Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Добридень. Допоможіть, будь-ласка з літературою для розкриття питання: "Кадрова служба підприємства".
1.


Ареф`єва, О.В. Кадрова складова в системі економічної безпеки машинобудівних підприємств [Текст] / О. В. Ареф`єва, О. Ю. Литовченко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №11. – С. 95-100.

2.


Структура компонентів кадрового потенціалу підприємств [Текст] / Г. Басько, В. Бабич, Ю. Алексєєв, Г. Розум // Економіка та держава. – 2007. – №2. – С. 81-83.

3.


Білорус, Т.В. Сутність кадрової стратегії підприємства та методологічні засади її формування [Текст] / Т. В. Білорус // Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №1. – С. 185-189.

4.


Білоус, Я.Ю. Прихильність, лояльність і благонадійність персоналу в аспекті кадрової безпеки підприємства [Текст] / Я. Ю. Білоус // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 187-190.

5.


Бондаренко, О.В. Теоретичні аспекти кадрового потенціалу сучасних підприємств [Текст] / О. В. Бондаренко // Інвестиції : практика та досвід. – 2010. – №6. – С. 54-57.

6.


Василенко, В. Оформлення кадрових документів підприємцем [Текст] / В. Василенко // Баланс. – 2012. – №2. – С. 24-27.

7.


Василенко, Р. Тридцять три події з життя кадрової служби, або як правильно складати заяви та накази з особого складу. Частина I [Текст] / Р. Василенко // Все про бухгалтерський облік. – 2009. – №58. – С.19-30.

8.


Винник, С.М. Кадрове забезпечення як основна вимога забезпечення інноваційної діяльності підприємства [Текст] / С. М. Винник // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №3,Т.2. – С. 114-118.

9.


Войтко, Є. Соціально-економічні аспекти функціонування кадрового персоналу підприємства [Текст] / Є. Войтко // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2009. – №5. – С. 44-51.

10.


Гайдукова, Н. Працедавець - приватний підприємець: особливості кадрового діловодства, "зарплатних" нарахувань та утримань [Текст] / Н. Гайдукова // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №36. – С. 52-57. – [Соціальне страхування].

11.


Головкова, Л. Методи оцінки ефективності використання кадрового потенціалу підприємства [Текст] / Л. Головкова, О. Лукашов // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №6. – С. 70-76.

12.


Головкова, Л. Сутність і завдання управління кадровим потенціалом підприємства [Текст] / Л. Головкова, О. Лукашов, А. Головкова // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2008. – №5. – С. 33-39.

13.
331.108
Г61
Головнева, И.В. Психологические основы кадрового менеджмента [Текст] : учеб. пособие / И. В. Головнева. – К. : Кондор, 2008. – 172с. – [Рекомендовано МОН Украины].

14.


Докторук, Є.В. Оцінка кадрового потенціалу як складової вартості підприємства [Текст] / Є. В. Докторук // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №2,Т.1. – С. 31-34. – [Обґрунтована необхідність та доцільність оцінки інтелектуального потенціалу підприємства взагалі
та кадрового потенціалу зокрема. Проведена оцінка кадрового потенціалу на конкретному прикладі, що
наочно демонструє переваги оцінки інтелектуального потенціалу для підприємства, можливості збільшення
його ринкової вартості та інвестиційної привабливості.].

15.


Доскуч, Л.В. Концепція менеджменту знань як інноваційний елемент системи управління кадровим потенціалом промислового підприємства [Текст] / Л. В. Доскуч // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – №8(698). – С. 146-150.

16.


Жуковська, В.М. Оцінка управлінського персоналу в стратегії кадрового розвитку підприємства [Текст] / В. М. Жуковська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.1. – С. 51-55.

17.


Іванова, І. Формування кадрового потенціалу розвитку вітчизняного підприємництва [Текст] / І. Іванова, О. Мельникович // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №5. – С. 5-10.

18.


Ільїна, Н. Методи виявлення та збереження кадрової безпеки на промисловому підприємстві [Текст] / Н. Ільїна // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 88-91.

19.


Котельнікова, Ю.М. Місце кадрового забезпечення в ефективній діяльності підприємства не етапі інтеграції національної економіки до ЄС [Текст] / Ю. М. Котельнікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 95-98. – [Максимально ефективне використання кадрового потенціалу – найважливіший фактор успіху будь-якого підприємства. Конкурентоздатність та ефективність підприємства залежить від грамотного використання механізму кадрового забезпечення. Стаття присвячена виявленню ролі кадрового забезпечення в сукупній діяльності підприємства з урахуванням факторів зовнішнього та внутрішнього середовища в сучасних соціально-економічних умовах.].

20.
330.342.146
Ф79
Краснобаєв, В.О. Проблеми підготовки кадрів на підприємстві [Текст] / В. О. Краснобаєв, Н. С. Вольська // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 2. – С. 120-126.

21.


Криворотько, І. Аналіз кадрових ризиків та шляхи їх зниження на промислових підприємствах [Текст] / І. Криворотько // Держава та регіони. – 2007. – №1. – С. 165-168.

22.


Лизанець, А.Г. Функціональний підхід до визначення структури та чисельності персоналу кадрових служб [Текст] / А. Г. Лизанець // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2005. – №3,Т.1. – С. 257-263. – [Розкрито сутність функціонального підходу до формування відділів роботи з персоналом. Обґрун-товано доцільність врахування бажаної якості та достатності розвитку кадрових функцій при визначенні структури та чисельності персоналу кадрових служб. Запропоновано як оптимальний використовувати метод множинної кореляції для розрахунку необхідної кількості фахівців з управління персоналом.].

