Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня, прошу порадьте літературу щодо: аналізу дебіторської заборгованості.
> Дякую.

1.


Белялов, Т.Е. Аналіз форм і методів управління дебіторською заборгованістю у складі оперативних фінансових активів корпорації [Текст] / Т. Е. Белялов // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – №9. – С. 30-36.

2.


Бєлозерцев, В. Економіко-математичне моделювання оптимальної структури дебіторської заборгованості підприємства за товари [Текст] / В. Бєлозерцев // Економіст. – 2011. – №9. – С. 68-71.

3.


Бугай, В. Управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / В. Бугай, Н. Головко // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 60-63.

4.


Власюк, Г. Проблеми класифікації та оцінки дебіторської заборгованості, шляхи їх вирішення [Текст] / Г. Власюк // Держава та регіони. – 2011. – №6. – С. 131-135.

5.


Доманіцький, В.В. Класифікація дебіторської заборгованості підприємств торгівлі [Текст] / В. В. Доманіцький // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2.Т.1. – С. 78-82. – [У статті автором запропонований двосторонній погляд на сутність дебіторської заборгованості; подана її класифікаційна характеристика з метою більш результативного аналізу та управління нею.].

6.


Захарченко, М.М. До питання аналізу дебіторської заборгованості в сучасних умовах господарювання [Текст] / М. М. Захарченко, А. І. Склабінська, П. О. Магдійчук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 243-244. – [Аналіз дебіторської заборгованості – важлива складова оцінки фінансового стану підприємства. Від результатів аналізу залежить управління дебіторською заборгованістю, оптимальність прийняття відповідних управлінських рішень, правильність розробки конкретних шляхів поліпшення фінансового стану господарюючого суб’єкта. В статті розглядаються питання аналізу дебіторської заборгованості з врахуванням змін, обумовлених переходом на національні стандарти бухгалтерського обліку та звітності.
].

7.


Ізмайлова, Н. Аналіз економетричних моделей для управління дебіторською заборгованістю гірничо-металургійних підприємств [Текст] / Н. Ізмайлова // Ринок цінних паперів України. – 2008. – №3-4. – С. 43-49.

8.


Кватирка, П.Б. Класифікація дебіторської заборгованості та її вдосконалення [Текст] / П. Б. Кватирка // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №4,Ч.2,Т.2. – С. 87-90. – [У даній статті наводиться новий погляд на існуючі проблемні питання кваліфікації дебіторської заборгованості як одного з важливих об’єктів бухгалтерського обліку. Актуальність полягає ще і в тому, що зобов’язання дебіторів як один із значних активів підприємства, вимагає чіткої регламентації і класифікації, більшої уваги при дослідженні.].

9.


Колиснык, М. Дебиторка: "ползучая" разгерметизация финансов [Текст] / М. Колиснык // Управление компанией (укр.изд.). – 2009. – №10. – С. 32-41. – [Анализ дебиторской задолженности].

10.


Кріпак, М.О. Побудова структурно-логічної моделі управління дебіторською заборгованістю підприємства [Текст] / М. О. Кріпак // Держава та регіони. – 2006. – №6. – С. 360-364. – [управління дебіторською заборгованістю - це інтегрований процес планування, організації, координації, мотивації та контролю за станом дебіторської заборгованості, який необхідний для досягнення цілей підприємства].

11.


Ксьондз, С.М. Дебіторська заборгованість як об`єкт управління [Текст] / С. М. Ксьондз // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 105-110. – [В статті розглянуто сутність дебіторської заборгованості як об’єкту управління. Обґрунтовано процес управління дебіторською заборгованістю. Проведено аналіз поточної та простроченої дебіторської заборгованості по Україні в цілому.


12.
657
К89
Кузнецова, С.А. Облік та аналіз дебіторської заборгованності в умовах антикризового регулювання стану підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств Запорізької області) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н. Спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / С. А. Кузнецова. – Тернопіль : Тернопільська академія народного господарства, 2002. – 22с.

13.
65.012
Л64
Литвин, Б.М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Б. М. Литвин, М. В. Стельмах. – К. : Хай-Тек Прес, 2008. – 336с. –

14.


Лищенко, О. Аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємством [Текст] / О. Лищенко, Г. Бескоста // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №1. – С. 114-117.

15.


Лопатовський, В.Г. Показники ефективності функціонування підприємств промисловості хлібобулочних виробів і їх роль у виявленні потенційних ризиків [Текст] / В. Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки (Електронна версія). – 2009. – №6,Т.1. – С. 91-95. – [Досліджено роль основних показників діяльності підприємств при виявленні ризиків у процесі їх господарювання. Особлива увага зосереджена на аналізі оборотних активів, величина яких знаходиться в постійній динаміці та залежить від
співпраці підприємства з його контрагентами.


16.


Новицька, Н.В. Теоретичні аспекти понять «дебіторська заборгованість» і «кредиторська заборгованість» [Текст] / Н. В. Новицька // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – №2. – С. 286-290.

17.
657
Ф59
Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст] : підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова [та ін.] за ред. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042с. –

18.
336
П12
Пазинич, В.І. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408с. –

19.


Сліпачук, О. Управління дебіторською заборгованістю [Текст] / О. Сліпачук // Контроль. – 2010. – №1-2. – С. 37-56.

20.


Унежский, С. Дебиторская задолженность. Предупреждение и взыскание (уроки безопасности бизнеса) [Текст] / С. Унежский // Контроль. – 2011. – №5-6. – С. 58-68.

21.


Цигилик, І. Роль аналізу фінансової діяльності підприємства у системі стратегічного управління [Текст] / І. Цигилик, О. Бойчук // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №7. – С. 8-14.