Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> еволюція наукових поглядів на вибір концепції формування та реалізації регіональної соціальної політики(або просто еволюція поглядів на соціальну політику).
> Дякую!
1.
332
Б14
Багров, Н.В. Региональная геополитика устойчивого развития [Текст] : монография / Н. В. Багров. – К. : Либідь, 2002. – 256с. –


2.


Баланда, А. Система соціальних індикаторів націнальної безпеки: еволюція наукових поглядів та проблема формування [Текст] / А. Баланда // Університетські наукові записки. – 2008. – №2. – С. 275-278.

3.


Баришнікова, Л.П. Застосування стратегічного підходу до дослідження регіонального сталого розвитку [Текст] / Л. П. Баришнікова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №2. – С. 12-14.

4.


Барсуков, А. Принципи побудови та особливості реалізації регіональної соціальної політики в Україні [Текст] / А. Барсуков // Регіональна економіка. – 2003. – №1. – С. 190-194.

5.
911.3
Б40
Безуглий, В.В. Регіональна економічна і соціальна географія світу [Текст] : навч. посіб. / В. В. Безуглий, С. В. Козинець. – 2-ге вид., доповн. і переробл. – К. : Академія, 2007. – 688с. – (Альма-матер). – [Рекомендовано МОН України].

6.


Белявська, К.С. Соціальна відповідальність бізнесу: еволюція поглядів на проблему [Текст] / К. С. Белявська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №1. – С. 228-234.

7.


Боярчук, Т.В. Еволюція поглядів на проблеми соціального захисту населення [Текст] / Т. В. Боярчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 43-46. – [У статті висвітлені погляди представників класичної та неокласичної економічної науки, економістів близького зарубіжжя та вітчизняних вчених на проблеми соціального захисту населення. Проаналізовані фактори, які впливають на систему соціального захисту населення з метою визначення варіантів, щодо вирішення проблем сучасного етапу економічного розвитку.].

8.


Гаман, П. Якість життя - інтегральна характеристика соціальної ефективності функціонування регіонального комплексу (теоретико-методологічні засади) [Текст] / П. Гаман // Економіка та держава. – 2008. – №9. – С. 82-84.

9.


Гончар, О.І. До проблем формування соціального фактору розвитку регіонального потенціалу Хмельниччини [Текст] / О. І. Гончар // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №3,Т.1. – С. 43-47. – [Соціально-економічний розвиток територій, в першу чергу, залежить від ефективності формування та управління трудовим потенціалом. Саме людські ресурси в процесі економічної діяльності забезпечують виробництво матеріальних благ та послуг для задоволення потреб суспільства і визначають передумови розвитку. У статті акцентується увага на необхідності та напрямках вдосконалення соціальної політики, поліпшення демографічної ситуації у регіонах, вдосконаленні державного регулювання територіального розвитку.].

10.
332
Ж85
Жук, М.В. Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. – К. : Академія, 2008. – 416с. – (Альма-матер). – [Існує електронна копія].


11.


Заборовський, В. Еволюція соціальної структури: перспектива генерацій [Текст] / В. Заборовський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – №1. – С. 8-35.

12.


Збаращук, О. Оцінювання діяльності регіональних органів влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій [Текст] / О. Збаращук // Статистика України. – 2008. – №2. – С. 95-99.

13.


Капітанець, О.М. Регіональна система інновацій як чинник соціально-економічного розвитку [Текст] / О. М. Капітанець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 201-204. – [Підвищення конкуренційності української економіки потребує переходу до інноваційної моделі соціально-економічного розвитку. Успішна її реалізація вимагає формування систем інновацій на регіональному рівні. Стаття містить концепцію регіональної системи інновації і засади її формування. Запропоновано методичний підхід до розробки стратегічної програми інноваційного розвитку регіону.].

14.


Ковалевська, Т.Б. Регіональні аспекти бюджетної політики держави і розвиток соціальної сфери [Текст] / Т. Б. Ковалевська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науи. – 2003. – №1,Ч.2. – С. 165-168. – [Розглянуті проблеми бюджетного фінансування соціальної сфери у зв’язку із реалізацією політики децентралізації процесів управління соціально-економічним розвитком регіонів.].

15.
332
Р 32
Регіональний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Н. А. Кругла, Л. М. Радванська, Г. М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2006. – 304с. 


16.
332
Р 32
Регіональний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / М. А. Коваленко, Н. А. Кругла, Л. М. Радванська, Г. М. Швороб. – Херсон : Олді-плюс, 2004. – 304с.


17.


Коврига, О. Інституціалізація регіональної соціальної політики [Текст] / О. Коврига // Економіка та держава. – 2008. – №12. – С. 86-87.

18.


Комірна, В.В. Соціальні засади розвитку фундаментальних понять регіональної економічної політики [Текст] / В. В. Комірна // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №4. – С. 45-47.

19.


Королюк, Ю. Системоутворюючі фактори в державному управлінні регіональними соціально-економічними системами [Текст] / Ю. Королюк // Економіка та держава. – 2009. – №10. – С. 71-73.

