Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть з написанням реферату:
> ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ, ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
> 1. Значення ефективності, її види
> 2. Критерії і показники ефективності управління
> 3. Методика розрахунку економічної ефективності управлінської пралі
> 4. Методика визначення економічної ефективності впровадження заходів з удосконалення управління
> Предмет: менеджмент. Дякую.
1.


Бондаренко, Н. Макроекономічний аспект визначення ефективності управління державним сектором економіки [Текст] / Н. Бондаренко // Економіка та підприємництво. Держава та регіони. – 2010. – №5. – С. 14-18.

2.


Бондарчук, Л.В. Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів як необхідність моделювання поведінки працівників на процес ефективності управління персоналом [Текст] / Л. В. Бондарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №5. Т.2. – С. 204-207.

3.


Брінцева, О. Методи оцінки економічної та соціальної ефективності консалтингових послуг з управління персоналом [Текст] / О. Брінцева // Україна: аспекти праці. – 2009. – №8. – С. 34-38.

4.


Бурбела, О. Управління та моделювання системи менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження [Текст] / О. Бурбела // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 95-97.

5.


Ведерніков, М.Д. Методологія оцінки управлінського персоналу в системі мотивації ефективної праці [Текст] / М. Д. Ведерніков, О. А. Гарват // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 15-18. – [Обґрунтовано доцільність проведення оцінки якості та складності праці службовців. Проведено аналіз діючих методик оцінки ефективності праці управлінського персоналу, з метою визначення індивідуального внеску кожного працюючого у кінцеві результати діяльності підприємства. Визначено показники за якими необхідно проводити оцінювання персоналу. Доведено існування об’єктивної залежності між оцінкою результатів праці і її оплатою.].

6.


Волк, І. Фінансові ресурси підприємства: економічна сутність та ефективність управління [Текст] / І. Волк // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 339-345.

7.
331.108
Г12
Гавкалова, Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту [Текст] : монографія / Н. Л. Гавкалова, Т. В. Кайнова. – Х. : ХНЕУ, 2010. – 236с. 

8.


Гаврилець, О. Основні принципи проведення моніторингу механізму державного управління економічною безпекою для формування ефективної соціальної політики [Текст] / О. Гаврилець, З. Гбур // Україна: аспекти праці. – 2007. – №6. – С. 46-50.

9.


Георгаді, Н.Г. Оцінювання економічної ефективності інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства [Текст] / Н. Г. Георгаді // Проблеми науки. – 2008. – №11. – С. 25-30.

10.


Герасименко, С. Фундаментальний характер статистики в ефективному управлінні економікою [Текст] / С. Герасименко // Статистика України. – 2007. – №3. – С. 26-28.

11.


Гуменюк, М.М. Розробка підсистеми управління якістю праці як складової частини міжнародних стандартів якості продукції [Текст] / М. М. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2007. – №5,Т.2. – С. 144-149. – [Визначена роль фактору якості в оцінці конкурентоспроможності продукції на світовому ринку. Проведено аналіз існуючих міжнародних моделей і систем якості. Розкрита важливість розробки підсистеми якості праці у складі міжнародних стандартів якості продукції.].

12.


Гуменюк, М.М. Удосконалення системи управління якістю праці працівників в умовах конкуренції [Текст] / М. М. Гуменюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 208-212. – [В статті розглянуті процеси підвищення якості праці на промислових підприємствах України, що формуються в умовах конкуренції та невизначеності зовнішнього середовища. На основі розглянутої ієрархічної класифікації мотивуючих факторів, що впливають на якість праці, розроблено математичну модель визначення резервів її підвищення та запропоновані практичні рекомендації щодо реалізації даного методу в процесі оптимізації соціально-трудових відносин.

].

13.


Довгань, Л.Є. Ефективна модель корпоративного управління в умовах становлення економіки знань [Текст] / Л. Є. Довгань, І. П. Малик // Проблеми науки. – 2006. – №10. – С. 23-29.

14.


Замазій, О.В. Внутрішні і міжорганізаційні економічні відносини підприємства як чинник ефективності управління [Текст] / О. В. Замазій // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.2. – С. 127-131. – [Використано підхід неоінституціональної економічної теорії до визначення сутності підприємства як об’єкта економічних відносин. Диференційовано внутрішньоорганізаційні й міжорганізаційні економічні відносини і охарактеризовано їх особливості. Підкреслено, що основою внутрішніх економічних відносин, як і зовнішніх, є контракти між учасниками. Показано зв’язок між умовами контрактних відносин і здатністю менеджменту підприємства забезпечувати його зростання і розвиток.].

