Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Доброго дня! Допоможіть підібрпти літературу для реферату на тему: "ВАЛЮТНИЙ КУРС, МЕТОДИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА НЬОГО". Дякую!
1.


Статистичні матеріали [Текст] // Бюлетень Національного банку України. – 2009. – №4. – С. 35-169.

2.


Балацкий, Е. Факторы формирования валютных курсов: плюрализм моделий, теорий и концепций [Текст] / Е. Балацкий // Мировая экономика и международные отношения. – 2003. – №1. – С. 46-58.

3.


Барсегян, А. Оптимізація валютно-курсового регулювання в Україні [Текст] / А. Барсегян // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2007. – №66,Ч.2. – С. 180-184.

4.
336.7
Б39
Бездітко, Ю.М. Валютне регулювання [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Бездітко, О. О. Мануйленко, Г. А. Стасюк. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2009. – 272с.

5.


Береславська, О. Курсова політика в Україні: тенденції та перспективи [Текст] / О. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2011. – №2. – С. 10-15.

6.
339.92
Б90
Буглай, В.Б. Международные экономические отношения [Текст] : учеб. пособие / В. Б. Буглай, Н. Н. Ливенцев под ред. Н.Н. Ливенцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 256с. : ил.

7.
339.7
Б93
Бутук, О.І. Валютно-фінансові відносини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Бутук. – К. : Знання, 2006. – 349с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8.


Горохова, О. Світовий досвід здійснення валютно-курсової політики [Текст] / О. Горохова // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2006. – №2. – С. 57-62.

9.


Губіна, І. Валютні різниці: курсові та податкові [Текст] / І. Губіна // Бухгалтерія. – 2009. – №8. – С. 13-15.

10.
336.7
Д43
Дзюблюк, О.В. Валютна політика [Текст] : підручник / О. В. Дзюблюк. – К. : Знання, 2007. – 422с. – [Затверджено МОН України].

11.
336.7
Ж91
Журавка, Ф.О. Валютно-курсова політика Національного банку України в умовах трансформаційної економіки України [Електронний ресурс] : монографія / Ф. О. Журавка. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 70с.

12.
336.7
І-23
Івасів, Б.С. Гроші та кредит [Текст] : підручник / Б. С. Івасів. – К. : Кондор, 2008. – 528с. 
13.


Корнєва, І.В. Регулювання валютного курсу в умовах світової фінансової кризи [Текст] / І. В. Корнєва // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №8. – С. 233-237.

14.


Кульчицький, М.І. Інструменти реалізації валютно-курсової політики держави в умовах макроекономічного середовища [Текст] / М. І. Кульчицький, Н. В. Жмурко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 203-207. 

15.
336
К93
Куриленко, Т.П. Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Куриленко за ред. Ю.В. Ніколаєнка. – К. : Університет "Україна", 2007. – 324с.

16.


Кучеренко, С.А. Валютно-курсова політика як фактор впливу на конкурентоспроможність економіки [Текст] / С. А. Кучеренко // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2008. – №1,Т.2. – С. 87-92. – [У статті проводиться аналіз методик розрахунку індекcу реального ефективного обмінного курсу (РЕОК) та його обчислення згідно з запропонованою методикою для економіки України. Розроблена модель факторного впливу на PEOK, що дала можливість оцінити ступінь залежності конкурентоспроможності економіки України від валютно-курсової політики.].

17.


Монастирна, Н.В. Основні закономірності формування валютного курсу в глобальному економічному середовищі [Текст] / Н. В. Монастирна // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №2,Т.2. – С. 182-185. – [Розглянуті і узагальнені теоретичні положення щодо проблем формування валютного курсу в сучасних умовах світової глобалізації, уточнено сутність категорії «валютний курс», визначено основні закономірності формування валютних курсів, уточнено класифікації факторів впливу на формування курсу грошової одиниці

].

18.


Насадюк, І.Б. Оцінка політики валютного курсу України з позицій теорії оптимальних валютних зон [Текст] / І. Б. Насадюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2008. – №72, Ч.2. – С. 66-73.

19.


Рогач, Ф.І. Лібералізація валютно-курсової політики за умов економічного зростання: теорія і практика [Текст] / Ф. І. Рогач // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – №52,Ч.1. – С.140-144.

20.


Татар, М. Деякі підходи до визначення чинників, які впливають на формування валютного курсу [Текст] / М. Татар // Економіст. – 2011. – №7. – С. 48-53.

21.


Токар, В.В. Інституційні інструменти регулювання валютного курсу в контексті подолання доларизації економіки України [Текст] / В. В. Токар // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. – 2011. – №6. – С. 249-253.

22.
339.7
Ш46
Шемет, І.С. Теорія і практика валютного курсу [Текст] : навч. посіб. / І. С. Шемет за ред. О.І. Рогача. – К. : Либідь, 2006. – 360с. 


23.


Шкрабалюк, Ю. Таргетування реального валютного курсу як монетарний інструмент [Текст] / Ю. Шкрабалюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №98,Ч.2. – С. 40-41.

24.


Шпенюк, О. Нестабільність валютних курсів в умовах глобалізації [Текст] / О. Шпенюк // Економіка і прогнозування. – 2011. – №4. – С. 64-75.

25.

http://pidruchniki.ws/18480514/finansi/valyutniy_kurs_faktori_vplivayut_nogoВалютний курс і фактори, що впливають на нього

26.

http://kursmm.com.ua/10a3.htmЧинники зміни валютних курсів

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрика “Валютні курси=курси валют..........”....”
28.

Додатково радимо Вам звернутись до Навігатора Інтернет- ресурсів за профілем університету на сайті НБ ХНУ- розділ “.Фінанси та банківська справа
..”