20.


Королюк, Ю.Г. Концепція якості життя в управлінні регіональними соціально-економічними системами [Текст] / Ю. Г. Королюк // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №21. – С. 66-69.

21.


Коцур, А. Формування та реалізація регіональної соціальної політики збереження та розвитку трудового потенціалу [Текст] / А. Коцур // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2008. – №13. – С. 120-123.

22.


Кубай, О.Г. Організаційно-функціональне забезпечення реалізації регіональних програм соціально-економічного розвитку [Текст] / О. Г. Кубай // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.2. – С. 172-174. – [Розглядаються науково-методологічні проблеми організації управління програмами розвитку на регіональному рівні, пропонується структура органу, його функції та механізм фінансового забезпечення.].

23.


Матусяк, С.В. Понятійно-методологічні засади формування стратегії соціального розвитку регіональних економічних систем [Текст] / С. В. Матусяк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 282-287. – [Обґрунтовано застосування категорій понятійного апарату стратегій соціального розвитку регіональних економічних систем. Визначено мету, об’єкт застосування та трактування запропонованих категорій. Запропоновано систематизацію видів територій у системі стратегій соціально-економічного розвитку].

24.


Мірзодаєва, Т.В. Моніторинг трансформацій регіональних соціально-економічних систем [Текст] / Т. В. Мірзодаєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №6. – С. 35-37.

25.


Мордвінова, І. Формування соціально-економічної стратегії регіонального розвитку [Текст] / І. Мордвінова // Держава та регіони. – 2007. – №4. – С. 174-178.

26.


Нижник, В.М. Мотивація розвитку активних форм соціального захисту населення на регіональному ринку праці: підсумки та перспективи [Текст] / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 21-24. – [На основі проведеного аналізу рівня безробіття, нормування, умов та охорони праці, атестації робочих місць, запропоновано заходи соціального захисту працюючих на регіональному ринку праці. Визначено перспективи розвитку активних форм соціального захисту малозабезпечених верств населення.].

27.


Ніколайчук, М.В. Відтворення людського потенціалу в системі основних соціально-економічних тенденцій та розвитку регіонального ринку праці [Текст] / М. В. Ніколайчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.1. – С. 261-264.

28.


Оболенський, О. Модель регіональної соціально-економічної системи як інстумент аналізу та управління регіональним розвитком [Текст] / О. Оболенський // Економіка та держава. – 2010. – №1. – С. 90-96.

29.


Садова, У. Регіональна соціальна політика як складова стратегії подолання бідності [Текст] / У. Садова // Науковий світ. – 2005. – №12. – С. 10-11.

30.


Садова, У. Регіональні дослідження рівня життя населення: соціальний портрет [Текст] / У. Садова, Л. Семів, О. Риндзак // Регіональна економіка. – 2006. – №4. – С. 91-100.

31.


Сливка, О. Основні елементи регіонального соціально-економічного механізму людського розвитку [Текст] / О. Сливка // Україна: аспекти праці. – 2010. – №8. – С. 26-30.

32.


Стопчак, А.Ю. Історичні аспекти виникнення та еволюції соціального захисту населення в Україні [Текст] / А. Ю. Стопчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 60-64.

33.


Тимошенко, Л.М. Концептуалізація забезпечення еволюції соціально-економічних систем у їх динаміці [Текст] / Л. М. Тимошенко, О. В. Більська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 148-151.

34.


Токарський, Т. Еволюція системи соціального забезпечення в історичному аспекті [Текст] / Т. Токарський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2006. – №4 (554). – С. 314-320.

35.


Третяк, В.П. Ефективність регіональних програм розвитку соціальної сфери [Текст] / В. П. Третяк // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №6. – С. 174-181.

36.


Туленков, М. Концептуальна еволюція організаційної думки в теорії та практиці соціального управління [Текст] / М. Туленков // Трибуна. – 2010. – №3-4. – С. 17-20.

37.


Цапок, С.О. Сучасні тенденції деморозвитку та їх врахування у регіональній соціальній політиці [Текст] / С. О. Цапок, В. Я. Бідак // Регіональна економіка. – 2009. – №4. – С. 133-139.

38.


Царук, О.Ю. Методика оцінки і прогнозування соціально-економічного розвитку регіону [Текст] / О. Ю. Царук // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №4. – С. 125-128.

39.


Шульга, І. Публічна служба в Україні як інструмент реалізації соціальних потреб громадян на регіональному рівні [Текст] / І. Шульга // Економіка та держава. – 2011. – №12. – С. 124-126.

40.


Юрчишин, І. Дослідження регіональних аспектів соціально-економічного розвитку України [Текст] / І. Юрчишин // Україна: аспекти праці. – 2009. – №5. – С. 39-44.

41.

http://old.niss.gov.ua/Monitor/November/1.htmШЛЯХИ ПОСИЛЕННЯ РОЛІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ПІДВИЩЕННІ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

42.

http://pidruchniki.ws/18421120/ekonomika/regionalna_ekonomichna_politikaРЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА

43.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Соціально-економічний розвиток регіонів.....”