Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Надайте будь-ласка мені літературу на тему «Формування мотиваційного механізму якості праці в системі управління якістю продукції» з предмету Соціально-економічні форми формування якості. Дякую!

1.
331.5
М85
Мотиваційний механізм формування конкурентоспроможності робочої сили [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 /  відп. ред. Д.П. Богиня. – К. : Ін-т економіки НАН УКраїни, 2002. – 188с. – (Економіка праці та соціальної сфери). 

2.


Баник, О.Б. Сучасні проблеми мотивації праці та їх вплив на ефективну діяльність підприємств [Текст] / О. Б. Баник // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 87-91. – [Досліджено й визначено основні проблеми мотивації праці, які виникають на сучасних підприємствах. Обґрунтовано необхідність застосування мотиваційних стимулів як одного з найефективніших методів та способів підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва. Запропоновано певні шляхи, які допоможуть підвищити довіру працівника до керівництва, сприятимуть плідній та якісній роботі, забезпечать розвиток та процвітання бізнесу.
I

3.


Бельтюков, Є.А. Формування соціально-економічного механізму мотивації персоналу [Текст] / Є. А. Бельтюков, О. А. Докучаєв // Держава та регіони. – 2006. – №4. – С. 23-25.

4.


Богиня, Д. Мотиваційні чинники продуктивності праці [Текст] / Д. Богиня, С. Клюшке // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 39-43. – [В статті розглянуті теоретико-методологічні і науково-практичні аспекти мотивації продуктивної праці. Авторами здійснено обґрунтування основних мотиваційних чинників, що впливають на результати трудової діяльності працівників, визначені кількісні і якісні характеристики понять “чинники” та “резерви” продуктивності праці, окреслені основні шляхи підвищення продуктивності праці в умовах стабілізації соціально-економічного розвитку країни.].

5.


Булеев, И. Проблемы формирования механизма мотивации персонала промышленного предприятия [Текст] / И. Булеев, Г. Атаманчук // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 42-47.

6.
316
В14
Вакуленко, С.М. Соціологія праці [Текст] : навч.-метод. посіб. / С. М. Вакуленко. – К. : Знання, 2008. – 262с. –

7.


Грабовська, І.В. Сучасні аспекти мотивації і стимулювання праці науково-технічних кадрів в інноваційній сфері [Текст] / І. В. Грабовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.1. – С. 169-173. – [В статті розглядаються питання виявлення особливостей мотивації праці фахівця, зайнятого інноваційною діяльністю в умовах формування ринкових відносин. Акцентовано увагу на визначенні соціально-
економічних факторах, які впливають на мотивацію праці інноватора.].

8.


Данік, О.Л. Заробітна плата як один з чинників мотиваційного механізму підвищення ефективності виробництва на підприємствах вугільної промисловості: теоретичний аспект [Текст] / О. Л. Данік, Н. В. Курина // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 36-39.

9.


Доронина, О.А. Правила эффективного управления мотивацией труда [Текст] / О. А. Доронина // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №5,Т.1. – С. 27-31. – [На основі дослідження особливостей мотивації праці персоналу на підприємствах в статті доведено необхідність управління нею. Запропоновані правила, дотримання яких дозволить організувати на підприємстві ефективне управління мотивацією праці.].

10.


Ємельяненко, Л.М. Соціально-економічна мотивація трудової активності населення в ринкових умовах господарювання [Текст] / Л. М. Ємельяненко, Л. В. Торгова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.1. – С. 29-31. – [Забезпечення високого рівня трудової активності – єдиний шлях подолання кризових явищ в економіці і соціально-трудовій сфері, покращення умов життя населення України. Ступінь реалізації здібностей, умінь, навиків окремої людини визначаються ефективністю організації системи оплати праці в стимуляційному полі та дієвістю мотиваційного механізму, який потребує адаптування до ринкових умов господарювання.].

11.


Іванюта, П.В. Мотиваційний механізм державного регулювання якості праці [Текст] / П. В. Іванюта // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №22. – С. 98-101.

12.


Кінаш, І.П. Пошук шляхів вдосконалення системи мотивації та стимулювання працівників вітчизняних підприємств [Текст] / І. П. Кінаш, Л. С. Вербовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.1. – С. 79-82. – [В статті розглянуто питання мотивації та стимулювання праці. Наведено основні мотивуючі показники, які впливають на працівників вітчизняних підприємств.


13.


Ковальчук, О.А. Формування множини показників, що характеризують рівень мотивації персоналу [Текст] / О. А. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 77-80. – [Здійснено вибір та обґрунтування основних кількісних та якісних показників, що визначають рівень мотивації працівників підприємства за критеріями повноти, дієвості та мінімальності.


14.


Кравченко, В.О. Моніторинг соціального середовища організації як фактору мотивації працівників [Текст] / В. О. Кравченко, В. Г. Никифоренко, С. В. Синицин // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №2,Т.1. – С. 123-126. – [Трансформація діючих систем управління персоналом відповідно до сучасних вимог потребує значного збільшення уваги до мотивації працівників з урахуванням необхідності задоволення їхніх особистих потреб. Запровадження системи мотиваційного моніторингу дозволяє, на думку авторів, дозволяє вивчати потреби, що постійно змінюються, ціннісні орієнтації працівників у сфері праці та виявляти зміни у структурі мотивів і прогнозувати їх розвиток та вплив на результати діяльності. На прикладі матеріалів дослідження низки промислових підприємств Одещини визначені значимі елементи соціального середовища, які найбільше впливають на ефективність праці персоналу.].

15.


Мороз, В. Ефективність функціонування мотиваційного механізму стимулювання трудової активності населення [Текст] / В. Мороз // Економіка та держава. – 2011. – №4. – С. 96-99.

