Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу: "Рекомендації або шляхи вдосконалення для стратегічгого управління персоналом підприємства". Дякую!
1.
005
С83
Стратегічне управління підприємством [Текст] : завдання контрольної роботи для студ. спец. "Економіка підприємства" (заочна форма навчання) /  уклад.: І.В. Сокирник. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 46с.

2.


Алексеева, А. Поиск не вглубь, а вширь [Текст] : [реализация Стратеги Голубого Океана на примере украинской компании] / А. Алексеева // Компаньон. – 2012. – №14. – С. 14-17.

3.


Балабанова, Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Балабанова, О. В. Стельмашенко. – К. : Знання, 2011. – 236с.

4.


Бортейчук, Р. Державне стратегічне управління: сутність та механізми його реалізації [Текст] / Р. Бортейчук // Економіка та держава. – 2011. – №1. – С. 121-125.

5.


Буренко, Ю.А. Организационно-экономический механизм стратегического управления предприятиями в условиях кризисных ситуаций [Текст] / Ю. А. Буренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 10-13. 

6.
658
І-66
Інноваційні стратегії управління підприємством за умов глобалізації [Текст] : монографія / М. П. Войнаренко, С. Г. Зінченко, С. М. Злепко, О. О. Тарута. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 174с.

7.


Гой, І.В. Методичні аспекти формування стратегії управління персоналом підприємства [Текст] / І. В. Гой, Т. П. Смелянська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №2,Т.2. – С. 25-28..

8.


Довгань, Л.Є. Стратегічна стійкість у системі стратегічного управління підприємством [Текст] / Л. Є. Довгань, Г. А. Мохонько // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №11. – С. 115-122.

9.


Жуковська, В.М. Оцінка управлінського персоналу в стратегії кадрового розвитку підприємства [Текст] / В. М. Жуковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 51-55.


10.


Зоря, Т. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі [Текст] / Т. Зоря // Економіка. Фінанси. Право. – 2012. – №1-2. – С. 3-7.

11.


Ігнатьєва, І.А. Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій [Текст] / І. А. Ігнатьєва, Р. В. Янковой // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №1. – С. 157-163.

12.


Кашуба, Я. Вибір методів та підходів стратегічного управління розвитком підприємництва [Текст] / Я. Кашуба // Економіка та держава. – 2011. – №9. – С. 16-17.

13.


Ковальчук, С.В. Інноваційні підходи до стратегічного управління підприємством [Текст] / С. В. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 37-46.

14.
658
К76
Кошелупов, І.Ф. Мотивація управлінського персоналу як складова стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис.на здобут. наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 / І. Ф. Кошелупов. – Одесса : ОДЕУ, 2006. – 20с.

15.


Машнєнков, К. Стратегія управління персоналом, мотивованим на розвиток нових профілів діяльності підприємства [Текст] / К. Машнєнков, А. Пілюшенко // Економіка та держава. – 2005. – №12. – С. 81-84.

16.


Морщенок, Т.С. Обгрунтування важливості формування стратегії управління персоналом для сучасного підприємства [Текст] / Т. С. Морщенок // Держава та регіони. – 2006. – №5. – С. 216-221.

17.


Невмержицька, С.М. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства [Текст] / С. М. Невмержицька // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 179-182.

18.
005
О-75
Осовська, Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Осовська, О. Л. Фіщук, І. В. Жалінська. – К. : Кондор, 2011. – 196с.


19.


Отенко, В.І. Формування концепції стратегічного вибору підприємства [Текст] / В. І. Отенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – №11(691). – С. 374-381.

20.


Отенко, І.П. Парадигма управління потенціалом соціально-виробничих систем [Текст] / І. П. Отенко // Економіка розвитку. – 2011. – №4. – С. 63-68.

21.


Парій, І.В. Стратегічне управління організацією в умовах швидких змін середовища [Текст] / І. В. Парій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 244-250.

22.


Парсяк, В. Стратегічне управління у контексті муніципального менеджменту [Текст] / В. Парсяк, Д. Ломоносов // Економіка та держава. – 2012. – №2. – С. 76-79.

23.


Пащенко, О.П. Стратегічне управління розвитком підприємства [Текст] / О. П. Пащенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №2,Т.2. – С. 99-103.

24.
338.22.021.4
П75
Прийняття управлінських рішень [Текст] : навч. посіб. / Ю. Є. Петруня, В. Б. Говоруха, Б. В. Літовченко, М. Ф. Мормуль за ред. Ю.Є. Петруні. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 216с.

25.


Пономарьова, І.В. Мотивація персоналу на основі збалансованої системи показників стратегічного управління підприємством [Текст] / І. В. Пономарьова // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №19. – С. 61-65.

26.


Семенькова, А.В. Інтегральна оцінка ефективності стратегічного управління персоналом промислових підприємств [Текст] / А. В. Семенькова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 196-199.

27.
658
С76
Стадник, В.В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства [Текст] : навч. посіб. / В. В. Стадник, М. А. Йохна. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – 327с. – [Існує електронна копія]. –

28.


Сталинская, Е.В. Концепция стратегического управления издержками [Текст] / Е. В. Сталинская, А. С. Волочко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 113-118.

29.


Сталинская, Е.В. Особенности стратегического управления в условиях кризиса [Текст] / Е. В. Сталинская, Е. Ю. Подшивайло // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.3. – С. 121-123.

30.


Томарева, В. Процес стратегічного управління регіональним розвитком в Україні: напрями його удосконалення [Текст] / В. Томарева // Економіка та держава. – 2011. – №8. – С. 18-21.

31.
005
Ч-46
Череп, А.В. Стратегічне планування і управління [Текст] : навч. посіб. / А. В. Череп, А. В. Сучков. – К. : Кондор, 2011. – 334с.