Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, допоможіть будь ласка з літературою на тему: Формування моделі мотивації розвитку управлінського персоналу. Дякую
1.
331.2
У31
Удосконалення регулювання оплати праці управлінського персоналу в умовах ринкової економіки : звіт з НДР; заключний /  кер. НДР М.Д. Ведерніков. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 53с.

2.
330.342.146
Ф79
Власюк, В.Є. Управлінська діяльність у контексті комунікативних впливів [Текст] / В. Є. Власюк // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 34-38.

3.
331.2
Г20
Гарват, О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. А. Гарват. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 211с.

4.
331.2
Г20
Гарват, О.А. Регулювання оплати праці управлінського персоналу на промислових підприємствах у сучасних умовах господарювання [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами / О. А. Гарват. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 21с.

5.
331.108
Г65
Гончаров, В.М. Управління мотивацією персоналу на підприємствах [Текст] / В. М. Гончаров, А. В. Черкасов. – Л. : Янтар, 2010. – 268с. 

6.


Гривківська, О.В. Проблема мотивації праці управлінського персоналу [Текст] / О. В. Гривківська, Ж. В. Соловйова // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №9. – С. 86-91.

7.


Грінько, І.М. Оцінка ефективності імплементації методів мотивації праці в системі управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / І. М. Грінько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 102-105. – [В статті розглянуто актуальні проблеми мотивації праці персоналу, визначено їх вплив на ефективність діяльності підприємства.
].

8.
331.108
Д69
Доронина, М.С. Управление мотивацией [Текст] / М. С. Доронина, Е. Г. Наумик, О. В. Соловьев. – Х. : ХНЭУ, 2006. – 240с. 

9.


Корнієнко, О.В. Удосконалення методів оцінки економічної ефективності використання управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. В. Корнієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 48-54.

10.
658
К76
Кошелупов, І.Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис.на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / І. Ф. Кошелупов. – Одесса : ОДЕУ, 2006. – 20с.

11.


Мачтакова, О.Г. Методологічні підходи до оцінки управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. Г. Мачтакова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 202-206.

12.
330.342.146
Ф79
Мельникова, О.А. Особливості праці управлінського персоналу та їх вплив на мотивацію праці [Текст] / О. А. Мельникова // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 385-393.

13.
37
А43
Павлів, І. До питання формування управлінської еліти в Україні [Текст] / І. Павлів, М. А. Дудар // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук. В 2-х т. – 2008. – Вип.3№Т.1.-Т.1. – С. 67-68.

14.


Попов, Д. Мотивация руководителей [Текст] / Д. Попов // Управление компанией (рос.изд.). – 2003. – №5. – С. 26-29. – [представлены и обобщены существующие сегодня системы мотивации руководящего состава, дан анализ их позитивных и негативных сторон ].

15.


Попов, Д.Е. Мотивация руководителей как фактор выполнения стратегии предприятия [Текст] / Д. Е. Попов // Менеджмент в России и за рубежом. – 2003. – №3. – С. 56-73. – [Управление персоналом].

16.


Прокопенко, О. Управлінські кадри- до рівня євровимог [Текст] / О. Прокопенко, Б. Волошинський // Віче. – 2008. – №19. – С. 46-48.

17.


Пунько, Б.М. Методологічні та функціональні аспекти визначення психолого-управлінського профілю та інтелектуального рівня фахівця [Текст] / Б. М. Пунько // Регіональна економіка. – 2008. – №1. – С. 84-91.

18.


Самоукина, Н. Мотивация руководителя компании [Текст] / Н. Самоукина // Новый Персонал. – 2008. – №3 - 4. – С. 14-17.

19.
330.342.146
Ф79
Свірень, М.М. Теоретично-практичні аспекти підготовки управлінських кадрів в економічно розвинутих державах [Текст] / М. М. Свірень // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 283-291.

20.


Суслова, И.М. Мотивация как фактор совершенствования управления персоналом [Текст] / И. М. Суслова // Научные и технические библиотеки. – 2006. – №12. – С.5-12. – [В свете достижений кадрового менеджмента рассмотрены важнейшая управленческая функция мотивции и направления ее реализации в библиотеке.].

21.
330.342.146
Ф79
Траченко, Л.А. Роль управлінського персоналу в удосконаленні діяльності компанії [Текст] / Л. А. Траченко // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 550-560.

22.


Харун, О.А. Вибір мотиваційних факторно-критеріальних характеристик ефективності управління персоналом [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.1. – С. 94-99. – [Здійснено експертне опитування керівників та фахівців машинобудівних підприємств, за результатами якого виконано ранжування мотиваційних факторно-критеріальних характеристик за ступенем їхнього впливу на діяльність
підприємства. Побудовано полікритеріальну систему активізації роботи персоналу машинобудівного підприємства, яка дозволяє визначити загальний полікритеріальний показник підвищення результативності та активності персоналу.
].

23.

Климчук, В. Феномени розвитку внутрішньої мотивації [Текст] / В. Климчук // Соціальна психологія. – 2008. – №6 (32). – С. 70-77.
24.

Петрович, Й. Формування потреб розвитку та джерела виникнення мотивації персоналу [Текст] / Й. Петрович, М. Леськів // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 264-270.

25.

Греськів, Т.С. Розвиток мотиваційного механізму як фактор підвищення продуктивності праці [Текст] / Т. С. Греськів // Держава та регіони. – 2006. – №2. – С. 69-73.
26.

http://personal-management.biz.ua/131_Motivatsiya_personalu_sutnist_i_znachennya_83.htmlМенеджмент персоналу
http://irbis.kneu.kiev.ua:8080/handle/2010/787Мотивація праці управлінського та виробничого персоналу

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Мотивація праці....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка праці...”