Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу на тему: "Кадрова політика підприємства в контексті комплексного управління якістю".
1.


Структура компонентів кадрового потенціалу підприємств/ Г.Басько, В.Бабич, Ю.Алексєєв, Г.Розум// Економіка та держава.- 2007.- №2.- С. 81-83.

2.


Білорус Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування// Актуальні проблеми економіки.- 2006.- №1.- С. 185-189.

3.


Винник С.М. Кадрове забезпечення як основна вимога забезпечення інноваційної діяльності підприємства// Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки.- 2005.- №3,Т.2.- С. 114-118.

4.


Головкова Л. Сутність і завдання управління кадровим потенціалом підприємства/ Л.Головкова, О.Лукашов, А.Головкова// Економіка та підприємництвоДержава та регіони.- 2008.- №5.- С. 33-39.

5.


Заречнев А. Кадровая политика в системе управления/ А.Заречнев, О.Шкуренко// Вісник економічної науки України.- 2007.- №1.- С. 45-47.

6.


Знатнов Е.А. Роль персонала в стратегии предприятия// Управление персоналом.- 2007.- №9.- С. 78-80.- [Подготовка соответствующего персонала при разработке стратегии предприятия].

7.


Ижбулатова О.В. Формирование и реализация кадровой стратегии предприятия// Управление персоналом.- 2007.- №1.- С. 70-72.

8.


Котельнікова Ю.М. Місце кадрового забезпечення в ефективній діяльності підприємства не етапі інтеграції національної економіки до ЄС// Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.- 2005.- №3,Т.1.- С. 95-98.

9.


Кравченко М. Розвиток кадрової складової інноваційного потенціалу підприємств// Економіка та держава.- 2006.- №3.- С. 77-81.

10.


Мица В.П. Кадрова політика на підприємстві : проблеми і перспективи// Актуальні проблеми економіки.- 2008.- №6.- С. 165-168.

11.


Новікова О.С. Необхідність розробки кадрової політики на сучасному підприємстві// Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки.- 2003.- №2,Т.2.- С. 34-35.

12.


Репецький М. Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством// Економіка та держава.- 2007.- №6.- С. 87-88.

13.


Хохлова Т. Хедхантинг: эксклюзивная технология подбора суперкадров/ Т.Хохлова, А.Машкетова// Управление персоналом.- 2007.- №17.- С. 35-40.

14.


Шпикуляк О. Менеджмент і здійснення кадрової політики аграрного підприємства// Економіка АПК.- 2004.- №12.- С. 132-136

15.
330.342.146
Ф79
Петюх В.М. Кадрова політика в системі менеджменту якості організації/ В.М.Петюх, О.М.Чернюк// Формування ринкової економіки.- 2005.- Спец. вип.- Т.2.- С. 223-229.

16.
330.342.146
Ф79
Штундер І.О. Стратегія підвищення якості кадрового потенціалу підприємства// Формування ринкової економіки.- 2005.- Спец. вип.- Т.3.- С. 571-575.

17.
331.108
Е30
Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник.- 4-е изд., испр.- Нижний Новгород: НИМБ, 2003.- 720с.-

18.
331.108
К84
Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник/ О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук.- 2-ге вид., перероб. й доп.- К.: Кондор, 2003.- 296с.- [Рекомендовано МОН України].

19.
331.108
К84
Крушельницька О.В. Управління персоналом: навчальний посібник/ О.В.Крушельницька, Д.П.Мельничук.- 2-ге вид. переоб. і доп.- К.: Кондор, 2006.- 308с.- [Рекомендовано МОН України].

20.
331.108
М48
Мельничук Д.П. Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика: Автореф. дисертації на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.09.01-демографія, ек-ка праці, соціальна ек-ка і політика.- К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2004.- 20с

21.
331.108
Н42
Недашківський М.М. Менеджмент персоналу: Навчально- практичний посібник/ М.М.Недашківський, Г.І.Євтушенко, Л.П.Гацька.- Ірпінь: Академія ДПС України, 2002.- 252с

22.
331.108
Х65
Хміль Ф.І. Управління персоналом: підручник.- К.: Академвидав, 2006.- 488с.- (Альма-матер).- [Затверджено МОН України].

23.
658
Б81
Бондар Н.М. Економіка підприємства: Навчальний посiбник.- К.: Вид-во А.С.К., 2004.- 400с: іл.- (Університетська бібліотека)

24.
658
П76
Примак Т.О. Економіка підприємства: Навчальний посiбник.- 3-тє вид., перероб. і доп.- К.: "ВІКАР", 2003.- 219с.- (Вища освіта XXI століття).

25.
658
Ш33
Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2006.- 584с.[Рекомендовано Міністерством освіти і науки України]].

26.
658
Ш33
Шваб Л.І. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: Навч. посіб.- К.: Каравела, 2005.- 568с.-

27.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організацій: Підручник/ Л.І.Федулова, І.В.Сокирник, В.В.Стадник, М.А.Йохна; За ред. Л.І. Федулової.- К.: Либідь, 2004.- 448с.-
].

28.
658.5.012.32
М50
Менеджмент організацій: Підручник/ Л.І.Федулова, І.В.Сокирник, В.В.Стадник, М.А.Йохна; За ред. Л.І. Федулової.- К.: Либідь, 2003.- 448с

29.За додатковою інформацією радимо також звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ-рубрики «Економіка праці», “Менеджмент”, “Економіка підприємства” та до БД «Електронний каталог” – рубрика “Кадрова політика”.