-кримінологічного визначення [Текст] / О. Томкіна // Право України. – 2009. – №7. – С.73-78.

25.


Фрадинський, О. Соціально-економічні аспекти корупції в Україні [Текст] / О. Фрадинський // Світ фінансів. – 2005. – №2. – С. 165-176.

26.


Халковський, О. Протидія корупції як труктуроутворювальний елемент економічної безпеки підприємництва [Текст] / О. Халковський // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 86-88.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Політична корупція”, “Рента”