Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Здраствуйте. Допоможіть підшукати літературу на тему: "Влив системи менеджменту на економічний потенціал підприємства". Дякую!
1.
658.5.012.32
О-17
Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства [Текст] : тези доп. ІІ наук.-практ. конф., Львів 23-24 жовтня 2009 р. – Л. : Вид-во НУ"Львівська політехніка", 2009. – 186с. 

2.


Барабаш, Н.С. Аналіз грошових потоків в системі фінансового менеджменту підприємства [Текст] / Н. С. Барабаш, М. О. Никонович // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 164-167. 

3.


Боднар, Г.Ф. Обгрунтування структури інтелектуалізованої системи менеджменту державно-приватних партнерств [Текст] / Г. Ф. Боднар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 7-10. 

4.


Бурбела, О. Управління та моделювання системи менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження [Текст] / О. Бурбела // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 95-97.

5.


Верхоглядова, Н. Методики оцінювання економічного потенціалу підприємства [Текст] / Н. Верхоглядова, Г. Макарова // Держава та регіони. – 2011. – №5. – С. 119-122.

6.


Диба, М. Суть та види фінансових ризиків у системі ризик-менеджменту підприємства [Текст] / М. Диба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №14(635). – С. 22-28.

7.


Довбня, С.Б. Систематизація сучасних технологій менеджменту та обґрунтування напрямів їх розвитку [Текст] / С. Б. Довбня, А. О. Найдовська, О. О. Письменна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 179-183. 

8.


Доскуч, Л.В. Концепція менеджменту знань як інноваційний елемент системи управління кадровим потенціалом промислового підприємства [Текст] / Л. В. Доскуч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 146-150.


9.


Дрешер, Ю.Н. Система менеджмента качества как условие успешной деятельности организации [Текст] / Ю. Н. Дрешер // Научные и технические библиотеки. – 2010. – №8. – С.27-30.

10.


Зеленська, М. Ефективність управління потенціалом підприємства [Текст] / М. Зеленська // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 80-82.

11.


Калюжна, Н.Г. Трактування терміна "потенціал" в економіці: комплексний підхід [Текст] / Н. Г. Калюжна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 133-137.

12.


Карпова, О. Вдосконалення оцінки кредитоспроможності суб`єктів підприємництва в системі фінансового менеджменту банку [Текст] / О. Карпова, Ф. Дерментлі // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №5-1. – С. 408-419.

13.
658
К68
Коробейников, О.П. Экономика предприятия [Електронний ресурс] : учеб. пособие / О. П. Коробейников, Д. В. Хавин, В. В. Ноздрин. – Нижний Новгород : НГАСУ, 2003. – 229с.

14.


Кузьмін, О.Є. Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства [Текст] / О. Є. Кузьмін, Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 3-9.

15.


Ларина, Р. О совершенствовании системы менеджмента качества высшего учебного заведения [Текст] / Р. Ларина, И. Ю. Гришин // Гуманітарні науки. – 2011. – №2. – С. 10-16.

16.


Лебедевич, С.І. Концептуальні засади формування системи екологічного менеджменту підприємства [Текст] / С. І. Лебедевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 76-79.

17.


Левченко, Н.М. Фінансовий потенціал підприємства: сутність та підходи до діагностики [Текст] / Н. М. Левченко // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 114-117.

18.


Максименко, І.О. Економічний потенціал підприємства: структура та оцінка [Текст] / І. О. Максименко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 163-167.

19.


Мала, Н.Т. Контролювання у системі менеджменту [Текст] / Н. Т. Мала, Л. Є. Угрин, О. Р. Саніна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 66-71.

20.


Маргасова, В.Г. Фінансові ризики функціонування системи менеджменту акціонерних товариств [Текст] / В. Г. Маргасова, А. В. Роговий // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №1. – С. 137-142.

21.


Мельничук, Н.В. Впровадження системи екологічного менеджменту на підприємстві [Текст] / Н. В. Мельничук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 129-133.

22.


Миронов, Р.С. Складові системи менеджменту підприємства [Текст] / Р. С. Миронов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №3,Т.2. – С. 169-173.

23.


Мних, О.Б. Системний характер управління підприємствами: нові виклики сучасному маркетинговому менеджменту [Текст] / О. Б. Мних, В. П. Далик, Н. Я. Сапотніцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 49-53.

24.
005
I-74
Інформаційні системи в менеджменті [Текст] : підручник / В. О. Новак, В. В. Матвєєв, В. П. Бондар, М. О. Карпенко. – К. : Каравела, 2010. – 536с. 

25.
005
Н72
Новаківський, І.І. Інформаційні системи у менеджменті: системний підхід [Текст] : навч. посіб. / І. І. Новаківський, І. І. Грибик, Т. В. Федак. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Львів : Львівська політехніка, 2010. – 260с.
26.


Ноджак, Л.С. Бюджетне мотивування в системі менеджменту підприємства [Текст] / Л. С. Ноджак, О. Г. Мельник, О. В. Мукан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 77-81.

27.


Панченко, М.А. Модель комплексной оценки результативности системы менеджмента качества [Текст] / М. А. Панченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №3,Т.1. – С. 178-181

28.


Подольчак, Н.Ю. Оцінювання рівня соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств шляхом застосування локальних показників [Текст] / Н. Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 106-115.

29.


Подольчак, Н.Ю. Особливості оцінювання соціально-економічної ефективності систем менеджменту підприємств із використанням інструментацію багатовимірного шкалювання [Текст] / Н. Ю. Подольчак, Н. І. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №16(706). – С. 140-148.

30.


Сабадирьова, А.Л. Системний підхід до організації потенціалу промислового підприємства [Текст] / А. Л. Сабадирьова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 115-119.

31.


Сімченко, Н.О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві [Текст] / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 171-175.

32.


Сокиринська, І.Г. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту як основа для оцінки фінансового потенціалу підприємства [Текст] / І. Г. Сокиринська, І. Г. Аберніхіна, О. С. Наумов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 80-83. 


33.


Шліхта, В.М. Система менеджменту якості у контексті еволюційних змін [Текст] / В. М. Шліхта // Проблеми науки. – 2011. – №8. – С. 22-26.

34.


Юдина, Т. Система менеджмента качества: инновационные технологии [Текст] / Т. Юдина // Высшее образование в России. – 2006. – №8. – С. 49-52.


Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Економічний потенціал підприємства,” “Системи менеджменту”.