Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго вечора! Допоможіть знайти матеріал на тему:"Інноваційна діяльність як основа венчурного бізнесу" з макроекономіки. Дякую!
1.


Варфоломєєва, В.О. Венчурний бізнес у сфері малого інноваційного підприємництва і форми його забезпечення [Текст] / В. О. Варфоломєєва // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №12. – С. 121-127.

2.


Лапко, О. Венчурний капітал як джерело фінансування інноваційного розвитку економіки [Текст] / О. Лапко // Економіка і прогнозування. – 2006. – №3. – С. 25-42.

3.


Венчурное финансирование инновационных технологий [Текст] // Мир техники и технологий. – 2007. – №8. – С. 8-9.

4.


Соколова, О. Венчурний бізнес як рушійний механізм розвитку інноваційної економіки США, Європи, України [Текст] / О. Соколова // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №64,Ч.2. – С. 118-119.

5.


Матей, В. Венчурний капітал та його вплив на інноваційний розвиток економіки [Текст] / В. Матей // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2006. – №64,Ч.2. – С. 131-132.

6.


Петрашевська, А.Д. Венчурний капітал як складова інноваційної інфраструктури сфери телекомунікацій [Текст] / А. Д. Петрашевська, В. І. Лозовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.1. – С. 7-9. – [Розглядається роль венчурного капіталу в економіці оператора зв’язку, сучасний стан венчурного
фінансування та перспектива його розвитку.].

7.


Литвин, І. Планування венчурного фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств [Текст] / І. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. – №23(606). – С. 39-45.

8.


Криворчук, С.М. Венчурне фінансування як ключове джерело комерціалізації інноваційної діяльності підприємств України [Текст] / С. М. Криворчук // Інвестиції : практика та досвід. – 2008. – №19. – С. 9-12.

9.


Матей, В.В. Значення венчурного капіталу для інноваційного розвитку України [Текст] / В. В. Матей // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.2. – С. 112-118.

10.


Москвін, С.О. Венчурні фонди інноваційного розвитку [Текст] / С. О. Москвін // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2. – С. 89-96.

11.


Литвин, І. Планування фінансового забезпечення і реалізації інноваційних проектів венчурних підприємств [Текст] / І. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №33(624). – С. 191-199.

12.


Бойко, О.М. Оцінювання вітчизняними підприємцями стану та перспектив венчурного фінансування ранніх стадій утворення й освоєння інноваційних технологій [Текст] / О. М. Бойко, В. Ю. Грига, О. В. Красовська // Проблеми науки. – 2009. – №5. – С. 2-10.

13.


Власова, І.В. Особливості венчурного фінансування розвитку інноваційної сфери в Україні [Текст] / І. В. Власова // Проблеми науки. – 2009. – №7. – С. 26-32.

14.


Шотік, Т. Венчурне підприємництво як складова інноваційної інфраструктури [Текст] / Т. Шотік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №15(633). – С. 805-813.

15.


Колесов, С.В. Кластерна модель розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств на основі венчурного господарювання [Текст] / С. В. Колесов // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11. – С. 100-108.

16.


Кризьська, Р. Принципи і механізми державного сприяння розвитку венчурного підприємництва в сфері інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] / Р. Кризьська // Економіка та держава. – 2010. – №2. – С. 117-120.

17.


Вишневська, В.О. Венчурний бізнес як джерело фінансування інноваційної діяльності машинобудівних підприємств в умовах сучасного економічного розвитку України [Текст] / В. О. Вишневська // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №4. – С. 27-30.

18.


Литвин, І.В. Венчурна інфраструктура та її роль у розвитку малих інноваційних підприємств [Текст] / І. В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 411-416.

19.


Дмитриченко, Л.І. Державні механізми сприяння венчурному підприємництву у сфері інвестиційно-інноваційної діяльності [Текст] / Л. І. Дмитриченко, К. В. Кутрань // Фінанси України. – 2011. – №1. – С. 23-30.

20.


Литвин, І.В. Методичні рекомендації з визначення економічної ефективності венчурного інвестування інноваційних підприємств [Текст] / І. В. Литвин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 229-237.

21.


Букало, А.М. Венчурні фонди в активізації інноваційної діяльності корпоративного сектору України [Текст] / А. М. Букало // Проблеми науки. – 2011. – №8. – С. 6-11.

22.


Бурега, Л. Реалізація стратегії інноваційного розвитку економіки України в системі венчурного фінансування [Текст] / Л. Бурега // Актуальні проблеми економіки. – 2002. – №12. – С. 75-79.

23.


Бабич, Л.М. Аналіз венчурного капіталу в інноваційно-інвестиційному процесі [Текст] / Л. М. Бабич, Л. С. Любохинець // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.1. – С. 32-35. – [Розглянуто роль венчурного фінансування в розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності українських підприємств, особливості діяльності венчурних фондів, світовий досвід та можливості венчурного капіталу, як чинника прискорення НТП. Визначаються напрямки розвитку венчурного капіталу в Україні.].

24.


Андрощук, Г. Фінансування інновацій і роль венчурного капіталу: бізнес-ангели [Текст] / Г. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2003. – №9. – С.25-29.

25.


Колодюк, А.В. Основні засади інноваційного розвитку України: інформаційно-комунікаційні технології, ринок високих технологій, венчурний капітал [Текст] / А. В. Колодюк // Економіка і прогнозування. – 2004. – №3. – С.63-69.

26.


Чабан, В.Г. Складова інноваційної інфраструктури: венчурний капітал [Текст] / В. Г. Чабан // Фінанси України. – 2005. – №4. – С. 35-40.

27.
658.589
О-53
Олефіренко, О.М. Управління портфелем замовлень в системі інноваційного менеджменту венчурного підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.02.02 - економіка та управління науково-технічним прогресом / О. М. Олефіренко. – Суми : Сумський державний ун-т, 2005. – 20с.

1.

http://pidruchniki.ws/17910819/ekonomika/innovatsiyne_pidpriyemnitstvo_venchurniy_biznes Інноваційне підприємництво і венчурний бізнес

2.

http://www.info-library.com.ua/books-text-1362.html

Інноваційна діяльність в Україні

28.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Венчурні інновації.....”