16.
331.108
Н60
Нижник, В.М. Механізм мотивації високопродуктивної праці персоналу підприємств [Текст] : монографія / В. М. Нижник, О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 210с. – [Існує електронна копія]. –

17.


Новікова, О.С. Формування мотиваційного механізму в системі управління персоналом [Текст] / О. С. Новікова, О. В. Ліпська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 127-131.

18.


Піхур, А.В. Мотивація якісного розвитку робочої сили [Текст] / А. В. Піхур // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 176-179. – [У статті досліджується розвиток категорії „якість робочої сили”, яка визначається рівнем кваліфікації та особистими якостями працівника. Необхідною умовою забезпечення прогресивного функціонування економіки в конкурентному середовищі пропонується вважати вирішення питань ефективного використання мотиваційних механізмів якісного розвитку робочої сили. Все більшого значення набувають рівень освіти та професійно-кваліфікаційна підготовка працівників, здатність індивіда формувати відносини з іншими людьми і працювати в колективі.].

19.


Прилепа, Н.В. Соціоекономічні аспекти реалізації потенціалу інноваційних чинників у діяльності вітчизняних підпримств [Текст] / Н. В. Прилепа // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4,Т.2. – С. 236-239. – [Актуалізована проблема підвищення ролі інноваційних чинників в діяльності вітчизняних машинобудівних
підприємств. Підкреслено, що її вирішення значною мірою лежить в соціоекономічній площині і вимагає розуміння мотивів
поведінки працівника. Виділено групи факторів, що впливають на поведінку людини в процесі створення інновацій –
мотиваційні фактори, фактори розуміння ролі і кваліфікаційні. Зазначено, що одним із способів посилення їх мотивуючої дії є
розвиток організаційно-економічних форм інноваційної діяльності, в яких можуть бути реалізовані як економічні, так і
соціально-психологічні мотиви.

20.


Решміділова, С.Л. Актуальні проблеми матеріальної мотивації праці в умовах реформування економіки [Текст] / С. Л. Решміділова, А. А. Тельнов // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 150-154. – [Стаття присвячена проблемі матеріальної мотивації праці як базовому критерію розвитку мотиваційних чинників. Розглянуто питання забезпечення збалансованості зовнішнього і внутрішнього стимулювання, використання системи матеріальних стимулів залежно кількості і якості праці, визначення структури винагороди за працю. Обґрунтовано стимулюючу роль оплати праці, проаналізовано динаміку рівня заробітної плати в Хмельницькій області, запропоновано підходи до організації оплати праці.].

21.
331
С16
Салун, М.М. Механізм соціально-економічної мотивації працівника [Текст] : монографія / М. М. Салун, О. В. Майстренко. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 184с. –

22.


Степанюк, Н.С. Організація праці управлінського персоналу [Текст] / Н. С. Степанюк, Л. М. Смоленська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №4, Т.1. – С. 73-75. – [В даній статті розглянуто особливості організації управлінської праці, а також перспективи формування системи
мотивації, яка дозволить підвищити трудову активність персоналу шляхом використання комплексу матеріальних та
нематеріальних мотиваторів.


23.


Тельнов, А. Формування мотиваційного механізму якості праці в системі управління якістю інноваційної продукції [Текст] / А. Тельнов // Україна: аспекти праці. – 2004. – №2. – С. 38-44.

24.


Тельнов, А.С. Мотиваційний аспект забезпечення якості праці на підприємстві [Текст] / А. С. Тельнов, О. С. Васильєв // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.2. – С. 66-71. – [У статті розкрито мотиваційний аспект якості праці на прикладі ЗАТ «Хмельницька маслосирбаза», надано рекомендації, які дозволять підвищити ефективність процесу мотивації якості праці на підприємстві.].

25.


Уманець, Т.В. Теоретичні засади формування механізму мотивації виробничого персоналу морських портів [Текст] / Т. В. Уманець, О. О. Лосікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.3. – С. 68-72.

26.


Усачева, В.В. Факторы формирования организационной культуры в системе мотивационного механизма [Текст] / В. В. Усачева // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 224-229. – [У статті розглянуті загальноцивілізаційні тенденції формування організаційної культури, визначені зовнішні чинники та внутрішні важелі впливу на її ефективність в межах мікросистеми.].

27.
658
Х22
Харун, О.А. Мотиваційний механізм ефективного управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. А. Харун. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 20с.

28.


Харун, О.А. Теоретичні основи формування мотиваційного механізму управління персоналом машинобудівних підприємств [Текст] / О. А. Харун // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №5,Т.2. – С. 76-81.

29.


Шалевська, О.Ю. Систематизація чинників, що впливають на формування механізму мотивації праці в сільському господарстві [Текст] / О. Ю. Шалевська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 66-70. – [Розглянуті теоретичні підходи до розгляду чинників, які впливають на мотивацію, запропонована класифікація чинників, що впливають на формування механізму мотивації праці на сільськогосподарських підприємствах.


30.


Шаульська, Л.В. Мотиваційний механізм ефективного використання трудового потенціалу [Текст] / Л. В. Шаульська, Н. В. Романова // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №4,Ч.1,Т.2. – С. 36-38. – [Визначено, що тип трудової поведінки свідчить про ефективність використання трудового потенціалу. Розглядається мотиваційний механізм ефективної трудової поведінки. Наведено визначення основних елементів цього механізму: мотивів, стимулів, дій, ефекту.].

31.


Шлійко, А.В. Удосконалення мотиваційного механізму ефективності праці на підприємствах аграрної сфери економіки [Текст] / А. В. Шлійко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 124-130.