Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Допоможіть знайти літературу на тему: Механізм здійснення управління ресурсним потенціалом в банківській системі України та методи визначення ефективності використання ресурсного потенціалу банку. Дякую.
1.


Аржевітін, С. Сукупні заощадження населення в умовах державного регулювання ресурсного потенціалу банків України [Текст] / С. Аржевітін // Економіст. – 2010. – №10. – С. 20-22.

2.


Борисенко, І. Управління фінансовими ресурсами банківської установи на основі логістичного підходу [Текст] / І. Борисенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 58-64.

3.


Васюренко, О. Оптимізаційне управління кредитним потенціалом банку [Текст] / О. Васюренко, А. Маслова // Банківська справа. – 2011. – №5. – С. 3-11.

4.


Волик, Н. Методичні аспекти формування ресурсного потенціалу банку [Текст] / Н. Волик // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 235-240.

5.


Воробйова, О. Оцінка рівня кредитно-інвестиційного потенціалу банків України [Текст] / О. Воробйова // Економіка та держава. – 2010. – №11. – С. 10-12.

6.


Воробйова, О.І. Основи формування і використання кредитно-інвестиційного потенціалу банків України [Текст] / О. І. Воробйова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №20. – С. 3-7.

7.


Гринько, Е. Оценка долгосрочного кредитного потенциала банков Украины [Текст] / Е. Гринько, У. Дремова // Економіка та держава. – 2010. – №12. – С. 146-151.

8.


Довгань, Ж. Механізм управління ресурсами вітчизняних комерційних банків за умов входження у світовий фінансовий простір [Текст] / Ж. Довгань // Вісник ТАНГ. – 2001. – №18.Ч.4. – С.117-122.

9.


Краснова, І. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ресурсним потенціалом банку [Текст] / І. Краснова // Вісник Національного банку України. – 2009. – №10. – С. 46-51.

10.


Оленев, А. Применение модели "цель-ресурси-время" для управления деловой репутацией коммерческих банков [Текст] / А. Оленев // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – №12. – С. 109-113.

11.


Панасенко, Г. Способи та інструменти формування ресурсного потенціалу банківської установи [Текст] / Г. Панасенко, А. Резніченко // Банківська справа. – 2011. – №1. – С. 32-49.

12.


Шаркаді, Н.В. Управління банківськими ризиками як основа формування залучених ресурсів банків [Текст] / Н. В. Шаркаді // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №5. – С. 45-53.

13.


Шулевська, О.Б. Ефективне управління ресурсами банку [Текст] / О. Б. Шулевська // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4.Ч.2,Т.1. – С. 72-74. – [Висвітлена економічна суть ресурсної бази комерційних банків. Розроблена модель ресурсного забезпечення комерційного банку та викладений аналіз методів управління ресурсами в умовах становлення і розвитку якісно нового (ринкового) етапу функціонування банківської системи, які матимуть практичне значення для будь-якого комерційного банку при прийнятті управлінських рішень для зміцнення банківської системи, підвищення її ролі у процесах економічних перетворень.].

14.

Аналіз банківської діяльності [Електронний ресурс]: монографія.- Наукова бібліотека Буковина, 2002.- 210с.

15.

Галіцейська Ю. Ресурсна база комерційних банків: сучасний стан та можливі напрями оптимізації// Вісник Тернопільського державного економічного університету.- 2006.- №3.- С. 124-130.

16.

Дзюблюк О. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків// Банківська справа.- 2008.- №5.- С. 38-46.

17.

Дунас Н. Кількісна оцінка вагомості власного капіталу в системі ресурсів банку на основі економетричного моделювання// Вісник Національного банку України.- 2009.- №8.- С. 42-45.

18.

Заруцька О. Рівновага залучених та розміщених банківських ресурсів як необхідна умова стабільного розвитку// Вісник Національного банку України.- 2007.- №4.- С. 20-27.

19.

Могильницька М.П. Аналіз та оцінка ресурсної бази банків України// Регіональна економіка.- 2007.- №4.- С. 127-134.
20.


21.

Савченко К.В. Розвиток банківської системи України в контексті забезпечення перерозподілу ресурсної складової інноваційного потенціалу національної економіки/ К.В.Савченко, В.Г.Боронос// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2009.- №2, Т.1.- С. 80-82.
22.
330.131.1
Б23
Банківські ризики: теорія та практика управління [Текст] : монографія. – К. : КНЕУ, 2008. – 456с.

23.
336.7
С91
Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів [Текст] : монографія /  за ред. О.А. Кириченко, І.М. Грищенко, М.П. Денисенко. – Хмельницький : ХНУ, 2009. – 547с. – [Існує електронна копія].
24.
336.7
П31
Петрук, О.М. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. М. Петрук. – К. : Кондор, 2004. – 461с. – [Існує електронна копія].
25.

http://www.economy-confer.com.ua/full_article/732/УПРАВЛІННЯ БАНКІВСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

26.

http://www.br.com.ua/referats/dysertacii_ta_autoreferaty/116755.htm
Управління ресурсним потенціалом банку

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Банківська справа.....”


28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа
...”