Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> 1. Характеристика загальнодержавних позабюджетних фондів створених в Україні
> 2. Характеристика пасивних активних та комерційно-посередницьких банківських операцій.
1.
65.012
В20
Васюренко, О.В. Економічний аналіз діяльності комерційних банків [Текст] : навч. посіб. / О. В. Васюренко, К. О. Волохата. – К. : Знання, 2006. – 463с. 


2.
336.7
В61
Вовчак, О.Д. Банківська справа [Текст] : навч. посіб. / О. Д. Вовчак, Н. М. Рущишин. – Львів : Новий Світ-2000, 2008. – 560с.


3.


Вожжов, С.П. Вплив структурної періодизації активів і пасивів на ефективність регулювання банківської ліквідності [Текст] / С. П. Вожжов // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №6. Т.3. – С. 18-21. – [Розглядаються питання вдосконалення системи регулювання банківської ліквідності на основі інтервальної структуризації активів і пасивів, адаптації показників ліквідності до реальних процесів
трансформації ресурсів.].

4.


Гончаренко, О.В. Основи комплексного управління банківськими портфелями [Текст] / О. В. Гончаренко, Я. С. Білодід, О. В. Путій // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №14. – С. 37-39.

5.


Деревська, О. Активно-пасивні операції та управління ліквідністю банківської установи [Текст] / О. Деревська // Вісник Національного банку України. – 2008. – №7. – С. 44-50.

6.


Джукашвілі, В. Банки як учасники ринку місцевих запозичень [Текст] / В. Джукашвілі // Ринок цінних паперів України. – 2007. – №5-6. – С. 49-52.

7.


Корнієнко, Т. Управління ризиками як складова управління активами і пасивами [Текст] / Т. Корнієнко // Вісник Національного банку України. – 2003. – №6. – С. 28-31.

8.
336.7
К75
Коцовська, Р.Р. Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / Р. Р. Коцовська, О. П. Павлишин, Л. М. Хміль. – К. : Знання, 2010. – 390с. 


9.


Красовський, Ю.В. Оптимізація управління активами та пасивами комерційного банку: методологічний аспект [Текст] / Ю. В. Красовський // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 83-88. – [Розглянуто деякі методологічні аспекти оптимізації управління активами та пасивами комерційного банку. Визначені принципи оптимізації управління активами та пасивами, окреслені цільові функції та критерії оптимальності управління активами та пасивами. Розроблено алгоритм формування портфелів активів та пасивів банку. Дана оцінка можливості застосування математичних методів статичної та динамічної оптимізації при управлінні активами та пасивами.].

10.


Мельников, А.Г. Доходность финансового посредничества в банковской сфере [Текст] / А. Г. Мельников, М. Ю. Голанд // Регіональна економіка. – 2008. – №1. – С. 115-124.

11.


Мещеряков, А.А. Управління активами та пасивами комерційного банку як основа побудови його внутрішньої економіки [Текст] / А. А. Мещеряков // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №5. – С. 177-184.

12.


Мещеряков, А.А. Формування та використання ресурсної бази банку [Текст] / А. А. Мещеряков // Фінанси України. – 2006. – №3. – С. 89-93. – [Система управління активами та пасивами банківської установи].

13.
336
М56
Мещеряков, А.А. Фінансовий менеджмент у банках [Текст] : навч. посіб. / А. А. Мещеряков, Л. В. Лисяк. – К. : ЦНЛ, 2006. – 208с. – [Рекомендовано МОН України].

14.
336.7
М69
Михайловська, І.М. Банківські операції [Текст] : кредитно-модульний курс: навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 646с. – (Вища освіта в Україні).


15.
34(477)
О-66
Орлюк, О.П. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. П. Орлюк. – 2-е вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 392с.


16.


Пшик, Б. Модель управління активами і пасивами банку [Текст] / Б. Пшик // Фінанси України. – 2003. – №5. – С. 115-120.

17.
336.7
С81
Стойко, О.Я. Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Я. Стойко. – 135с.

18.


Ціпура, В.Л. Удосконалення класифікації банківських операцій та послуг [Текст] / В. Л. Ціпура // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №4, Т.1. – С. 158-161. – [Вирішене питання співвідношення понять «банківська послуга» та «банківська операція». Вказано на необхідність окремого визначення при переліку витрат банків витрат у розрізі мети здійснення та змісту. Згруповані види банківських операцій та послуг за виведеними 57 ознаками, такими як вид дій банку із цінностями, методи відображення інформації про цінності у банківських документах та іншими.].

19.


Шапран, В. Посередницькі операції комерційних банків на ринку корпоративних цінних паперів в Україні [Текст] / В. Шапран // Ринок цінних паперів України. – 2004. – №1-2. – С. 39-44.

20.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “...”
21.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Фінанси та банківська справа
...”