15.


Їткін, Д. Економіко-математична модель оцінки ефективності управління стратегією кредитно-фінансової установи [Текст] / Д. Їткін // Економіка та держава. – 2009. – №9. – С. 52-54.

16.


Кайнова, Т.В. Складові соціально-економічної ефективності управління персоналом підприємства [Текст] / Т. В. Кайнова // Проблеми науки. – 2008. – №5. – С. 27-31.

17.


Каліна, І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами [Текст] / І. І. Каліна // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №9. – С. 130-134.

18.


Канцуров, О.О. Удосконалення методології оцінки ефективності управління підприємствами державного сектору економіки [Текст] / О. О. Канцуров, О. С. Білоусова // Фінанси України. – 2006. – №9. – С. 143-151.

19.


Коба, Н. Питання впровадження управління знаннями та оцінки його економічної ефективності на підприємстві [Текст] / Н. Коба // Економіст. – 2010. – №6. – С. 10-14.

20.


Корнієнко, О.В. Удосконалення методів оцінки економічної ефективності використання управлінського персоналу підприємства [Текст] / О. В. Корнієнко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.4. – С. 48-54.

21.


Кошелупов, І.Ф. Оцінка ефективності мотивації праці управлінського персоналу [Текст] / І. Ф. Кошелупов // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 158-162.

22.


Кравченко, К.А. Как повысить экономическую эффективность компании за счет изменения управленческой структуры [Текст] / К. А. Кравченко // Управление персоналом. – 2005. – №1-2. – С.54-57.

23.


Макаренко, І.О. Критерії економічної ефективності роботи підприємства в умовах антикризового управління [Текст] / І. О. Макаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №7. – С. 121-125.

24.


Мороз, О. Соціально-економічна ефективність корпоративного управління: інституційний аспект [Текст] / О. Мороз, Н. Карачина, Л. Денисюк // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2004. – №10. – С. 22-26.

25.


Олійник, О.М. Факторна регресійна модель в управлінні економічною ефективністю сільськогосподарських підприємств Запорізького регіону [Текст] / О. М. Олійник, А. С. Татаринцева // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 263-265.

26.


Олуйко, В. Ефективне управління: ключовий фактор стабільного економічного розвитку регіонів [Текст] / В. Олуйко // Університетські наукові записки. – 2009. – №1. – С. 331-332.

27.


Плєшакова, О.А. Формування системи ефективного корпоративного управління в Україні [Текст] / О. А. Плєшакова // Інвестиції : практика та досвід. – 2012. – №4. – С. 57-60.

28.


Сімкова, Т. Основи системи ефективного управління якістю в економіці України [Текст] / Т. Сімкова // Економіка та держава. – 2006. – №1. – С. 54-56.

29.


Тадика, І.Б. Обгрунтування заходів побудови економічного та організаційного механізму управління ефективністю виробництва [Текст] / І. Б. Тадика // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.3. – С. 168-170. – [Розглянуто сучасний стан виробничих відносин в економіці України, зокрема промисловості. Обґрунтовано актуальність та заходи формування механізму управління ефективністю виробництва
продукції та послуг. Зосереджено увагу впливу названого механізму на подолання великої частки збиткових та низькорентабельних підприємств національної економіки.].

30.
330.342.146
Ф79
Тельнов, А.С. Кваліметрична оцінка як невід`ємний елемент системи управління якістю праці [Текст] / А. С. Тельнов // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 341-348.

31.
331.103
Т31
Тельнов, А.С. Управління якістю праці на промислових підприємствах [Текст] : монографія / А. С. Тельнов. – Хмельницький : ХНУ, 2005. – 290с. 


32.
658.14/.17
У63
Уолш, К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства [Текст] / К. Уолш. – К. : Всеувито; Наукова думка, 2001. – 367с. – (Усе про менеджмент).

33.


Яцура, В. Ефективність управління державним акціонерним капіталом у промисловому секторі економіки України [Текст] / В. Яцура, І. Лех // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – №1. – С. 87-94.

34.

http://www.info-library.com.ua/books-text-5562.html

Критерії та показники ефективності управління

35.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “управлінська праця,менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління трудовим колективом .....”
36.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Менеджмент
...”