23.
331.108
М48
Мельничук, Д.П. Кадрова політика машинобудівного підприємства: теорія реформування та практика [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.09.01 - демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / Д. П. Мельничук. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень, 2004. – 20с.

24.


Мельничук, Д.П. Комерційні засади реорганізації освіти кадрової політики промислового підприємства [Текст] / Д. П. Мельничук // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №1,Ч.2,Т.2. – С. 113-115. – [У статті обґрунтована необхідність перегляду засад формування та реалізації кадрової політики промислового підприємства, запропоновано авторський підхід щодо концепційного підґрунтя реорганізації сфери кадрової політики промислового підприємства.].

25.


Мица, В.П. Кадрова політика на підприємстві : проблеми і перспективи [Текст] / В. П. Мица // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №6. – С. 165-168.

26.
34(477)
М91
Мурашко, М.І. Довідник для підприємців- роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ і організацій [Текст] / М. І. Мурашко. – 2-е вид., доповн. – К. : Компас, 1996. – 164с.

27.


Новікова, О.С. Складові формування кадрового потенціалу українських підприємств та їх вдосконалення [Текст] / О. С. Новікова, Т. А. Венгер, В. О. Ковальчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 210-212. – [В статті розглядаються складові формування кадрового потенціалу та доводиться необхідність їх вдосконалення в сучасних умовах. Пропонуються основні напрямки цих змін.].

28.


Пашкова, А. Розвиток кадрового потенціалу підприємства [Текст] / А. Пашкова // Економіка та держава. – 2005. – №5. – С. 69-72.

29.


Репецький, М. Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством [Текст] / М. Репецький // Економіка та держава. – 2007. – №6. – С. 87-88.

30.


Савченко, О.В. Кадрова політика підприємства: характеристика та ефективність проведення [Текст] / О. В. Савченко, В. В. Овсюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.2. – С. 138-141.

31.


Сардак, О.В. Специфіка кадрових заходів в процесі управління кризою на підприємствах [Текст] / О. В. Сардак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.3. – С. 121-125. – [В статті визначено проблеми в сфері управління персоналом в умовах кризи. Запрононовано кадрові заходи на різних стадіях процесу управління кризою. Сформульовано основні цілі та принципи антикризового управління персоналом в
умовах ринкової економіки.

].

32.


Сафонова, Н.Б. Ефективне використання кадрової політики як складової системи управління персоналом на підприємствах і організаціях споживчої кооперації України [Текст] / Н. Б. Сафонова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №3,Т.2. – С. 57-60.

33.


Співак, В.В. Наукові підходи до становлення кадрового менеджменту промислових підприємств [Текст] / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 89-91. – [В статті розглянуто поняття «кадровий менеджмент», визначено основні підходи до становлення кадрового менеджменту.

].

34.


Співак, В.В. Формування кадрового менеджменту за умов сучасного функціонування промислових підприємств [Текст] / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.1. – С. 152-154.

35.


Стеценко, Н.А. Формування резерву кадрів на підприємстві [Текст] / Н. А. Стеценко, О. О. Онищенко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №3, Т.3. – С. 65-67. – [В статті розглянуто процес формування кадрового резерву, запропоновано систему комплектування кадрів, визначено етапи формування резерву керівників, описано методи оцінювання персоналу.].

36.


Тарасюк, Г.М. Суть та значення комплексного підходу до підготовки кадрів при плануванні трудового потенціалу підприємств [Текст] / Г. М. Тарасюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т.2. – С. 27-30.

37.


Ущаповський, К.В. Сутність прийняття рішень у кадровому менеджменті підприємства та їх класифікація [Текст] / К. В. Ущаповський, Ю. Д. Костін // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т4. – С. 214-220. – [В статті уточнено поняття «управлінське рішення» та «управлінське рішення в кадровій сфері»; доповнена класифікація управлінських рішень в кадровій сфері ознаками «за знаходженням об’єкта управління – людини – по відношенню до підприємства», «за сприйняттям працівників», «за ступенем значущості працівника для організації» та «за впливом на розвиток індивідуального кадрового потенціалу працівників», використання яких дозволить приймати більш обґрунтовані кадрові рішення з більш прогнозованими наслідками.
uences.
Ключові слова: прийняття рішень, менеджмент, персонал, кадри, класифікація, концепція вибору].

38.


Черномазюк, А.Г. Роль мотивації в реалізації кадрового потенціалу підприємства [Текст] / А. Г. Черномазюк // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.2. – С. 219-222.

39.


Шишкін, В.О. Проблема плинності кадрів на підприємстві на шляхи її вирішення [Текст] / В. О. Шишкін, Н. В. Лозова // Інвестиції : практика та досвід. – 2009. – №12. – С. 47-48.

40.
331.108
Ш66
Шкатулла, В.И. Настольная книга менеджера по кадрам [Текст] : учеб. пособие / В. И. Шкатулла. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : НОРМА-ИНФРА-М, 2000. – 560с.

41.


Шляга, О. Важелі управління кадровим потенціалом підприємства в умовах сьогодення [Текст] / О. Шляга // Вісник економічної науки України. – 2010. – №1. – С. 157-160.

42.
330.342.146
Ф79
Штундер, І.О. Стратегія підвищення якості кадрового потенціалу підприємства [Текст] / І. О. Штундер // Формування ринкової економіки. – 2005. – Т. 3. – С. 571-575.

43.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “.менеджмент персоналу=кадровий менеджмент=управління персоналом=управління кадрами=управління ....”