Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Книжки про етичний кодекс людини!дякую!

1.


Грищенко, І.М. Історичний аспект розвитку етичних принципів комерційної діяльності [Текст] / І. М. Грищенко // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 165-167. – [У статті розглянуто особливості історичного розвитку етичних принципів комерційної діяльності. Використовуючи результати досліджень еволюції провідних понять етичного кодексу розвитку людства, автором було проведено дослідження проблем самореалізації особистості та оцінку їх впливу на формування інтелектуального потенціалу країни.].

2.


Шарапова, О.В. Этическое воспитание школьников [Текст] / О. В. Шарапова // Профессиональное образование. – 2007. – №8. – С. 28.

3.


Толкачева, Л.І. Основи етичної культури [Текст] / Л. І. Толкачева // Виховна робота в школі. – 2009. – №7. – С. 2-42.

4.
11
Ф56
Філософія: Світ людини [Текст] : курс лекцій; навч. посіб. – К. : Либідь, 2004. – 432с.

5.
159.9
П86
Психологія [Текст] : підручник / Ю. Л. Трофімов, М. І. Алексєєв, П. А. Гончарук, Т. С. Кириленко за ред. Ю..Л.Трофімова. – К. : Либідь, 1999. – 558с.

6.
17
К60
Колаковський, Л. Міні-лекції на максі-теми [Текст] / Л. Колаковський пер. з польськ. Харчук Р. – К. : Основи, 1999. – 133с.

7.
17
Б87
Братусь, Б.С. Нравственное сознание личности [Текст] / Б. С. Братусь. – М. : Знание, 1985. – 64с.

8.
17
З-88
Зотов, Н.Д. Нравственное самоопределение личности [Текст] / Н. Д. Зотов. – М. : Знание, 1983. – 64с.

9.
17
З-88
Зотов, Н.Д. Нравственная активность личности: сущность и этапы становления [Текст] / Н. Д. Зотов. – М. : Знание, 1981. – 64с.

10.
17
М94
Мы живем среди людей. Кодекс поведения [Текст] /  авт.-сост. Дубровина И.В. – М. : Политиздат, 1989. – 383с.

11.
17
Н86
Нравственное самосовершенствование личности [Текст]. – М. : Знание, 1989. – 64с.

12.
17
С58
Соина, О.С. Этика самосовершенствования: Л.Толстой, Ф.Достоевский [Текст] : философское эссе / О. С. Соина. – М. : Знание, 1990. – 64с.

13.
17
Ш61
Шимановский, Д.С. Моральное самосознание личности [Текст] / Д. С. Шимановский. – М. : Знание, 1986. – 64с.

14.
17
Д40
Джафарли, Т.М. Что делает нас людьми [Текст] / Т. М. Джафарли. – М. : Молодая гвардия, 1987. – 222с.

15.
17
М18
Малахов, В.А. Етика [Текст] : курс лекцій / В. А. Малахов. – 3-є вид. – К. : Либідь, 2001. – 384с. – [ Існує електронна копія ].

16.
17
М18
Малахов, В.А. Етика [Текст] : курс лекцiй; навч. посіб. / В. А. Малахов голов. ред. О.Вербило. – К. : Либiдь, 1996. – 304с. – [

17.
17
Д29
Кодексы профессиональной этики [Електронний ресурс] // Деловая этика [Електронний ресурс]. – 2005.

18.
17
Т63
Тофтул, М.Г. Етика [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Тофтул. – К. : Академія, 2006. – 416с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

19.
17
Е88
Етика естетика [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Волошко, Р. М. Вечірко, Т. С. Штякова [та ін.]. – 3-тє вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 152с.

20.
17
М74
Мовчан, В.С. Етика [Текст] : навч. посіб. / В. С. Мовчан. – К. : Знання, 2007. – 483с. –

21.
37
В64
Вознюк, Н.М. Етико-педагогічні основи формування особистості [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Вознюк. – К. : ЦНЛ, 2005. – 196с. – [Рекомендовано МОН України].