Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня. Потрібна додаткова література для дипломної роботи на тему "Удосконалення механізму управління витратами підприємства". Дякую
1.


Андрухова, О.О. Удосконалення процесу управління витратами підприємства [Текст] / О. О. Андрухова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №5, Т3. – С. 78-81. – [Враховуючи складність та різноманітність чинників, що впливають на витрати, виникає необхідність їх дослідження за допомогою принципів та методів логістики, головним завданням якої є ефективне управління потоковими процесами. Тільки логістичний підхід в управлінні витратами зможе забезпечити врахування всіх видів витрат, які прямо або опосередковано пов’язані із підготовкою, виробництвом і реалізацією продукції.

].

2.


Безверхий, К. Шляхи удосконалення первинного обліку непрямих витрат, пов`язаних із виплатоюб заробітної плати [Текст] / К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – №3. – С. 24-29.

3.


Бугрім, О.Ю. Витрати промислових підприємств на впровадження системи управління якістю продукції [Текст] / О. Ю. Бугрім // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 129-134.

4.


Драбаніч, А. Аналіз методів оцінювання витрат системи управління якості промислового підприємства [Текст] / А. Драбаніч // Держава та регіони. – 2009. – №4. – С. 55-59.

5.


Драган, О. Удосконалення методики формування витрат на виробництво продукції (послуг) на підприємствах м`ясної промисловості [Текст] / О. Драган // Економіка. Фінанси. Право. – 2006. – №2. – С. 11-15.

6.


Єськов, О. Удосконалення системи обліку і розподілу витрат на промислових підприємствах [Текст] / О. Єськов, І. Смірнова // Персонал. – 2006. – №10. – С. 19-21.

7.
338.24
З-43
Звенячкіна, В.Ю. Удосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на вугільних шахтах [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н. / В. Ю. Звенячкіна. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет, 2006. – 19с.

8.


Казаченко, Г. Удосконалення класифікації витрат підприємства [Текст] / Г. Казаченко, Ю. Погорелов // Вісник економічної науки України. – 2008. – №2. – С. 81-85.

9.


Кальєніна, Н. Стан та проблеми управління витратами машинобудівельних підприємств [Текст] / Н. Кальєніна // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2011. – №1. – С. 105-107.

10.
338.5
К52
Кміть, В.М. Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.02.03 - організація, управління, планування і регулювання економікою / В. М. Кміть. – Львів : Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка, 2001.

11.


Когут, У. Удосконалення аналізування витрат машинобудівного підприємства [Текст] / У. Когут // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – №14(635). – С. 89-96.

12.


Кондратюк, О. Синергія інформації в управлінні витратами підприємства [Текст] / О. Кондратюк, О. Школа // Економіка та підприємництвоДержава та регіони. – 2010. – №5. – С. 134-138.

13.


Костякова, А. Удосконалення обліку та розподілу непрямих витрат [Текст] / А. Костякова // Економіка АПК. – 2006. – №11. – С. 83-88.

14.


Литвин, О.О. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] / О. О. Литвин // Держава та регіони. – 2011. – №2. – С. 159-166.

15.


Лук`янова, В.В. Використання систем управління витратами на підприємствах [Текст] / В. В. Лук`янова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №4,Т.1. – С. 39-45.

16.
657
Л84
Лукашова, О.А. Удосконалення обліку витрат і калькулювання собівартості продукції виробництва [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз і аудит / О. А. Лукашова. – Луганськ : Східноукраїнський нац-ний ун-т ім. Володимира Даля, 2005. – 17с.

17.


Назарчук, Т.В. До питання формування функціональної стратегії управління витратами на підприємствах [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6,Т.3. – С. 154-157.

18.


Назарчук, Т.В. Напрями удосконалення системи управління витратами промислових підприємств [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2009. – №2, Т.2. – С. 97-100. – [Досліджено сучасні тенденції в інноваційній сфері, виявлено мотиваційні фактори науково-технічної праці.
Розглянуті особливості формування ефективної системи мотивації з використанням вітчизняного та закордонного досвіду
для працівників науково-технічних підрозділів машинобудівних підприємств.

].

19.
65
Н19
Назарчук, Т.В. Удосконалення системи управління витратами машинобудівних підприємств [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / Т. В. Назарчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 204с.

20.
65
Н19
Назарчук, Т.В. Удосконалення системи управління витратими машинобудівних підприємств [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (машинобудування) / Т. В. Назарчук. – Хмельницький : ХНУ, 2008. – 20с.

21.


Назарчук, Т.В. Управління витратами промислових підприємств на сучасному етапі: актуальні проблеми та перспективи удосконалення [Текст] / Т. В. Назарчук // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2005. – №6,Т.1. – С. 80-83. – [
У статті доводиться необхідність виявлення і конкретизації проблем управління витратами для того, щоб у подальшому розроблювати і оцінювати механізм формування і управління витратами та проводити моделювання процесів. Запропоновано загальну класифікацію проблем управління витратами та сформульовано найбільш актуальні задачі управління ними.
].

22.


Пашкевич, М.С. Удосконалення теоретичних основ процесу планування виробничих витрат на підприємстві [Текст] / М. С. Пашкевич // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №4, Т.1. – С. 30-34. – [Обґрунтовано необхідність удосконалення теоретичних аспектів планування виробничих витрат на підприємстві у контексті завдання забезпечення повної та беззбиткової компенсації понесених витрат після реалізації продукції, що є основою подальшого відтворення використаних виробничих ресурсів. Досліджено існуюче та запропоновано удосконалене поняття «витрати звітного періоду». Досліджено теоретичні основи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства та наведені висновки щодо її удосконалення.


].

23.


