Відповідь на запитання

Кількість запитів: 1

> Допоможіть знайти літературу до теми: Правове забезпечення здійснення валютних операцій комерційними банками України. Дякую!
1.


Валютне регулювання: практичні правові аспекти [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2006. – №1. – С. 56-60.

2.


Валютне регулювання: практичні правові аспекти [Текст] // Вісник Національного банку України. – 2006. – №9. – С. 11-15.

3.
339.7
М43
Международные валютно-кредитные отношения [Текст] : конспект лекций /  авт.-сост. Н. Бендина. – М. : Приор, 2001. – 112с. – (В помощь студенту).

4.


Правила валютно-обмінних операцій: розбираємося зі змінами [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – №101. – С. 8-10.

5.


Правила торгівлі іноземною валютою [Текст] // Все про бухгалтерський облік. – 2005. – №96. – С. 15-51.

6.


Правила торгівлі іноземною валютою: Постанова Правління Національного банку України [Текст] // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №38. – С. 11-23.

7.


Бутук, О. Валютний контроль і конвертованість валют [Текст] / О. Бутук // Банківська справа. – 2004. – №5-6. – С. 48-55.

8.


Винокурова, Т. Валютні операціі:проблеми правової оцінки правопорушень [Текст] / Т. Винокурова // Економіка. Фінанси. Право. – 2000. – С.24-25.

9.


Волощук, І. Розрахунок фінансового результату валютних операцій комерційного банку [Текст] / І. Волощук // Вісник Національного банку України. – 2001. – №5. – С. 57-59.

10.


Губіна, І. Депозит в іноземній валюті: правова природа та бухгалтерська сутність [Текст] / І. Губіна // Бухгалтерія. – 2009. – №16. – С. 57-59.

11.


Емелин, А. Частное и публичное начала в валютном праве [Текст] / А. Емелин // Деньги и кредит. – 2004. – №3. – С. 60-64.

12.


Емелин, А.В. Конституционно-правовые и международно-правовые основы валютного регулирования [Текст] / А. В. Емелин // Деньги и кредит. – 2003. – №11. – С. 53-58.

13.


Корніюк, О. Валютне регулювання: правові аспекти [Текст] / О. Корніюк // Бухгалтерія: Право, податки, консультаціїБухгалтерія. – 2005. – №32. – С. 55-58.

14.
34(477)
К72
Костюченко, О.А. Банківське право [Текст] : навч. посіб. / О. А. Костюченко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : МАУП, 2000. – 240с. : іл.

15.


Кравченко, Л. Організаційно-правові основи здійснення суб`єктами банківської системи валютного контролю [Текст] / Л. Кравченко // Право України. – 2006. – №5. – С. 81-85.

16.


Криволапов, Б. Валютні застереження в міжнародному приватному праві [Текст] / Б. Криволапов // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2011. – №99,Ч.2. – С. 109-114.

17.


Лучковська, С. Фінансово-правові аспекти розмежування змісту валютних обмежень на валютному контролю [Текст] / С. Лучковська // Часопис Київського університету права. – 2009. – №2. – С. 164-168.

18.


Лучковський, І.В. Фінансово-правові аспекти валютного контролю в Україні [Текст] / І. В. Лучковський, С. І. Лучковська // Вісник Технологічного університету Поділля. Економічні науки. – 2002. – №2,Ч.1. – С. 284-286. – [Стаття присвячена фінансово-правовим аспектам системи валютного контролю в Україні.
Однією з базових сфер фінансово-економічних відносин, структурою сучасної економіки, є система валютних відносин. На етапі становлення і розвитку в Україні ринкової економіки необхідно створити комплексний механізм правового регулювання валютних відносин. Цей механізм є невід’ємною частиною загально-правового механізму регулювання і повинен бути цілісним фінансово-правовим полем. Регулювання у сфері валютних відносин слід здійснювати за допомогою специфічних фінансово-правових методів.].

19.
336.7
М69
Михайловська, І.М. Банківські операції [Текст] : кредитно-модульний курс: навч. посіб. / І. М. Михайловська, А. В. Олійник. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 646с. – (Вища освіта в Україні). 
20.
336
А43
Пришко, В.В. Валютне регулювання НБУ в сучасних умовах [Текст] / В. В. Пришко, С. М. Дідик // Актуальні проблеми функціонування фінансової системи України в контексті Європейської інтеграції. – 2006. – С. 38-42.

21.


Пруський, О. Комерційні банки у системі інституційних засад функціонування валютного ринку [Текст] / О. Пруський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2008. – №4. – С. 57-65.

22.


Старинський, М. Проблеми правового регулювання конвертованості валюти [Текст] / М. Старинський // Підприємництво, господарство і право. – 2004. – №3. – С. 81-83.

23.
336.7
С81
Стойко, О.Я. Банківські операції [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Я. Стойко. – 135с.

24.


Шереметьєва, О. Правове регулювання та правове управління валютними ризиками [Текст] : поняття й основні критерії розмежування / О. Шереметьєва // Право України. – 2011. – №6. – С. 181-188.

25.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/va243500-95 Порядок надання ліцензій
Національного банку України на право здійснення
комерційними банками операцій з валютними цінностями
http://books.br.com.ua/4742Правове регулювання валютних операцій

26.

http://conf-cv.at.ua/forum/55-559-1

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ

27.

Додатково радимо Вам звернутись до БД “Електронний каталог” на сайті НБ ХНУ- рубрики “Діяльність комерційного банку,..міжнародне валютне право...”