Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь-ласка із джерелами для написання реферату на тему: Особливості сегментування ринку товарів промислового призначення.
> Предмет: маркетинг
1.
658.8
П81
Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст] : підручник /  за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764с.

2.


Базь, М.О. Модель вибору споживачем промислових товарів [Текст] / М. О. Базь, Ю. В. Зозульов // Маркетинг и реклама. – 2011. – №11. – С. 64-69.

3.


Березін, О. Методичні підходи до моделювання стратегії розвитку суб`єктів товарного ринку [Текст] / О. Березін // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2001. – №1. – С. 40-45.

4.
658.8
П81
Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2011. – 486с.


5.
658.8
П81
Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2010. – 486с.


6.


Воронцов, В. Концепція моделювання формування попиту на ринку споживчих товарів [Текст] / В. Воронцов // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №3. – С. 38-43.

7.
339.138
Г20
Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : пiдручник / С. С. Гаркавенко. – К. : Лiбра, 2002. – 712с. – [Існує електронна копія].

8.
339.138
Г20
Гаркавенко, С.С. Маркетинг [Текст] : пiдручник / С. С. Гаркавенко. – 5-те вид., доповн. – К. : Лiбра, 2007. – 720с. – [Рекомендовано МОН України].

9.


Дерев`янченко, Т.Є. Маркетинговий аналіз кон`юктури товарного ринку [Текст] / Т. Є. Дерев`янченко // Маркетинг в Україні. – 2001. – №3. – С. 35-37.

10.


Захарченко, М.М. Статистичне вивчення ринку товарів і послуг Хмельниччини [Текст] / М. М. Захарченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 54-56. – [В статті розглядається питання забезпечення статистикою товарів і послуг інформаційно- аналітичних проблем державних структур та органів місцевого самоврядування, характеризується динаміка основних показників торгівлі Хмельниччини, а також обґрунтовується необхідність використання індексів в дослідженні ринку товарів та послуг.].

11.


Зозульов, О. Стратегії ринкового позиціонування товару на споживчрому ринку [Текст] / О. Зозульов // Економіка України. – 2006. – №10. – С. 43-48.

12.


Іванова, А.М. Інфраструктура ринку споживчих товарів: проблеми і напрямки розвитку [Текст] / А. М. Іванова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – С. 55-65.

13.
339.138
І-44
Ілляшенко, С.М. Маркетингова торгова політика [Текст] : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : "Університетська книга", 2005. – 234с. 

14.
339.138
К21
Кардаш, В.Я. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч.-метод. посiб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 2000. – 124с.

15.


Ковалев, А. Структура рынка товаров производственно-технического назначения [Текст] / А. Ковалев // Маркетинг. – 2003. – №4. – С.110-122. – [Международный рынок.].

16.


Корінєв, В. Дослідження сутності ринку товарів і послуг з урахуванням потреб ринку [Текст] / В. Корінєв, Г. Барбаза // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 109-113.

17.


Красовська, Т.В. Споживчий попит як основа формування товарної політики промислових підприємств [Текст] / Т. В. Красовська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №4. – С. 36-39.

18.


Лазебна, І. Сучасні тенденції та фактори розвитку ринку споживчих товарів України [Текст] / І. Лазебна // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – №6. – С. 173-176.

19.


Мазаракі, А. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції [Текст] / А. Мазаракі, В. Лагутін // Економіка України. – 2011. – №9. – С. 17-26.

20.
339.3
М29
Марцин, В.С. Економіка торгівлі [Текст] : підручник / В. С. Марцин. – К. : Знання, 2006. – 402с. 


21.
658.8
О-75
Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с. 

22.


Семенчук, А.О. Умови розвитку ринку продукції легкої промисловості [Текст] / А. О. Семенчук // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №10. – С. 29-35.

23.


Скрипник, О.А. Соціально-економічна оцінка ситуації на ринку товарів легкої промисловості [Текст] / О. А. Скрипник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №8(668). – С. 170-177.

24.
339.138
Х73
Холодний, Г.О. Маркетингова товарна політика [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Холодний. – Х. : ХНЕУ, 2006. – 324с.

25.


Чорна, Л. Обсяги товаробороту та цінова політика учасників системи реалізації продукції підприємств харчової промисловості [Текст] / Л. Чорна // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №12. – С. 18-24.

26.
334
Ш69
Шлійко, А.В. Економіка підприємництва на ринку товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шлійко. – К. : ЦНЛ, 2008. – 376с. 

27.
339.1
Ш82
Шохин, А.Н. Потребительский рынок [Текст] / А. Н. Шохин. – М. : Знание, 1989. – 64с.

28.
338.3
Я90
Яхно, Т.П. Економічна ефективність комерційних операцій підприємств на ринку товарів [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг / Т. П. Яхно. – Львів : Держ.ун-т "Львівська політехніка", 2000. – 20с.

29.

Боровська, Т.М. Моделювання розвитку підприємства на "фоні" підприємств і споживачів сегменту ринку [Текст] / Т. М. Боровська, І. С. Колесник, В. А. Северілов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2009. – №1. – С. 21-27.
30.

Гаркавенко, С.С. Сегментування ринку за групами споживачів як основа формування конкурентоспроможності в умовах перенасиченості ринку взуття [Текст] / С. С. Гаркавенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4,Т.4. – С. 214-217.
31.

Длігач, А. Підходи до сегментування ринку [Текст] / А. Длігач // Вісник економічної науки України. – 2006. – №2. – С. 87-91.
32.

Длігач, А. Стратегії ринкового сегментування [Текст] / А. Длігач // Економіка та держава. – 2006. – №10. – С. 18-22.
33.

Долгополова, О.В. Сегментація ринку у процесі виведення нової торгової марки [Текст] / О. В. Долгополова // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – №11. – С. 54-60.
34.

Зозульов, О. Методика використання гнучкого методу сегментації споживчого ринку [Текст] / О. Зозульов, Д. Пуговкін // Маркетинг и реклама. – 2002. – №12. – С. 20-22.
35.

Михайлик, Г. Вибір цільового сегмента ринку у процесі формування конкурентгої позиції машинобудівного підприємства [Текст] / Г. Михайлик // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 169-174.
36.

Решетнікова, Г. Сегментування ринку за допомогою сучасних методів математичного моделювання [Текст] / Г. Решетнікова, А. Жидков // Маркетинг в Україні. – 2007. – №4. – С. 25-27. – [Маркетингові дослідження].
37.

http://books.br.com.ua/13951ПРОМИСЛОВИЙ РИНОК

38.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Ринок товарів.....”
39.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг
...”