Попівняк, Ю.М. Коефіцієнти оцінки фінансового механізму управління витратами підприємства [Текст] / Ю. М. Попівняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – №5,Т.2. – С. 44-47. – [У статті висвітлюються питання, пов’язані із необхідністю формування критеріїв оцінки ефективності функціонування фінансового механізму управління витратами підприємства. З цією метою пропонується використовувати чотири коефіцієнти оцінки відповідно до основних фінансових категорій, що характеризують ефективність управління витратами: якість, витрати, рентабельність, інноваційність.

].

24.


Проскура, К.П. Податкові аспекти управління витратами підприємства [Текст] / К. П. Проскура, Г. О. Зінов`єв // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №6. – С. 255-262.

25.


Пухальська, Г.В. Створення ефективного механізму управління витратами, як ключова позиція в системі конкурентоспроможного зростання вітчизняних підприємств [Текст] / Г. В. Пухальська, Р. В. Скалюк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №2, Т.2. – С. 134-137. – [У статті висвітлено основні положення та підходи, які здатні забезпечити ефективність процесу створення та реалізації дієвої системи управління витратами підприємства у контексті його динамічного та економічного зростання. Детально розглянуто особливості створення, структури та реалізації основних компонентів управлінського механізму витрат у практичній фінансово-господарській діяльності підприємств.].

26.
657
Р15
Радецька, Л.П. Управління витратами виробництва (на прикладі підприємств машинобудування ) [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка підприємств і організація виробництва / Л. П. Радецька. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 188с.

27.
338.5
С30
Семенова, Д.О. Управління витратами при формуванні і реалізації стратегії підприємства [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.01 - економіка, організація та управління підприємствами / Д. О. Семенова. – Донецьк : Донецький нац-ний ун-т, 2004. – 20с.

28.
657
Т67
Тринька, Л.Я. Облік і контроль витрат в системі управління підприємством (на прикладі підприємств м`ясоконсервної промисловості) [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня к.е.н.; спец. 08.06.04 - бух. облік, аналіз та аудит / Л. Я. Тринька. – Х. : Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі, 2004. – 20с.

29.


Тунік, А. Розвиток потенціалу підприємства за рахунок управління витратами ( на прикладі ВАТ ``Запоріжсталь) `` [Текст] / А. Тунік // Держава та регіони. – 2011. – №4. – С. 153-167.

30.


Тюріна, Н.М. Удосконалення системи управління витратами для підвищення конкурентоспроможності продукції українських підприємств на зовнішніх ринках [Текст] / Н. М. Тюріна, Т. П. Смелянська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.1. – С. 227-231. – [В статті розглянуті основні проблеми підвищення конкурентоспроможності українських підприємств на закордонних ринках та створення ефективної системи управління витратами і напрямки її вдосконалення на підприємств, напрямки розробки і впровадження заходів, які призведуть до зниження собівартості продукції. В статті запропонована система управління витратами на основі норм і розглянута її структура.].

31.


Фадєєва, І.Г. Аналіз напрямків удосконалення управління процесом формування витрат підприємств за умов невизначеності [Текст] / І. Г. Фадєєва // Вісник Хмельницького національного університету.Економічні науки. – 2006. – №6,Т.1. – С. 137-141. – [Розглянуто два напрямки удосконалення методів управління процесом формування витрат бурових
підприємств: на етапах проектування будівництва свердловини і буріння свердловини до проектної глибини.
Запропоновано поряд з критеріями “мінімум витрати коштів на спорудження свердловини” і “мінімум
собівартості одного метра проходки свердловини” застосувати критерії “мінімум витрати енергоресурсів” і
“мінімум витрати енергії на один метр проходки”.].

32.


Черен, А. Системний підхід до управління адміністративними витратами підприємств [Текст] / А. Черен // Економіка та держава. – 2005. – №8. – С. 23-24.

33.


Череп, А.В. Методичні питання удосконалення економічного аналізу з метою зниження витрат виробництва [Текст] / А. В. Череп // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2004. – №3,Ч.2. – С. 11-15. – [Розглянуто аналіз матеріальних трудових ресурсів, основних виробничих фондів. Розкрито необхідність пошуку нових гнучких методик аналізу витрат на виробництво. Показано особливості пошуку шляхів зниження витрат підприємства через ефективне використання основних фондів, трудових і матеріальних ресурсів.].

34.


Чиж, В.І. Стандартизація обліку як організаційна передумова удосконалення інформаційного забезпечення управління витратами житлово-комунального господарства [Текст] / В. І. Чиж // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2003. – №5,Ч.2,Т.1. – С. 48-52. – [Розглянуті напрямки уніфікації облікового процесу з урахуванням вимог міжнародних стандартів обліку. Обгрунтовано необхідність стандартизації обліку у житлово-комунальному господарстві шляхом розробки уніфікованого стандарту обліку витрат для різних учасників цієї сфери діяльності, що дозволить досягти єдності обліку у замовника послуг та виконавця і керувати витратами протягом усього виробничого циклу.].

35.


Шеховцева, В. Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах [Текст] / В. Шеховцева // Економіка та держава. – 2008. – №8. – С. 57-60.

36.


Шуляр, Н.В. Моніторинг витрат на управління якістю машинобудівних підприємств [Текст] / Н. В. Шуляр // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2009. – №22(657). – С. 327-334.

37.


Юрченко, О.В. Методологічні підходи до удосконалення обліку витрат виробництва і формування собівартості продукції в лісовому господарстві [Текст] / О. В. Юрченко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №5. – С. 236-242.

38.

http://conf-cv.at.ua/forum/57-528-1

Замойська Оксана


УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА

39.

http://intkonf.org/brul-iv-udoskonalennya-sistemi-upravlinnya-vitratami-na-pidpriemstvi/Бруль І.В. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

40.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Витрати підприємства.....”
41.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “Економіка підприємства
...”