Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть будь ласка знайти літературу для написання реферату за темою "Продуктивінстьі якість"
> курс Соціальо-економічні основи формування якості

1.


Шипулина, В.О. Эффективность системы бережливого производства (lean manufacturing) [Текст] / В. О. Шипулина, Ю. В. Маркова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 76-80. – [Бережливое производство (lean manufacturing) — это системная управленческая технология, на основе которой предприятие может планомерно, по собственной инициативе обеспечить стабильное лидирующее положение на рынке. Для отечественных предприятий, работающих в условиях дефицита инвестиций и высокого уровня износа основных фондов, система бережливого производства позволяет добиться за сравнительно короткие сроки, без капитальных вложений, существенного улучшения ключевых показателей основной деятельности: производительности, рентабельности, качества, т.е.конкурентоспособности.].

2.


Комаричина, В.В. Методичне забезпечення формування якості трудового життя [Текст] / В. В. Комаричина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.1. – С. 210-215. – [Висока якість трудового життя (ЯТЖ) є однією з умов продуктивної праці, а як наслідок, і достатніх фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. Програми ЯТЖ є складовою управління персоналу та потребують постійної уваги, що й обумовлює необхідність створення відділу ЯТЖ. У статті розглянуто методичне забезпечення формування відділу ЯТЖ. Запропоновано етапи щодо визначення необхідності формування даного відділу, сформована схема його створення, визначені функції відділу ЯТЖ.].

3.


Тельнов, А. Якість праці в системі факторів продуктивності [Текст] / А. Тельнов // Економіст. – 2008. – №10. – С. 52-55.

4.


Кошонько, О.В. Процеси формування якості продукції в системі підвищення конкурентоздатності підприємства [Текст] / О. В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.1. – С. 288-292. – [У статті досліджуються проблеми якості продукціїї, що викликані ринковими вимогами та споживчими потребами в системі підвищення конкурентоздатності підприємства. Також розглянуто історичний розвиток поняття «якість» фахівцями у цій області.].

5.


Тельнов, А.С. Концепція сучасної парадигми формування якості праці на промислових підприємсвах [Текст] / А. С. Тельнов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 218-221. – [У статті запропоновано концепцію формування якості праці на промислових підприємствах. Подано структуру якості праці як соціально-економічної категорії, виділено основні аспекти формування якості праці в контексті сучасного розвитку вітчизняної економіки.].

6.


Буркінський, Б.В. Трудовий потенціал як вирішальна передумова підвищення продуктивності праці [Текст] / Б. В. Буркінський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.2. – С. 57-60. – [Обґрунтовано значення трудового потенціалу у підвищенні продуктивності праці вітчизняних підприємств,
визначено основні складові трудового потенціалу, які значною мірою впливають на продуктивність і якість праці за умов
конкуренції та інноваційного розвитку економіки країни.


7.


Атаманюк, Ю.Ф. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства в контексті її впливу на якість та продуктивність праці [Текст] / Ю. Ф. Атаманюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 238-243.

8.


Пащук, О.В. Влияние качества услуг на спрос потребителей [Текст] / О. В. Пащук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 128-135. – [В работе рассмотрены вопросы жестких мер контроля качества услуг, показатели качества услуг, новые цели относительно качества услуг и подходы повышения производительности для повышения качества услуг.].

9.


Сімченко, Н.О. Принципові засади формування системи менеджменту якості на підприємстві [Текст] / Н. О. Сімченко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 171-175.

10.
331.103
Т31
Тельнов, А.С. Управління якістю праці на промислових підприємствах [Текст] : монографія / А. С. Тельнов. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 290с. –

11.
658.5.012.32
Х19
Ханна, М.Д. (Ханна, Ph. D. з менеджменту. Південний Університет Джорджії Стейтсборо, Джорджія США) Управління виробництвом з метою задоволення споживача [Текст] : підручник / М. Д. Ханна передм.: А. Мазаракі, Н. Гуляєвої. – К. : ВІПОЛ, 2003. – 226с. –

12.
658.56
Т31
Тельнов, А.С. Управління якістю продукції промислових підприємств на основі формування якості праці [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт.екон. наук; спец.08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / А. С. Тельнов. – Одеса : НАН України, 2011. – 39с.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Фактори росту продуктивності праці” та “Якість продукціі”