Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Реклама у сфері туризму.
1.


Земцова, М. Реклама 2010-2020 гг.: выход на новый горизонт мышления [Текст] / М. Земцова // Маркетинг и реклама. – 2010. – №5. – С. 38-39.

2.


Кісь, Я.П. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень у туристичній сфері [Текст] / Я. П. Кісь // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №10. – С. 172-176.

3.


Тур для турагента. Облік рекламних поїздок [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2010. – №103. – С. 54-58.

4.


Фрольченко, С. Управление туристской деятельностью: особенности регионального подхода [Текст] / С. Фрольченко // Проблемы теории и практики управления. – 2010. – №9. – С. 43-49.

5.


Майорова, Н.І. Розвиток традиційної та нетрадиційної реклами у туристичному бізнесі [Текст] / Н. І. Майорова // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №2,Т.2. – С. 154-158.

6.


Ромат, Е. Мировые тенденции развития рекламы [Текст] / Е. Ромат // Маркетинг и реклама. – 2007. – №5. – С. 14-19.

7.


Мушкало, І.М. Світовий досвід та тенденції розвитку рекламного ринку України [Текст] / І. М. Мушкало // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 80-82.

8.
338.48
Д99
Дядечко, Л.П. Економіка туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 2007. – 224с. – [Рекомендовано МОН України].

9.
338.48
М90
Мунін, Г.Б. Маркетинг туризму: економіко-організаційні аспекти [Текст] : підручник / Г. Б. Мунін, В. О. Лук`янов, В. В. Гарагович під заг. ред. О.В. Лук`янова. – К. : Кондор, 2011. – 430с. 
10.
338.48
О-50
Окладникова, Е.А. Международный туризм. География туристских ресурсов мира [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Окладникова. – М. : ИФК Омега-Л, 2002. – 384с.

11.
338.48
А45
Алейникова, Г.М. Организация и управление турбизнесом [Текст] : учеб. пособ / Г. М. Алейникова. – Донецк : ДИТБ, 2002. – 184с.

12.
338.48
М21
Мальська, М. Основи туристичного бізнесу [Текст] : навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – К. : ЦНЛ, 2004. – 272с.

13.
338.48
К45
Кифяк, В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. – Чернівці : Рута, 2003. – 300с.

14.
339.138
С44
Скопень, М.М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі [Текст] : навч. посіб. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – К. : Каравела, 2010. – 336с. 

15.
659
Д40
Джефкінс, Ф. Реклама [Текст] : практ. посіб. / Ф. Джефкінс ред. Д. Ядіна; пер. з англ. О.О. Чистякова. – 4-е вид. – К. : Знання, 2001. – 456с.

16.
796.5
Ч-84
Чудновский, А.Д. Управление индустрией туризма [Електронний ресурс] : учеб. пособие / А. Д. Чудновский, М. А. Жукова, В. С. Сенин. – 2-е изд.,. – М. : КНОРУС, 2005. – 448с.

http://napokaz.info/uk/10/80.html Роль реклами у сфері туризму

http://tourlib.net/statti_ukr/mark_tur.htm Використання маркетингу у сфері туризму

http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo55.htm Специфіка рекламних послуг у туристичній галузі

http://rismt.flybb.ru/topic12.html Особливості реклами у сфері туризмуДодатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Рекламна діяльність,” Менеджмент в туризмі``


Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Технологія та економіка туризму”