Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Маркетингові дослідження в системі управління промисловими підприємствами.
1.
658.8
П81
Промисловий маркетинг: Теорія, світовий досвід, українська практика [Текст] : підручник /  за ред. А.О. Старостіної. – К. : Знання, 2005. – 764с. – (Європейський маркетинг). 


2.
339.138
Б69
Близнюк, С.В. Маркетинг в Україні: проблеми становлення та розвитку [Текст] / С. В. Близнюк. – К. : Політехніка, 2009. – 400с.

3.


Бойчук, І.В. Значення стратегічного маркетингу в управлінні діяльністю промислового підприємства [Текст] / І. В. Бойчук // Регіональна економіка. – 2007. – №1. – С. 297-302.

4.
658.8
П81
Промисловий маркетинг. Формування професійних компетенцій у майбутніх маркетологів [Текст] : підручник / М. В. Вачевський, В. М. Мадзігон, І. Ф. Прокопенко, Г. Є. Левченко за ред. М.В.Вачевського. – К. : Кондор, 2011. – 486с.


5.


Глинський, Н.Ю. Аналіз застосування маркетингової концепції у практиці управління малими і середніми містами Західної України [Текст] / Н. Ю. Глинський, О. Я. Кобылюх, Т. Міхальскі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №8(668). – С. 24-32.

6.


Доберчак, Н.І. Дослідження суті та значення маркетингової діяльності машинобудівних підприємств в умовах ринку [Текст] / Н. І. Доберчак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки [Електронний ресурс]. – 2008. – №5. Т.3. – С. 65-68. – [Досліджено суть та значення маркетингової діяльності машинобудівних підприємств, основні
функції, види та основні складові маркетингової діяльності, особливості планування маркетингової програми
підприємства, місце маркетингу в господарській діяльності підприємства].

7.


Клівець, П. Маркетинг в управлінні підприємством: ретроспектива поглядів [Текст] / П. Клівець, Д. Нечепуренко // Маркетинг в Україні. – 2010. – №5. – С. 48-51.

8.


Ковальчук, С.В. Маркетингові підходи до управління інноваційною активністю підприємств [Текст] / С. В. Ковальчук, О. А. Голубовська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 105-108.

9.


Ковшова, І. Формування процесу маркетингових досліджень на підприємстві [Текст] / І. Ковшова, І. Гриджук // Економіка та держава. – 2011. – №2. – С. 62-64.

10.


Корж, М.В. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством [Текст] / М. В. Корж, С. А. Жуков // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №3. – С. 64-71.

11.


Косар, Н.С. Маркетинг в антикризовому управлінні підприємством [Текст] / Н. С. Косар, М. В. Кіндій, М. М. Мамчин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №22(682). – С. 59-64.

12.
658.7/.8
К76
Кошонько, О.В. Маркетингова система управління якістю на машинобудівних підприємствах [Текст] : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / О. В. Кошонько. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 19с. – [Існує електронна копія].

13.


Крамська, А.О. Удосконалення маркетингової структури управління товарною політикою підприємства [Текст] / А. О. Крамська // Легка промисловість. – 2007. – №2. – С. 48-49.

14.


Лилик, І.В. Соціальні цінності та ментальність як фактор інтенсифікації технологій маркетингового управління [Текст] / І. В. Лилик // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 21-26. – [В статті розглянуто місце ментальності у формуванні маркетингових цінностей та необхідність врахування особливостей ментальності різних народів в процесі просування маркетингу як філософії бізнесу в нових ринкових постсоціалістичних країнах. Зроблено спробу проаналізувати вагомість ментальності як фактору впровадження маркетингу в економічну діяльність підприємств.
].

15.


Мельничук, О.П. Маркетингові дослідження як інструмент формування портфеля інновацій [Текст] / О. П. Мельничук, Я. В. Полинцева // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №1,Т.1. – С. 165-169.

16.


Мирошниченко, Е.В. Реализация политики активного маркетинга в системе управления качеством предприятия [Текст] / Е. В. Мирошниченко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 184-188. – [В данной статье рассмотрен процесс реализации политики активного маркетинга, который применяется для формирования и корректирования потребительского спроса на образовательные услуги, получения информации о
потенциальных потребителях образовательных услуг и направлен на реализацию принципа МС ISO 9001:2008 «Ориентация на потребителя».

].

17.


Мних, О.Б. Системний характер управління підприємствами: нові виклики сучасному маркетинговому менеджменту [Текст] / О. Б. Мних, В. П. Далик, Н. Я. Сапотніцька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 49-53.

18.


Могилевська, О. Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування [Текст] / О. Могилевська // Економіка та держава. – 2012. – №3. – С. 83-85.

19.


Могилевська, О.Ю. Методичні підходи до визначення стратегії маркетингового управління машинобудівним підприємством на основі аналізу прибутковості клієнта [Текст] / О. Ю. Могилевська // Інвестиції : практика та досвід. – 2011. – №21. – С. 66-70.

20.


Мордвінцева, Т.В. Стратегічне маркетингове управління діяльністю підприємств [Текст] / Т. В. Мордвінцева // Інвестиції : практика та досвід. – 2007. – №23. – С. 41-43.

21.
658.8
О-75
Оснач, О.Ф. Промисловий маркетинг [Текст] : підручник / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 364с.


22.


Пшенишнюк, І. Контроль в управлінні підприємством: маркетинговий аспект [Текст] / І. Пшенишнюк // Економіка та держава. – 2011. – №7. – С. 67-69.

23.


Пшенишнюк, І. Оцінка мезосередовища підприємства при маркетинговому дослідженні ринку [Текст] / І. Пшенишнюк // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С. 57-58.

24.


Савчук, О.А. Маркетингові дослідження при формуванні економічної політики підприємства [Текст] / О. А. Савчук, А. І. Пляскіна // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №4,Т.2. – С. 53-57.


25.


Сардак, О. Маркетингові дослідження у процесі управління персоналом підприємства [Текст] / О. Сардак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – №2. – С. 131-138.

26.


Семенов, Г. Моделювання маркетингових досліджень на підприємстві [Текст] / Г. Семенов, А. Семенов // Вісник економічної науки України. – 2005. – №2. – С. 103-111.

27.

http://mev-hnu.at.ua/load/8_shljakhi_pidvishhennja_konkurentospromozhnosti_vitchiznjanikh_pidpriemstv/marketingova_politika_v_sistemi_optimizaciji_strategichnoji_dijalnosti_pidpriemstv/9-1-0-99Маркетингова політика в системі оптимізації стратегічної діяльності підприємств

28.

http://books.efaculty.kiev.ua/mrk/3/t2/2.htm

Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємства

29.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Маркетингові дослідження підприємства.....”
30.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Маркетинг
...”