Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь ласка з літературою на тему: Удосконалення механізму стратегічного управління персоналом пвдприємства. Дякую


1.


Бевз, Є.Г. Оцінка мотивації персоналу в стратегічному аналізі системи управління персоналом комерційного банку [Текст] / Є. Г. Бевз // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 24-28. – [В статті розглядаються питання, пов’язані з оцінкою мотивації персоналу в контексті стратегічного аналізу системи управління персоналом комерційного банку.].

2.


Богатирьов, А.М. Стратегічне планування розвитку людських ресурсів компанії з використанням моделей компетенцій персоналу [Текст] / А. М. Богатирьов, К. М. Столярська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 7-9.

3.


Варецька, О. Сегментація персоналу: стратегічний вимір [Текст] / О. Варецька // Україна: аспекти праці. – 2010. – №8. – С. 36-43. – [Управління персоналом].

4.


Варецька, О.М. Вибір стратегії управління персоналом з використанням методики swot-аналізу [Текст] / О. М. Варецька, С. А. Романенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №2,Т.2. – С. 23-29. – [В статті пропонується оптимальна стратегія менеджменту персоналу на основі використання методики SWOT-аналізу.Вибір і розробку оптимальної стратегії проведено для реально діючої на ринку праці компанії.].

5.


Гавкалова, Н.Г. Інноваційна роль менеджменту персоналом в процесі формування стратегії підприємства [Текст] / Н. Г. Гавкалова // Проблеми науки. – 2006. – №4. – С. 16-23.

6.


Гой, І.В. Методичні аспекти формування стратегії управління персоналом підприємства [Текст] / І. В. Гой, Т. П. Смелянська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 25-28. – [В даній статті висвітлені основні методичні підходи до розробки стратегії управління трудовим потенціалом підприємства в сучасних умовах змінності та невизначеності зовнішнього середовища, представлена оцінка показників управління персоналом на основі порівняльного аналізу, оцінка функцій управління – експертним методом на прикладі підприємств харчової промисловості.].

7.


Жуковська, В.М. Оцінка управлінського персоналу в стратегії кадрового розвитку підприємства [Текст] / В. М. Жуковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 51-55.

8.


Знатнов, Е.А. Роль персонала в стратегии предприятия [Текст] / Е. А. Знатнов // Управление персоналом. – 2007. – №9. – С. 78-80. – [Подготовка соответствующего персонала при разработке стратегии предприятия].

9.


Ищенко, С.Д. Определение стратегического направления в работе с персоналом на основе анализа служебного поведения [Текст] / С. Д. Ищенко // Управление персоналом. – 2006. – №14. – С. 66-73.

10.


Коломієць, В. Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства [Текст] / В. Коломієць // Економіка та держава. – 2008. – №6. – С. 54-56.

11.


Коппек, В. Стратегический менеджмент глазами персонала [Текст] / В. Коппек // Менеджмент и менеджер. – 2007. – №5. – С. 11-14.

12.
658
К76
Кошелупов, І.Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис.на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / І. Ф. Кошелупов. – Одесса : ОДЕУ, 2006. – 20с.

13.


Кулик, Ю.Є. Професійний розвиток менеджерів як стратегія управління персоналом у міжнародному бізнесі [Текст] / Ю. Є. Кулик // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №8. – С. 116-123.

14.


Мазманова, Б.Г. Учетная политика и стимулирование персонала как поддержка стратегии предприятия [Текст] / Б. Г. Мазманова // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №4. – С. 59-72.

15.


Маркова, Ю.В. Система мотивації персоналу як фактор ефективності реалізації виробничої стратегії підприємства [Текст] / Ю. В. Маркова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 143-146. – [В статті визначено принципи та етапи формування системи стимулювання. Розглянуто їснуючі системи мотивації персоналу підприємства, проаналізовано підходи до побудови організаційної структури підприємства з урахуванням діючої системи мотивації.].

16.


Маслов, В. О стратегическом управлении персоналом [Текст] / В. Маслов // Проблемы теории и практики управления. – 2002. – №5. – С. 99-105.

17.


Матвієнко, О. Культура здоров`я персоналу та синдром психоемоційного "вигорання": стратегія і тактика подолання [Текст] / О. Матвієнко, М. Пересадін, Є. Андросов // Персонал. – 2007. – №1. – С. 72-76.

18.


Машнєнков, К. Стратегія управління персоналом, мотивованим на розвиток нових профілів діяльності підприємства [Текст] / К. Машнєнков, А. Пілюшенко // Економіка та держава. – 2005. – №12. – С. 81-84.

19.


Морщенок, Т.С. Обгрунтування важливості формування стратегії управління персоналом для сучасного підприємства [Текст] / Т. С. Морщенок // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 216-221.

20.


Осипова, Е. О стратегическом управлении персоналом [Текст] / Е. Осипова // Новый Персонал. – 2005. – №3. – С.9-14.

21.


Панасенко, С.В. Стратегический подход к управлению персоналом в некоммерческих организациях [Текст] / С. В. Панасенко // Управление персоналом. – 2006. – №15. – С. 62-64.

22.


Петрова, І. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності [Текст] / І. Петрова // Україна: аспекти праці. – 2011. – №5. – С. 9-14.

23.
330.342.146
Ф79
Петрова, І.Л. Стратегічне управління персоналом: реалії та перспективи [Текст] / І. Л. Петрова // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 214-223.

24.


Пономарьова, І.В. Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством [Текст] / І. В. Пономарьова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №19. – С. 61-65.

25.


Порятуй, А. Как реализовать стратегию через мотивацию персонала [Текст] / А. Порятуй // Отдел кадров. – 2004. – №11. – С. 22-28.

26.


Рачинський, А.П. Особливості стратегічного управління персоналом органів державної влади в умовах сучасних кризових ситуацій [Текст] / А. П. Рачинський // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №1. – С. 74-78.

27.


Рачинський, А.П. Синергетична технологія стратегічного управління персоналом в органах державної влади [Текст] / А. П. Рачинський // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №21. – С. 43-46.

28.


Семенькова, А.В. Інтегральна оцінка ефективності стратегічного управління персоналом промислових підприємств [Текст] / А. В. Семенькова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 196-199.

29.


Славгородская, О.Ю. Концептуальный подход к обоснованию конкурентной стратегии управления персоналом предприятия [Текст] / О. Ю. Славгородская // Проблеми науки. – 2003. – №4. – С.49-52.

30.


Стеганцев, А.В. Стратегическое управление персоналом в области продаж [Текст] / А. В. Стеганцев // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – №3. – С. 124-135.

31.


Степанова, С.М. Стратегическое управление персоналом текстильного предприятия: формирование кадрового резерва [Текст] / С. М. Степанова // Известия высших учебных заведенийИзвестия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. – 2006. – №6. – С. 11-14.

32.


Шивцова, А.Б. Управление персоналом в стратегии развития промышленного предприятия [Текст] / А. Б. Шивцова // Машиностроитель. – 2005. – №3. – С. 25 - 27.